ජාතික ගිණුම්- සංශෝධනය- - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

ජාතික ගිණුම්- සංශෝධනය-

අලුත් විෂය නිර්දේශයට අනුව පොඩි සංශෝධනයක්..

මං මුලින්ම ලියපු ජාතික ගිණුම් සම්බන්ධ ලිපියේ තියෙන මෙන්න මේ වගුව,

මේ විදිහට නිවැරදි වෙන්න ඕන,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇත්තටම මේ සංශෝධනය ගැන කිව්ව අපේ යාලුවට ගොඩක් ස්තූතියි..