උසස් පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව - සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය - කෙටි සටහන් - - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

උසස් පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව - සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය - කෙටි සටහන් -

උසස් පෙළ : ආර්ථික විද්‍යාව :

- සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය  -


 • සාර්ව ආර්ථික න්‍යාය යනු, ආර්ථික පද්ධතියක් සමස්තයක් වශයෙන් ගෙන එහි ව්‍යුහය සාධනය හා අධ්‍යයනය කිරීමයි.
 • සාර්ව ආර්ථික අරමුණු,
 1. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය 
 2. ආර්ථික වෘද්ධිය වේගවත් කිරීම .
 3. ආර්ථික ස්ථායීතාව 
 4. සාධාරණ ආදායම් ව්‍යාප්තිය
 5. තිරසාර සංවර්ධනය
 6. ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව
 7. ආර්ථික නිදහස
 8. ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවය 
 • සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති : සාර්ව ආර්ථික අරමුණු ඉටුකරගැනීමට රජය විසින් භාවිතා කරන විවිධ උපකරණ වේ.
 • සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති.

                      - ඉල්ලුම් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති 

                               1)මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති 

                               2)ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්ති 

                    - සැපයුම් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති 

                              1)සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්ති 

                              2)විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති 

                              3)ආදායම් ප්‍රතිපත්ති 

                              4)සෘජු පාලන ප්‍රතිපත්ති


 

 • සැපයුම් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී  යොදා ගන්නා උපකරණ,
 1. ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සැපයීම.
 2. නීති රීති ලිහිල් කිරීම.
 3. අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව සඳහා ආයෝජන වැඩිකිරීම.
 4. පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සඳහා කෙරෙන ආයෝජන ධෛර්යමත් කිරීම.
 5. ශ්‍රම වෙළඳපොළ ප්‍රතිසංස්කරණ 

 

 • විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති : නිදහස් අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට බලපෑම් කිරීම සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමර්ග යි.
 1. විදේශ විනිමය අනුපාතිකයට ගැලපුම් කිරීම.
 2. අපනයන දිරිගැන්වීම
 3. ආනයන පාලනය කිරීමට ක්‍රියාකිරීම 
 4. තීරු බදු පැනවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම 
 • ආදායම් ප්‍රතිපත්ති : උද්ධමන වේගය පාලනය කිරීම සඳහා සෘජු ලෙස වැටුප් සහ මිල උපනතීන් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමටරජය ගනු ලබන ප්‍රයත්නයන් ය 
 • නිමැවුම් පරතරය : ආර්ථිකයේ සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම ව්‍යාපාර චක්‍ර ඔස්සේ විභව නිමැවුම් මට්ටමට වඩා අඩු හෝ වැඩි වීමයි.
 • නිමැවුම් පරතරය = විභව නිමැවුම -සත්‍ය නිමැවුම
 • විභව නිමැවුමක් වීමට , සම්පත් පූර්ණ හා ප්‍රශස්ත අනුපාතිකයක් යටතේ යොදාගෙන තිබිය යුතුයි.
 • නිමැවුම් පරතරයේ කොටස් දෙකකි.

1)උද්ධමනාත්මක පරතරය

2)අවධමනාත්මක පරතරය 

 • උද්ධමනාත්මක පරතරය

සමස්ත ඉල්ලුම > විභව නිමැවුම 

 • අවධමනාත්මක පරතරය

සමස්ත ඉල්ලුම < විභව නිමැවුම 


 

 • සමතුලිතයක් හටගන්නේ,

Y=E විට (සමහාර ඉල්ලුම = සමාහාර සැපයුම )

W=J විට (විදීම් = කාන්දුවීම් )


 

 • සමාහාර ඉල්ලුම : දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ආර්ථිකයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකයන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිල දී ගැනීමට සැලසුම් කොට ඇති වියදම් ප්‍රවාහයයි 
 • සමාහාර සැපයුම  : දෙන ලද අවස්තාවක ආර්ථිකයේ පවත්නා නිමැවුම් හෝ ආදායම් මට්ටම.
 • සමහාර ඉල්ලුමේ සංරචක : 
 1. පෞද්ගලික පරිභෝජනය C
 2. ආයෝජනය I
 3. රජයේ මිලදී ගැනීම් G
 4. ශුද්ධ අපනයන NX
 • ස.ඉල්ලුම් සමීකරණය : 

Y=C+I+G+X


 

 • සමහාර සැපයුමේ සංරචක
 1. පෞද්ගලික පරිභෝජනය C
 2. ඉතුරුම් S
 3. බදු T
 4. ආනයන M

සමීකරණය : Y= C + S + T+ M


 

 • විදීම් (J) : ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයට පිටතින් ඇතුළුවන මුල්‍ය ප්‍රවාහයන්.
 • සංරචක

ආයෝජන , රජයේ මිලදී ගැනීම් ,අපනයන


 

 • කාන්දුවීම්(w) : ආදායම් චක්‍රීය ප්‍රවාහයෙන් පිටතට ගලා යන මූල්‍ය ප්‍රවාහයන්.
 • සංරචක :

ඉතුරුම්, බදු , ආනයන.


 

 • සමීකරණ ,
 • J = I + G+  X
 • W =S + T + M

 

 • සමහාර ආදායම = සමහාර සැපයුම
 • සමාහාර වියදම = සමහාර ඉල්ලුම

 

 • සමස්ත ආදායම් - වියදම් ප්‍රවේශය 

Y = E නිමැවුම සමතුලිත යි

Y > E නිමැවුම සංකෝචනය වේ

Y<E  නිමැවුම ප්‍රසාරණය වේ.


 

 • සමස්ත විදීම් කාන්දුවීම් ප්‍රවේශය 

J=W සමතුලිතය 

J > W නිමැවුම ප්‍රසාරණය වේ

J < W නිමැවුම සංකෝචනය වේ


 

(ප්‍රස්තාර සටහන් ඉදිරියේදී, බලාපොරොත්තු වන්න.)

.

තියරි කොටස් ටිකේ කෙටිසටහනක් තමයි මං මේ හැදුවේ.ඊට පස්සේ තියෙන්නේ MATHS PART එකක් නේ.ඒක නිසා ඊළඟ කොටසින් ඒ ටිකට වෙන ම කෙටිසටහනක් ලියන්නම්.

දෝෂ /අදහස්/යෝජනා ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න. 

nethuhasanz9@gmail.com

සැකසුම : නෙත්මි හසාරා.