සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

සංගීතය - මුල සිට ම ඉගෙන ගමු

 සංගීතය - මුල සිට ම ඉගෙන ගමු

( 1 කොටස )

 • සංගීතයේ මාධ්‍යය නාද නම් වේ.
 • මෙම නාද ප්‍රධාන කොටස් දෙකක ට බෙදේ.
 1. මිහිරි නාද
 2. අමිහිරි නාද

මිහිරි නාද ශබ්ද ලෙස ත් අමිහිරි නාද ඝෝෂා ලෙස ත් හදුන්ව යි. සංගීතයේ දී මිහිරි නාද භාවිත කරයි. නිර්මාණවල තාත්වික බව රැක ගැනීම ට ඉද හිට ඝෝෂා ද යොදා ගනී.

 • හින්දු ස්ථානී, කරණාට, බටහිර ,චීන අාදී ඔ්නෑම සංගීත පද්ධතියක් නිර්මාණය වී අැත්තේ ස්වර මගිනි.

 

සංගීතයේ ස්වර දොළහක් භාවිත වේ. එය ප්‍රධාන කොටස් දෙකක ට බෙදේ.

 1. ශුද්ධ ස්වර - මේවා ප්‍රකෘති ස්වර ලෙස ද හදුන්වයි. ස්වර දොළහෙන් ස්වර හතක් ම ශුද්ධ ස්වර ගණය ට අයත් වේ. ශුද්ධ ස්වර ද චල හා අචල ලෙස කොටස් දෙකක ට වර්ග වේ. ස,ප අචල ස්වර ද රි, ග, ම, ධ, නි චල ස්වර ලෙස ද නම් කර යි.
 2. විකෘති ස්වර -මේවා ගණනින් පහකි. මේවා ද කෝමළ හා තීව්‍ර ලෙස කොටස් දෙකකි. රි ,, , නි ලෙස කෝමළ ස්වර වර්ග හතරක් ද ම’ ලෙස එක් තීව්‍ර ස්වරයක් ද විකෘති ස්වරවල ට අයත් වේ.

කෝමළ ස්වර ප්‍රකෘති ස්වරවල ට වඩා අඩක් හඩ අඩුවෙන් ද තීව්‍ර ස්වර ප්‍රකෘති ස්වරවල ට වඩා අඩක් හඩ වැඩියෙන් ද භාවිත වේ.

ස්වර සප්තක

 • මෙම ස්වර සප්තක එ්වායේ සංඛ්‍යාත පරාස අනු ව ප්‍රධාන කොටස් තුනක ට බෙදා දක්වා අැත.
 1. මන්ද්‍ර සප්තකය

අප කතා කරන හඩ ට වඩා පහළ හඩින් (සංඛ්‍යාතය අඩු) ගැයෙන සප්තකය යි. මෙම ස්වර ලිවීමේ දී ස්වරය ට යටින් තිතක් තබ යි.

 1. මධ්‍ය සප්තකය

අප කතා කරන හඩ ට සමාන හඩින් පිහිටා අැත. මෙම ස්වර ලිවීමේ දී මැදින් තිතක් තැබිය යුතු වුව ද බොහෝ විට එසේ නො කරයි.

 1. උච්ච සප්තකය

අප කතා කරන හඩ ට වඩා ඉහළ හඩින් (සංඛ්‍යාතය වැඩි) ගැයෙන සප්තකය යි. මෙම ස්වර ලිවීමේ දී ස්වරය ට උඩින් තිතක් තබ යි.

ගීතයක ළය

ගීත ගායනා කිරීමේ දී විවිධ තාලයන් ට අනුව ගායනා කරයි. ගීතය ගායනා කරන වේගය එහි ළය නම් වේ. යම් කිසි ගීතයක් ගායනා කිරීමේ දී කාලය මනිනු ලබන්නේ  ‘‘තාලය’’ නම් එ්කකය මගිනි. තාලය ගමන් කරන වේගය ළය නම් වේ. මෙහි වේගය අනුව තුන් අාකාරයක ට බෙදා වෙන් කර දැක්විය හැක.  

 1. විලම්භ ළය- (අඩුම වේගයකින් ගැයේ) නෙළුම් ගීත, වැලපුම් ගී, නැලවිලි ගී අාදිය මීට නිදසුන් වේ.
 2. මධ්‍ය ළය- (මධ්‍ය වේගයකින් ගැයේ) කෙළි ගී ,ගොයම් කැපීමේ ගී අාදිය මීට නිදසුන් වේ.
 3. තෘත ළය -(වැඩි ම වේගයකින් ගැයේ) කමත් ගී අාදිය මීට නිදසුන් වේ.

මධ්‍ය ළය ගීත යනු සිරුරේ හෘද ස්පන්දන වේගය හා සම ව ගැයෙන ගීත යි. එය දෙගුණයකින් වැඩි වූ විට තෘත ළය ට අදාළ ගීත ලෙස ද දෙගුණයකින් අඩු වූ විට විලම්භ ළය ට අදාළ ගීත ලෙස  ද නම් කරනු ලබයි.

 බටහිර සංගීතයේ දී ළය Tempo ලෙස හදුන්වයි.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
N
nipun siri


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,nipun siri

සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

අනෙකුත් ලිපි