වාර්තාකරණ කාලච්ඡේදයට පසු සිදුවීම්-LKAS 10 - උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය

වාර්තාකරණ කාලච්ඡේදයට පසු සිදුවීම්-LKAS 10

වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදයෙන් පසු සිදුවීම් යනු?

 

වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදයෙ අවසාන දිනය හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම සදහා අනුමත කරන දිනය අතර සිදුවන වාසිදායක හා අවාසිදායක සිදුවීම් වේ.

 

සිදුවීම් වර්ග 2

 • වාර්තාකරණ කාලපරිච්ජේදයට පසු ගලපන සිදුවීම් 

 

 • වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදයට පසු නොගලපන සිදුවීම්

 

දැන් අප මෙම සිදුවීම් දෙක පිලිබදව වෙන වෙනම අධ්‍යනයක් සිදු කරමු.

 ගලපන සිදුවීම්

 

ආයතනයක් වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය අවසන් දිනට පැවති තත්වයන් පිලිබද සාක්ශි සපයන සිදුවීම් ගලපන සිදුවීම් ලෙස හදුන්වයි.

 

ගලපන සිදුවීම්වල බලපෑම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අගයන්ට ගැලපිය යුතුය.

 

උදාහරණ

 

 • වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදයට පසුව අධිකරණ තීරණයක් අනුව වගකීමක් නිරවුල් කිරීම තුලින් වාර්තාකරන දින ආයතනයට ප්‍රවර්තන වගකීමක් පැවති බව සනාථ කරන විට

 

 • වාර්තාකරණ කාලයට පෙර මිලදී ගත් වත්කම්වල පිරිවැය හෝ විකුණන ලද වත්කම් සදහා ලැබෙන මුදල වාර්තාකරණ දිනෙන් පසුව තීරණය කිරීම

 

 • මූල්‍ය ප්‍රකාශන අසත්‍ය බවට පෙන්නුම් කරන අන්දමෙ වංචා හෝ වැරදි සොයා ගැනීම.

 

 • වාර්තාකරණ කාලයේදී පැවති ණයගැතියෙකු මූල්‍ය තත්ව ප්‍රකාශ දිනයට පසුව අදාල කාලය තුලදී බුන්වත් වීම.

 

 • නෛතික හෝ සම්මුතික බැදීමක් මත ප්‍රසාද ගෙවීමක් හෝ වෙනත් ලාභ මත වූ ගෙවීම් වාර්තා කරන කාලයට පසුව අදාල කාලපරාසය තුලදී තීරණය කිරීම.

 

නොගලපන සිදුවීම්

 

වාර්තාකරණ කාලච්ඡේදයට පසු පැන නැගුණු තත්වයන් දක්වන සිදුවීම් නොගලපන සිදුවීම් වේ.

 

නොගලපන සිදුවීම් වල බලපෑම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අගයන්ට ගැලපීම් නොකල යුතුයි. 

නොගලපන සිදුවීම් ප්‍රමාණාත්මක වේ නම් පහත සදහන් තොරතුරු හෙලිදරව් කල යුතුය.

 • සිදුවීමෙ ස්වාභාවය .

 

 • එහි මූල්‍යමය බලපෑමෙ ඇස්තමේන්තුවක් හෝ එසේ ඇස්තමේන්තු කල නොහැකි නම් ඒ බවට ප්‍රකාශයක්.

 

උදාහරණ

 •  ආයෝජනයක වෙලදපල අගය වාර්තාකරණ කාලයෙ අවසානය හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීමට අනුමැතිය දෙන ලද දිනය අතරතුර පහල යෑමක් සිදුවීම.

 

 • වාර්තාකරණ කාලයෙන් පසුව,අදාල කාලපරාසය තුළදී සා/කො හිමියන් සදහා ලාභාංශ ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු කලෙ නම් එම යෝජිත ලාභාංශය වගකීමක් නොවෙ.නමුත් එය හෙලිදරව් කලයුතු සිදුවීමකි.

 

 • වාර්තා කරණ කාලයෙන් පසුව ඇතිවූ ගින්නක් හේතුවෙන් ප්‍රධාන නිශ්පාදන යන්ත්‍රයක් විනාශ වීම.

 

 • වාර්තාකරණ කාලයෙන් පසුව වත්කම්වල මිල අසාමාන්‍ය ලෙස පහල වැටීම හෝ විදේශ විනිමය අනුපාතයෙ විශාල පහළ වැටීමක්.

 

 • මෙහෙයුමක් නවතා දැමීම සදහා වන සැලසුමක් නිවේදනය කිරීම.

 

 පහත දක්වා ඇති සිදුවීම් මූල්‍ය වාර්තා පරිශීලනය කරන්නන්ගෙ තීරණ වලට බලපෑම් කරන බැවින් ඒවා පිලිබදව ප්‍රමාණාත්මක හෙලිදරව් කිරීමක් සිදු කල යුතුයි.

 

වාර්තා කරන දිනෙන් පසු,

1.ප්‍රධාන ව්‍යාපාර 2ක් හෝ කිහිපයක් ඒකාබද්ධ වීම හෝ ප්‍රධාන පරිපාලිතයන් ඉවත් කිරීම.

 

2.ශේෂ පත්‍ර දිනට පසු විශාල  වශයෙන් සිදුකෙරෙන සාමාන්‍ය කොටස් සම්බන්ද ගණුදෙනු .

3.විශාල වශයෙන් වත්කම් මිලදී ගැනිම හෝ ඉවත් කිරීම හෝ රජය විසින් ප්‍රධාන වත්කම් පවරා ගැනීම.

 

4.ශේෂ පත්‍ර දිනෙන් පසු වත්කම්වල මිල ගණන් හෝ විදේශ විනිමය බලපෑම් මත සිදුවන විශාල වෙනස්කම්

 

හෙලිදරව් කිරීම

 

 • නිකුත් කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබාදුන් දිනය

 

 • ආයතනය විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීමට අනුමත කල දිනය හා එම අනුමත කිරීම කරන ලද්දෙ කා විසින්ද යන්න හෙලිදරව් කල යුතුයි.

 

 • නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ආයතනයෙ අයිතිකරුවන්ට හෝ වෙනත් අයට මූල්‍ය ප්‍රකාශන සංශෝධනය කිරීමෙ බලය ඇත්නම් ඒ කරුන ආයතනය විසින් හෙලිදරව්  කල යුතුය.