ලිපි
නිශ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී පිරිවැය හැසිරෙන ආකාරය | ඉල්ලුම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න 2011 | පියවර 4 න් සැපයුම් සමීකරණය ‌ගොඩ නගමු | පියවර 4 න් ඉල්ලුම් සමීකරණය ‌ගොඩ නගමු | An introduction to economics | ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය හදුනා ගනිමු | ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි කටහන් 2 | ව්‍යාපාර චක්‍ර | ආර්ථිකයේ පොදු මිල මට්ටම | ආර්ථික විද්‍යාව සැකවින් | නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය 2 (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය 1 (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | තරගකාරී වෙලදපොලේ සමතුලිතය තිරණය වීම සහ වෙළදපොල සමතුලිතය වෙනස්වීම (ප්‍රශ්න පත්තරය) | සැපයුම් න්‍යාය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | පාරිභෝගික හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන සාධක (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | ආර්ථික විද්‍යා විෂයේ ස්වභාවය, ක්‍රමවේදය සහ විෂය ක්ෂේත්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය) | මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න | මූලික ආර්තික සන්කල්ප (basic economic consepts) | මුදල් සහ මුදලේ කාර්යයන් | විවට වෙළඳපොල කටයුතු | මුදල් ඉල්ලුම |