12-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව - ආර්ථික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)
කේත අංකය : 108


Samith Alwis විසින් 2019-08-17 දින ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


රු 172.90/=

(මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සදහා රු 172.90/= ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.)

පිළිතුරු සපයන්න

(සැලකිය යුතුයි : මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට 1 වතාවක් පිළිතුරු සැපයිය හැක.)


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

ආර්ථික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය (12 ශ්‍රේණිය)


ප්‍රශ්න ගණන : 50 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 60 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 50
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 60
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය අධ්‍යාපන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස් පෙළ ආර්ථිකවිද්‍යා විෂයය ඉලක්ක කරගනිමින් සකසා ඇත.මෙය 2020 වර්ෂයේ දී උසස් පෙළ හදාරන සිසුන්ට වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

 

සැකසීම - සමිත් අල්විස් 


ප්‍රශ්න අංක 01

භෞතික අවශ්‍යතාවයට උදාහරණයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

ආර්ථික විද්‍යාව ඉගැනුමේ වැදගත්කමක් නොවනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

හිගකම,උද්ධමනය,ආයෝජන,තේරීම,අපනයනය,ආන්තික පිරිවැය

ඉහත සදහන් දෑ අතුරින් සූක්ෂ්ම ආර්ථික විද්‍යාවට පමණක් අයත් සංකල්ප වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 04

ප්‍රකාශයක නිවරද්‍යතාවය පහසුවෙන් පරීක්ෂාවකට ලක්කර හැකි ප්‍රකාශයක් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 05

පෑන්,පොත්,පැන්සල්

ඉහත සදහන් දෑ අයත් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 06

අජීවී භාණ්ඩයකට උදාහරණයක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 07

භූමියට අයත් ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 08

ශ්‍රම ඵලදායීතාවය තීරණය කරන සාධකයක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 09

මූර්ත පිරිවැය ලෙස සළකනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 10

නිෂ්පාදනය පිළිබද ප්‍රශ්නය ලෙස සළකනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 11

ආර්ථික පද්ධතියක ඇති වැදගත්ම ආයතනික ලක්ෂණයක් වන්නේ,

 

 

ප්‍රශ්න අංක 12

සමාජවාදී ආර්ථික පද්ධතියක ලක්ෂණයක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 13

නිෂ්පාදන සම්පත් රජය සතු හා සම්පත් භාවිතය පිළිබද තීරණ ගැනීම පුද්ගලික අංශය සතු ආර්ථිකයකට උදාහරණයක් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 14

නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක් නිර්මාණයේදී සැළකිල්ලට ගන්නා උපකල්පනයක් නොවන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 15

නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයක අනුක්‍රමණය මගින් පෙන්නුම් කරනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 16

පහත රූප සටහනේ  B-C  භාණ්ඩ සංයෝගයෙහි Y නිපදවීමේ ආවස්ථික පිරිවැය වනුයේ,

ආවස්ථික පිරිවැය

 

ප්‍රශ්න අංක 17

හිගකම

ඉහත රූප සටහනේ A ලක්ෂයෙන් පෙන්නුම් කරනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

පෞද්ගලික ඉල්ලුම තීරණය කරන සාධකයක් නොවන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 19

ඉල්ලුම් නීතිය ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැළකිල්ලට නොගන්නා උපකල්පනයක් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 20

Qd = f ( P, Pn, Y, T, Ex, N, O)

ඉහත දැක්වෙනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 21

සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක මිල වෙනස්වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිවිපාකය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

ආදායම් හා ආදේශන ප්‍රතිවිපාක

ප්‍රශ්න අංක 22

ඉහත රූප සටහනෙහි A-C දක්වා වෙනස්වීමට හේතුවක් වනුයේ

ඉහත රූප සටහනෙහි A-C දක්වා වෙනස්වීමට හේතුවක් වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 23

පහත රූප සටහනෙහි ඉල්ලුම් රේඛාව ප්‍රමාණ අක්ෂය ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවේ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගයක් විය හැකි වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 24

සැපයුම් රේඛාව වමට විතැන්වීමට හේතුවක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 25

කිසියම් භාණ්ඩයක මිල 5 දී සැපයුම් ප්‍රමාණය මිල මෙන් 20 ගුණයකි.එම මිලේදී ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ඒකක 300 කි.එම භාණ්ඩයට ඇති සැපයුම් නම්‍යතාවය 4 ක් වේ.භාණ්ඩයේ බෑවුම වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 26

ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් පවතිනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 27

භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් සමීකරණය Qd=50-5P,සැපයුම් සමීකරණය Qs=-10+5P ද වේ.භාණ්ඩයේ සමතුලිත මිල වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 28

ඉහත රූප සටහන අනුව බද්දට පසු ආර්ථික අතිරික්තය වනුයේ

ඉහත රූප සටහන අනුව බද්දට පසු ආර්ථික අතිරික්තය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 29

භාණ්ඩයක මිල රු.10 දී ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ඒකක 60 ක් වන අතර සැපයුම් ප්‍රමාණය ඒකක 20 කි.භාණ්ඩයේ මිල රු.20 දී සැපයුම් ප්‍රමාණය ඒකක 40 ක් වන අතර එහිදී අධි ඉල්ලුමක් හට නොගනී.මෙම භාණ්ඩය සදහා රජය රු.5 ක ඒකක සහනාධාරයක් ලබා දෙන්නේ නම් සහනාධාරයෙන් පසු ආර්ථික අතිරික්තය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 30

උපරිම මිලක් නියම කිරීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිවිපාකයක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 31

කිසියම් භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් සැපයුම් සමීකරණ පහත පරිදි වේ.

