උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය

හවුල් ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද?

 හවුල් ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබදව 1890 හවුල් ආඡ්ඡාපනතේ සදහන් වී ඇති ආකාරයට මෙසේ දැක්විය හැකිය."ලාභ ඉපයීමේ අරමුණින් යම් ව්‍යාපාර  කටයුත්තක් කරගෙන යන පුද්ගලයන් අතර ඇති වන සාමූහික සම්බන්ධතාවයක්" ලෙස හවුල් ව්‍යාපාරය හදුන්වා ඇත.ඒ අනුව හවුල් ව්‍යාපාරයක තිබිය යුතු ප්‍රධාන ලක්ෂණ මේවාය.

 • පුද්ගලයෝ
 • යම් ව්‍යාපාර කටයුත්තක්
 • සාමූහිකව කටයුතු කිරීම
 • ලාභ ඉපයීමේ අරමුණ 

                  හවුල් ව්‍යාපාරයක සිටිය යුතු උපරිම හවුල්කරුවන් ගණන 20 ක් බව 2007 අන්ක 07 දරණ සමාගම් පනතේ දක්වා ඇත.එහෙත් සේවා හවුල් ව්‍යාපාරයක් සදහා උපරිමයක් දක්වා නැත. 

 හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇරැඹීමට හවුල් ගිවිසුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.එම හවුල් ගිවිසුම වාචිකව,ඇගවීමක් හෝ ලිඛිතව ඇතිවිය හැකිය.මෙම ක්‍රම 3 අතරින් ලිඛිතව හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇරැඹීම වඩා යෝග්‍ය වේ.ලිඛිත හවුල් ගිවිසුම හවුල් ඔප්පුව ලෙසද හැදින්වේ.

      හවුල් ගිවිසුමක ඇතුළත් විය යුතු කරුණු


 1. ප්‍රාග්ධනය යොදන ආකාරය
 2. ලාභාලාභ අනුපාතය
 3. ප්‍රාග්ධන පොලී ගෙවන්නේ නම් එම අනුපාතය
 4. ගැනිලි සදහා පොලී අයකරන්නේ නම් එම අනුපාතය
 5. ජන්ගම ගිණුම් ශේෂ සදහා පොලී අයකරන්නේ නම් එම අනුපාතය
 6. හවුල්කරුවන් හවුල් ව්‍යාපාරයට සලසන සේවා සදහා වැටුප් ගෙවන්නේ නම් එම ප්‍රමාණය
 7. ලාභාලාභ අනුපාතය වෙනස් වන විටකදී කීර්තිනාමය තක්සේරු කිරීම
 8. හවුල් ව්‍යාපාරය විසිරුවා හරින ආකාරය
 9. හවුල්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම්

ඉහත ආකාරයට හවුල් ගිවිසුමක් තිබීම හවුල් ව්‍යාපාරයේ දියුණුවට

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
A
Anuka Pabasara


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Anuka Pabasara

උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය

අනෙකුත් ලිපි