මුදල් පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

මුදල් පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන්

 

උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන්

මුදලේ කාර්යයන්

 

සැ.යු : පාරිබෝගික ආදායමේ හට ගන්න වෙනසට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයි.

 

මුදලේ කාර්යයන්

1.හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම

2.වටිනාකමේ සන්නිදියක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම

3.ගිණුම් ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම

4.විලම්බිත  මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම ( කල් පසු කරන ගෙවීම් )

 

මුදලේ ගුණාංග

1.සමජාතීය බව

2.කල් පවත්නා බව

3.හුවමාරු මාධ්‍යයක් වශයෙන් පොදු පිළිගැනීම

4.වටිනාකම  ස්ථාවරව තිබීම

5.කුඩා කොටස් වලට බෙදිය හැකි බව

6.පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකි බව

7.ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කල නොහැකි වීම

 

ද්‍රවශීලීතාවය යනු කල් පමාවකින් තොරව හා අමකර පිරිවැයකින් තොරව හුවාරු මාධ්‍යයක් බවට පත් කරලීමේ හැකියාවයි.

 

අතීතයේ රන් කරුවන්ගෙන් ලබා ගත් තැන්පතු කුවිතාන්සිය පොරොන්දු නෝට්ටු ලෙස හදුන්වයි.

 

භාගික සංචිතයක් මත පදනම් වූ මුදල් ක්‍රමයක් ලෙස සලකනුයේ මුලු මුදල් සැපයුමේ ප්‍රමාණයටම සමාන සංචිතයක් තබා නොගෙන කිසියම් ප්‍රතිශතයක් පමණක් දංචිත වශයෙන් තබා ගෙන මුදල් නිකුත් කිරීමයි.

 

ආසන්න මුදල් යනු වටිනාකමේ සංනිධියක කාර්යය ඉටු කරනු ලැබුවද හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා නොකරන පහසුවෙන් හුවමාරු මාධ්‍යයක් බවට පෙරළා ගත හැකි වත්කම්ය.(ස්ථාවර තැන්පතු/භාණ්ඩාගාර බිල්පත්)

 

ආදේශක මුදල් යනු සංනිධියක කාර්යය ඉටු නොකරන තාවකාලික හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරන දෑය.(ණයපත්)

 

මුදල් සැපයුම යනු යම් රටක දිනකට මහජනයා අතර හුවමාරු වන මුදල් තොගයේ වටිනාකමයි.මේ සදහා,

1.බැංකු ක්‍රමය සතු ශුද්ධ විදේශ වත්කම්

  • බැංකු ක්‍රමය රජයට දුන් ණය
  • බැංකු ක්‍රමය සතු අනෙකුත් ශුද්ධ වත්කම්

4.වාණිජ බැංකු පෞද්ගලික අංශයට දුන් ණය ආදිය බලපායි.

 

*කිසියම් ලක්ෂයකදී පවතින නම්‍යතාව - ලක්‍ෂ නම්‍යතාවයි

*විචල්‍යන් 2 ක් අතර පවතින නම්‍යතාව - චාප නම්‍යතාවයි

 

පටු මුදල්  (M1)  = ව්‍යවහාර මුදල් + මහජනතාව සතු ඉල්ලුම් තැන්පතු

පුළුල් මුදල්(M2) = (M1) + මහජනයා සතු වාණිජ බැංකු වල කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතු

M2b =  (M2) + අනේවාසික විදේශ ව්‍යවහාර බැංකු වල ඇති  මහජනයා සතු කාලීන හා ඉතුරුම් තැන්පතුත් විදේශ ව්‍යවහාර බැංකු වල ඇති නේවාසික තැන්පතු

M4 =  M2b    + බලපත්‍රලාභී විශේශිත බැංකු වල ඇති ආසන්න මුදල් + ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම්වල ඇති තැන්පතු

 

මුදලට ඇති ඉල්ලුම චේතනා 3 කි

1.ගනුදෙනු චේතනාව

2.ආරක්ෂණ චේතනාව

3.සමපේක්ෂණ චේතනාව (වටිනාකමේ සංනිධියක් ලෙස)

 

ආදායම හැරුණු විට මුදල් සැපයුමට බලපාන සාධක

1.පොළී ආදායම ( පිළිණපත්)

2.මූල්‍ය ක්‍රමයේ නව්‍යතා ( ආසන්න මුදල්/මුදල් ආදේශක )

3.ආයතනික සාධක ( සතිපතා වැටුප් ලැබේ නම් මුදල් ඉල්ලුම පහළ යයි.

4.මිල මට්ටම (මිල මට්ටම ඉහල යාමෙන් මුර්ත ආදායමේ නාමික අගය ඉහල ගොස් මුදල් ඉල්ලුම වැඩි වේ.)

 

මුදල් සැපයුම /අධි බැලැති/මුදල් ගුණකය ගණනය කිරීමේ ප්‍රයෝජන

1.මිල ස්ථායීතාවය පිළිබද අවබෝධයක් ලැබීම
2.උද්ධමනය පිළිබද අවබෝධයක් ලැබීම
3.ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට
4.බැංකු හා අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන අතර ඇති සබදතාවය පිළිබද අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට

 

අධි බැලැති මුදල් මුදල් සැපයුමේ පදනම ලෙස සලකනුයේ අනෙකුත් සියලුම ද්‍රවශීලී වත්කම් නිර්මාණය වීමේ පදනම වනුයේ සංචිත මුදල් නිසාවෙනි.

මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය යනු මුදල් සැපයුමත් ණය සැපයුමත් පොළී අනුපාතිකයත් ආර්ථිකයට උචිත අයුරින් පවත්වා ගෙන යාමයි.

 

මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය සදහා අවශ්‍ය සාධක

1.සාර්ව ආර්ථික ස්ථායීතාවය
2.ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් පැවතීම
3.ශක්තිමත් මූල්‍ය ආයතන පැවතීම
4. ශක්තිමත් මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් පැවතීම

  

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

 A/L Economics Sinhala Medium Class