Qd = 50-5P      

Qs = -10+5P

මෙම භාණ්ඩයට රජය මැදිහත් වී රු.8 ක සහතික මිලක් ලබා දුනිනම් සහතික මිලෙන් පසු නිෂ්පාදන අතිරික්තය වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 32

කිසියම් භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් සැපයුම් සමීකරණ පහත පරිදි වේ.

Qd = 700-5P      

Qs = -200+5P

මෙම භාණ්ඩයට රජය මැදිහත් වී රු.120 ක අවම මිලක් නියම කර අතිරික්ත සැපයුම රජය විසින් මිලදී ගැනීමට තීරණය කරයි.අවම මිල නිසා ඇති වන සුභ සාධන ප්‍රතිවිපාකය වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 33

කිසියම් භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් සැපයුම් සමීකරණ පහත පරිදි වේ.

Qd = 350-5P       Qs = -50+5P

මෙම භාණ්ඩයට රජය මැදිහත් වී රු.30 ක උපරිම මිලක් නියම කරයි නම් එහිදී ඇති වන කළුකඩ මිල වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 34

ඉහත රූප සටහනට අනුව නිෂ්පාදකයා Q2 ප්‍රමාණයක් සැපයීමට තීරණය කළේ නම් ඔහුගේ විචල්‍ය පිරිවැය වනුයේ

ඉහත රූප සටහනට අනුව නිෂ්පාදකයා Q2 ප්‍රමාණයක් සැපයීමට තීරණය කළේ නම් ඔහුගේ විචල්‍ය පිරිවැය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 35

හීනවන ආන්තික ඵලදා නීතියට අනුව කිසියම් අවස්ථාවකට පසු පහළ බැසීමට ලක් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 36

වැඩිවන පරිමාණුකූල ඵල ඇතිවීමට හේතුවක් නොවනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 37

නිවැරදි ප්‍රකාශයක් නොවන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 38

ස්ථාවර පිරිවැයට අදාළ සංරචකයක් වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 39

පූර්ණ තරගකාරී ආයතනයක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 40

ගෑස් හා වාණිජ බැංකු අයත් වන වෙළදපල ව්‍යුහය වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 41

එක්තරා ආයතනයක නිමවුම 0 දී මුළු පිරිවැය රු.20 කි.නිමවුම 12 දී මුළු ආදායම රු.240 කි.එම නිමවුමේදී ආර්ථික ලාභ ශූන්‍ය වේ නම් නිමවුම 0 දී ආර්ථික ලාභ හෝ අලාභ කොපමණ වේද?

ප්‍රශ්න අංක 42

මෙම ආයතනයේ සාමාන්‍ය ලාභය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 43

නිෂ්පාදන සාධකයක සැපයුම පූර්ණ නම්‍ය වූ විට එම සාධකයේ ඉපැයීම,

 

ප්‍රශ්න අංක 44

නිෂ්පාදන හැකියා මායිම් වක්‍රයේ ඇතුළට විතැන් වීමක් මගින් පෙන්නුම් කරනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 45

C = 200+0.9Yd I = 80                G = 300              T = 120  (සියලු දත්ත රුපියල් වේ)

පූර්ණ සේවා නියුක්ති ජාතික ආදායම් මට්ටම 5000 ක් වේ නම් එම මට්ටම ලබා ගැනීමට ආයෝජන කොතරම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කර යුතුද?

ප්‍රශ්න අංක 46

වැය කළ හැකි ආදායම

පරිබෝජන වියදම

ආයෝජන

රාජ්‍ය වියදම්

0

250

370

420

1000

1050

370

420

T = 50+0.25Y

මෙම ආර්ථිකයේ ආයෝජන සදහා සම්පත් මූල්‍යනය කිරීම සිදු වන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 47

කිසියම් වසර කිහිපයක් තුල රටක මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්වය සදහා වඩාත්ම අවශ්‍ය කරන ජාතික මිණුම් සංඛ්‍යාත වන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 48

උද්ධමනාත්මක පරතරයක් බිහිවීමට හේතු වන්නකි.

 

ප්‍රශ්න අංක 49

කිසියම් රටක ජාතික ආදායම් හා එහි සංරචක කිහිපයක් පිළිබද තොරතුරු කිහිපයක් මෙසේය.

ජාතික ආදායම - 500

පෞද්ගලික පරිභෝජන වියදම - 200

ආයෝජන වියදම - 100

පොදු පරිභෝජන වියදම - 150

අපනයන - 125

ආනයන මට්ටම කොපමණද?

 

ප්‍රශ්න අංක 50

කල්පිත ආර්ථිකයක් සදහා ඔබට පහත සදහන් දත්ත සපයා ඇත.

පෞද්ගලික පරිභෝජන වියදම - 200

පෞද්ගලික බදු - 50

අපනයන - 30

ක්ෂය වීම් - 10

රජයේ මිලදී ගැනීම් - 50

දළ දේශීය පෞද්ගලික ආයෝජන - 40

ආනයන - 40

රජයේ සංක්‍රාම ගෙවීම් - 20

තොග වෙනස්වීම් - 05

මෙම ආර්ථිකයේ ක්ෂුද්‍ර ආයෝජන හා දේශීය ඉතුරුම් පිළිවෙලින් වනුයේ