ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)

ආර්ථික විද්‍යා මුලධර්ම

ආවස්ථික පිරිවැය සහ නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රය

කාලය පැය 1  යි.

මුළු ලකුණු 25 යි.

අරමුණ - මිනිසුන්ගේ විකල්ප වුවමනාවන් අතර තේරීමකින් යුක්තව ආර්ථික තීරණ ගැනීමේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තත්වයන් පිළිබද අවබෝදයක් ලබා දීම සහ ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට විසදුම් ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබද අවබෝධයක් ලබා ගැනීම.

 

1. ආර්ථික විද්‍යාව තුල ආවස්ථික පිරිවැය ලෙස හදුන්වන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය වේ. පහදන්න. (ලකුණු 5)

2. ආවස්ථික පිරිවැයේ වර්ග මොනවාද? .(ලකුණු 3)

3. සැබෑ ලෝකයට ගැළපෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වය කුමක්ද?ඔබ එසේ පැවසීමට හේතු වූ කරන මොනවාද? .(ලකුණු 5)

4. නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රයක් යනු කුමක්ද? .(ලකුණු 2)

5. නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රයක් ඇදීමේදී යොදා ගන්න උපකල්පන මොනවාද? .(ලකුණු 5)

6. නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රයේ පිහිටීම තීරණය වනුයේ සම්පත් තොගය හා ශිල්ප ක්‍රමය මතය. පහදන්න. .(ලකුණු 5)

 

පිළිතුරු

 

1. ආර්ථික විද්‍යාව තුල ආවස්ථික පිරිවැය සංකල්පය යොදා ගනු ලබන්නේ නිෂ්පාදන තීරණ සම්බන්ධයෙනි. එම නිසා ආර්ථික විද්‍යාව තුල ආවස්ථික පිරිවැය ලෙස හදුන්වන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය වේ. එනම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී කැප කරනු ලබන හොදම විකල්ප අවස්ථාවන්ගේ මුදල්මය වටිනාකමයි. ගණකාධිකාරිවරුන් විසින් නිෂ්පාදන පිරිවැය වශයෙන් සලකන්නේ මුල්‍යමය පිරිවැයයි. එනම් ඍජු පිරිවැයයි. නමුත් ආර්ථික විද්‍යාව තුල සැබෑ පිරිවැය වනුයේ අවස්ථික පිරිවැයයි. අවස්ථික පිරිවැය තුල මුල්‍යමය එනම් ගිණුම් පිරිවැයත් ඊට අමතරව වක්‍ර පිරිවැයත් එනම් ආරෝපිත (ගම්‍ය පිරිවැය) පිරිවයද ඇතුලත් වේ.

2. i. වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය
ii. හීනවන ආවස්ථික පිරිවැය
iii. ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැය

3. හීන වන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වය හා ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැය තත්වය සැබෑ ලෝකයට එතරම් නොගැලපේ. එම නිසා සැබෑ ලෝකයට ගැළපෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වය වනුයේ වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වයයි. එසේ වීමට හේතුව වනුයේ සැබෑ ලෝකයේ දක්නට ඇති සම්පත් සමජාතී නොවීම නිසාත්,භාවිත කරන තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් නිසාත්,එක් නිෂ්පාදනයකට යෝග්‍ය සම්පත් වෙනත් නිෂ්පාදනයකට එතරම් යෝග්‍ය නොවන නිසාත් වෙනි. එනම් නිදසුනක් ලෙස යෝගට් නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ටයර් නිෂ්පාදනයට නොගැලපේ. එමෙන්ම ආයතන අතර යොදා ගන්න සම්පත් වලද කාර්යක්ෂමතාවයේ වෙනස්කම් දක්නට ඇත. මේ සියලු හේතුන් නිසා සැබෑ ලෝකයට ගැළපෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වය තත්වය වනුයේ වැඩෙන ආවස්ථික පිරිවැය තත්වයකි.

4. නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රයක් යනු දෙන ලද අවස්ථාවකදී ආර්ථිකයක් සතු සම්පත් පූර්නව හා උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්තව පවත්නා තාක්ෂනය යටතේ මුසු කරමින් ලබා ගත හැකි උපරිම නිමවුම් මට්ටම දැක්වෙන රේඛාවයි.

5. i. දෙන ලද අවස්ථාව තුලදී සම්පත් සම්භාරය ස්ථාවරව පවතින බව
ii. දෙන ලද අවස්ථාව තුලදී ශිල්පිය ක්‍රමය එනම් තාක්ෂණය ස්ථාවරව පවතින බව.
iii. සියලුම සම්පත් උපයෝගී කර ගනිමින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන බව.
iv. භාණ්ඩ වර්ග දෙකක පමණක් නිෂ්පාදනය කරන සරල ආර්ථිකයක් බව.
v. උපරිම ධාරිතාවයකින් හා උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව භාණ්ඩ නිෂ්පදනය් කරන බව.

6. නිෂ්පාදන හැකිය මායිම් වක්‍රයේ පිහිටීම මුලික වශයෙන් තීරණය වනුයේ සම්පත් තොගය හා ශිල්ප ක්‍රමය මතය. එසේ පවසනුයේ ශිල්ප ක්‍රමය ස්ථාවරව තිබියදී සම්පත් තොගයේ වැඩි වීමක් සිදු වුවහොත් නිෂ්පාදනය හැකියා මායිම් වක්‍රය ඉහලට විතැන් වෙන නිසාත්, ශිල්ප ක්‍රමය ස්ථාවරව තිබියදී සම්පත් තොගයේ අඩු  වීමක් සිදු වුවහොත් නිෂ්පාදනය හැකියා  මායිම් වක්‍රය පහලට  විතැන් වෙන නිසාත්, සම්පත් තොගය  ස්ථාවරව තිබියදී ශිල්ප ක්‍රමය දියුණු වුවහොත්  වුවහොත් නිෂ්පාදනය හැකියා  මායිම් වක්‍රය ඉහලට විතැන් වෙන නිසාත්, සම්පත් තොගය  ස්ථාවරව තිබියදී ශිල්ප ක්‍රමය බිද වැටුනොත්  නිෂ්පාදනය හැකියා  මායිම් වක්‍රය පහලට  විතැන් වෙන නිසාත්ය.

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)