සැපයුම් න්‍යාය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

සැපයුම් න්‍යාය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)

ආර්ථික විද්‍යා මුලධර්ම

සැපයුම් න්‍යාය

කාලය විනාඩි 30 යි

මුළු ලකුණු 30 යි

අරමුණ - වෙළදපොලක භාණ්ඩයක් අලෙවි කිරීමේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තත්වයන් යටතේ භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් හැසිරෙන ආකාරය පිලිබදව න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රයෝගික දැනුමක් ලබා ගැනීම.

1. සඵල සැපයුමක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 03)

2. භාණ්ඩයක සැපයුමක් කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවාද? (ලකුණු 07)

3. පහත සදහන් සංකල්ප හදුන්වන්න. (ලකුණු 02*3)

i. සැපයුම් න්‍යාය

ii. සැපයුම් ශ්‍රිතය

iii. සැපයුම් සමීකරණය

4. සැපයුම් නිතිය නිර්වචනය කර එයට බලපාන සාධක නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

5. සැපයුම් නිතිය විදහා දක්වන රේඛිය ඉල්ලුම් සමිකරණයේ ස්වරූප දෙක මොනවාද? (ලකුණු 02)

6. සැපයුම් නම්‍යතාවය, සැපයුමේ මිල නම්‍යතාවය යන නම්‍යතා සංකල්ප හදුන්වන්න. (ලකුණු 04)

7. සැපයුම්කරුවන්ගේ අතිරික්තය හා භාණ්ඩයක සැපයුම් නම්‍යතාවය සමග ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද? (ලකුණු 04)

 

පිළිතුරු

 

1. සඵල සැපයුමක් යනු දෙන ලද අවස්ථාවකදී වෙළදපලේ පවතින විකල්ප මිල ගණන් යටතේ සැපැයීමට කැමති, සැපැයීමට හැකියාව හැකි, සැපැයීමට සුදානම්, භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමානයන්ය.

2.
i. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල

ii. අනෙකුත් භාණ්ඩ වල මිල ගණන් එනම් ආදේශක හා අනුපුරක භාණ්ඩ වල මිල ගණන්

iii. නිෂ්පාදන සාධක වල මිල ගණන් එනම් වැටුප්,පොලි සහ බදු කුලී

iv. නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය

v. රජයේ බලපෑම් එනම් වක්‍ර බදු ය කිරීම,නිෂ්පාදන සහනාධාර සැපයීම සහ භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම.

vi. සැපයුම්කරුවන්ගේ අනාගත අපේක්ෂාවන්

vii. බාහිර සාධක

3.
i. සැපයුම් න්‍යාය - සැපයුම් න්‍යාය යනු සැපයුමත් සැපයුමට බලපාන සියලු සාධකත් අතර සබදතාවයි.

ii. සැපයුම් ශ්‍රිතය - සැපයුමත් සැපයුමට බලපාන සියලු සාධකත් සමීකරණයක් ලෙස සාරාංශ ගත කොට දැක්වීමයි.ඒ අනුව සැපයුම් ශ්‍රිතය මගින් සැපයුම කෙරෙහි බලපාන සියලුම සාධක වෙනස් වන විට සැපයුම් ප්‍රමාණයේ සිදු වන වෙනසත් සැපයුම කෙරෙහි බලපාන එක් සාධකයක් වෙනස් වන විට සැපයුම් ප්‍රමාණයෙහි සිදු වන වෙනසත් පෙන්නුම් කරයි. සැපයුම් ශ්‍රිතය පහත දැක්වෙන සමීකරණයෙන් පෙන්නුම් කරයි.

Qs = f(P)

Qs = Quanity of Supply

P = Price

iii. සැපයුම් සමීකරණය - සැපයුම් සමීකරණය යනු සැපයුම් ශ්‍රිතයේ වීජ ගණිතමය ප්‍රකාශනයයි.

4. සැපයුම් නිතිය යනු සැපයුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී සලක බලන භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වන දිශාවට සමාන දිශාවට සැපයුම් ප්‍රමාණය වෙනස් කරයි. එනම් දෙන ලද අවස්ථාවකදී සැපයුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී සලක බලන භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වුවහොත් සැපයුම් ප්‍රමාණය වැඩි කරයි. එමෙන්ම දෙන ලද අවස්ථාවකදී සැපයුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී සලක බලන භාණ්ඩයේ මිල අඩු වුවහොත් සැපයුම් ප්‍රමාණය අඩු කරයි. සැපයුම් නිතිය සදහා සාධක දෙකක් බලපායි. එනම්

i. ලාභයේ වෙනස්කම්

ii. වැඩි වන ආවස්ථික පිරිවැය

5.
i. Qs =a+bp

ii. P=a+bQs

6. සැපයුම් නම්‍යතාවය යනු සැපයුමට බලපාන සාධකයන්ගේ වෙනසට සැපයුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය මනින මිනුමයි.

සැපයුමේ මිල නම්‍යතාවය යනු දෙන ලද කාල සීමාවක් තුලදී සැපයුමට බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල පමණක් බලපාන විට මිලෙහි වෙනස් වීමට සලකා බලන භාණ්ඩයේ සැපයුම් ප්‍රමාණය දක්වන සංවේදීතාවය මනින මිනුමයි.මෙය පහත සදහන් සුත්‍ර මගින් සෙවිය හැකිය.

Es= ΔQs/ΔP*p/Qs හෝ Edp= ΔQs/ΔP*p1+p2/Qs1+Qs2

7. සැපයුම්කරුවන්ගේ අතිරික්තය හා භාණ්ඩයක සැපයුම් නම්‍යතාවය අතර සමීප සම්බන්ධයක් ඇත. භාණ්ඩයක සැපයුම් නම්‍යතාවය නම්‍ය වන විට සැපයුම්කරුවන්ගේ අතිරික්තය අඩු වේ. භාණ්ඩයක සැපයුම් නම්‍යතාවය අනම්‍ය වන විට සැපයුම්කරුවන්ගේ අතිරික්තය වැඩි වේ.

 

ආර්ථික විද්‍යා පාඩම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයටම ලබා ගැනීමට,

Etisalat නම් REG(space)econ ලෙස type කර 4499 ට SMS කරන්න.

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)