ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න හා ඒවා විසඳා ගන්නා විකල්ප ක්‍රම තුලනාත්මකව විග්‍රහ කරමු. - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න හා ඒවා විසඳා ගන්නා විකල්ප ක්‍රම තුලනාත්මකව විග්‍රහ කරමු.

සමාජයේ ජීවත්වන මිනිසුන්ට විවිධ අවශ්‍යතා පවතී. එම අවශ්‍යතා කොටස් 02කට බෙදා වෙන් කල හැකිය. ඒවා නම් පහත පරිදි වේ.

 • භෞතික අවශ්‍යතා 

භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය මගින් සෘජුව ම සපුරාගතහැකි අවශ්‍යතා භෞතික අවශ්‍යතා ලෙස හදුන්වනු ලබයි.

උදාහරණ:- ආහාර, නිවාස, ඇදුම්

 • මානසික අවශ්‍යතා 

භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය සෘජුව ම සපුරාගත නොහැකි මානසික අවශ්‍යතාද තිබේ.

උදාහරණ:- ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය, ආදරය, කරුණාව

මෙහිදී මිනිසුන් සමාජයේ පවතින සීමිත සම්පත් යොදා ගනිමින් භෞතික අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරා ගැනීම සඳහා මිනිසා විසින් සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් හා හැසිරීම් ආර්ථික හැසිරීම් ලෙස හැදින්විය හැකිය. ආර්ථික හැසිරීම් සඳහා උදාහරණ වන්නේ, භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවිම, බෙදාහැරීම හා පරිභෝජනය වේ. සමාජයේ මිනිසුන්ගේ විවිධ හැසිරීම් රටා පවතින අතර, ආර්ථික විද්‍යාව තුළින් සිදු කෙරෙනුයේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම් පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීමයි. මෙම ආර්ථික විද්‍යාවෙහි අවධානයට බඳුන් වන විවිධාකාර වූ ආර්ථික න්‍යාය හා මූලධර්ම විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද අනුව ගොඩනැගී ඇති බැවින්, ආර්ථික විද්‍යාව විද්‍යාවක් සේ සලකනු ලබයි. ආර්ථික විද්‍යාව අනෙකුත් ස්වාභාවික විද්‍යාවන්ගෙන් වෙනස් ප්‍රධාන සාධක කිහපයක් දක්නට ලැබේ. ඒවා නම් පහත පරිදි වේ. 

 1. අර්ථික විද්‍යාව මගින් මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම පිළිබඳ විස්තර කිරීම.
 2. ගොඩනැගී එන ආර්ථික න්‍යාය පර්යෙෂණාගාර තුළ සනාථ කළ නොහැකිවීම.
 3. මිනිසාගේ හැසීරීම් කාලය, මිනිසාගේ හැසිරීම් ප්‍රදේශය, සමාජ පරිසරය වන් සාධක කෙරෙහි සංවේදී වන බැවින් ස්වාභාවික විද්‍යාවන්හි දී එළඹෙන ආකාරයේ දැඩි ස්වරූපයේ න්‍යායන් ආර්ථික විද්‍යාව වැනි සමාජීය විද්‍යාවන්හිදීී ගොඩනැගිය නොහැකි වීම

මෙම විෂයේ දී අධ්‍යනයට ලක්වන ආර්ථික පැතිකඩ යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීම, හුවමාර කිරීම, පරිභෝජනය හා සම්බන්ධවන මිනිසාගේ හැසිරීම්ය. මිනිස් සමාජයේ මිනිසා දැවෙන ප්‍රශ්න රාශියක් ආර්ථික ස්වරූපයක් ගන්නා ඒවා වේ. මෙම නිසා ආර්ථික විද්‍යාව ජන ජීවිතයට සමීපතම විෂයකි. මෙම විෂය සමාජ විද්‍යාවන් අතරින් රැජින ලෙස සලකනු ලබයි. මෙම විෂයේ දී අවධානයට බදුන්වන සෑම ආර්ථික කටයුත්තක් සඳහාම භාණ්ඩ හා සේවා  නිපදවීම, බෙදාහැරීම හා පරිභෝජනය සම්බන්ද ක්‍රියාය. මේ අනුව යහපත් ජන ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරමින්, තම භෞතික වුවමනා සපුරා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් හා සමාජය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හා එහි තීරණ ගනු ලබන ආකාරය ආර්ථික විද්‍යා විෂයය ක්ෂේත්‍රයෙන් අධ්‍යනය කරනු ලබයි.

ඉහත ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ අදහස් සැලකිල්ලට ගෙන ආර්ථික විද්‍යාව ගැන පොදු නිර්වචනයක් ලබාදිය හැකිය.

ආර්ථික විද්‍යාව යනු විකල්ප භාවිත සහිත හිඟ සම්පත් හා අසීමිත මිනිස් වුවමනා අතර සම්බන්ධතාව අධ්‍යනය කරන විෂය ආර්ථික විද්‍යාව ලෙස හදුන්වනු ලබයි. මෙම විෂය ක්ෂේ්‍ත්‍රය ‍ඉගෙනගැනිමේ වැදගත්කම පහත කරුණු මගින් දක්වා ඇත.

 1. සාර්ථක පුරවැසියෙකු ලෙස සමාජයේ කටයුතු කිරීම සඳහා වැදගත් වීම.
 2. රාජ්‍යක් හොඳින් පාලනයේ දී වැදගත් වීම.
 3. පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට තර්කිකව සිතා තීරණ ගැනීමට වැදගත් වීම
 4. ආර්ථික සංසිද්ධිය වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගැනීමට වැදගත් වීම.
 5. පුද්ගලයෙකුට වඩාත් හොඳ රැකියාවක් තෝරා ගැනීමේ දී වැදගත් වීම.
 6. ඡන්ද දායකයන්ට ඔවුන්ගේ ඡන්දය භාවිත කිරීමේ දී වැදගත් වීම.
 7. ආයෝජකයන්ට, පරිභෝජකයන්ට මෙන්ම නිපදවන්නන්ට කාර්යක්ෂම තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම.

ආර්ථිකය සමන්විත වී ඇති එක් එක් අංශ, ආයතන පුද්ගලයන් හා ආර්ථික විචල්‍ය ආචි ක්‍රඩා ඒකක වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෙන ඒවායේ හැසිරිම අධ්‍යනය කිරීම සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙම සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව තුළින් සිදු කෙරෙනුයේ ආර්ථික පද්ධතියක සිටින පාරිභෝගිකයින්, ශ්‍රමිකයන්, ආයතන හා පුද්ගලයන් මෙන්ම රජය වැනි තීරණ ගන්නා විවිධ ඒකකවල ආර්ථික හාසිරීම විග්‍රහ කිරීමයි. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේ දී අධ්‍යනය කෙරෙන ඒකක කිහිපයක් වන්නේ, ආයතන නිපදවන ශ්‍රිතය, හිඟකම, විකල්ප අතරින් තේරීම් කිරීම, ආයතනයක නිෂ්පාදන පිරිවැය වේ.