විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය) - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

විවිධ ආර්ථික ක්‍රම (ප්‍රශ්න පත්‍රය)

ආර්ථික විද්‍යා මුලධර්ම

මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ විවිධ ආර්ථික ක්‍රම

කාලය පැය ½  යි.

මුළු ලකුණු 40 යි.

 

ආර්ථික විද්‍යාව යනු

 

අරමුණ - ඕනෑම ආර්ථික ක්‍රමයකට පොදු මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සහ එම ආර්ථික ප්‍රශ්න බිහිවීමේ පදනම පිළිබද අවබෝධයක් ලබා දීම සහ එම ආර්ථික ප්‍රශ්න විසදා ගත හැකි ආකාරය හදුනා ගැනීම.

1. ආර්ථික විද්‍යාව යනු කුමක්දැයි කෙටියෙන් පහදන්න. (ලකුණු 5)

2. ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ප්‍රශ්නය වන්නේ කුමක්දැයි පහදන්න.(ලකුණු 10)

3. ඕනෑම ආර්ථිකයක සිටින මිනිසුන්ට තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමට සිදු වන්නේ මන්දැයි පහදන්න. .(ලකුණු 10)

 

4.ආර්ථික භාණ්ඩ, ආර්ථික සම්පත් ,ආර්ථික නොවන භාණ්ඩ ,නිෂ්පාදන සම්පත්,භාණ්ඩ  යන්න හදුන්වන්න.(ලකුණු 05)

 

5.යථානුරුපි ප්‍රකාශන හා අභිමතනුරුපි ප්‍රකාශන හදුන්වන්න.(ලකුණු 10)

 

පිළිතුරු

 

1. ආර්ථික විද්‍යාව යනු විකල්ප ප්‍රයෝජන සහිත හිග සම්පත් තම තරගකාරී අසීමිත වුවමනා අතර ප්‍රමුඛතා පදනමක් මත, ප්‍රශස්ත ලෙස බෙදා වෙන් කරන්නේ කෙසේද යන්න අධ්‍යනය කිරීමයි.
ආර්ථික විද්‍යාව යනු ?

 

2. ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ප්‍රශ්නය වන්නේ සාපේක්ෂ හිගකමයි. හිගකම යනු අසීමිත උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව සම්පත් වල පවතින සීමිත බවයි. එම නිසා හිගකම යන සංකල්පය සාපේක්ෂ අර්ථයක් ගනී. එනම් සම්පත් සීමිත වනුයේ අසීමිත උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව නිසා බැවිනි. ඕනෑම ආර්ථිකයක සම්පත් ප්‍රමාණයක් පවතී. ඕනෑම ආර්ථිකයක මිනිසුන්ගේ උවමනවන්ද අසිමිත වේ. සම්පත් හිගකම යන සංකල්පයෙන් අදහස් වන්නේ මිනිසුන්ගේ සියලුම උවමනාවන් සපුරා ගැනීමට තරම් සම්පත් නොමැති බවයි. මෙය දිළිදුකම සංකල්පයට වැඩ හාත්පසින්ම වෙනස් වුවකි. ලෝකයේ සිටින ධනවත්ම පුද්ගලයා වුවද හිගකමට මුහුණ දෙයි. එනම් කාලයේ හිගකමටය. ඔහුට කොතරම් ආහාර තිබුනත් භුක්ති විදීමට ඔහුට ඒ සදහා ඇත්තේ පය විසි හතරක් පමණි. එම නිසා හිගකම යනු කා හටත් පොදු වූ සංකල්පයකි. එම නිසා ඕනෑම ආර්ථිකයකට පොදු මුලික ප්‍රශ්නය වනුයේත් ආර්ථික විද්‍යාවේ කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නය වනුයේත් මිනිසුන්ගේ අසීමිත වුවමනාවන් සමග සාපේක්ෂව සැලකිල්ලට ගත විට පවතින සම්පත් හිගකමයි.

3. ඕනෑම ආර්ථිකයක මිනිසුන්ගේ අසීමිත වුවමනාවන් සමග සාපේක්ෂව ගත් විට සම්පත් හිගකමක් පවතින නිසා තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එසේ නම් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමට සිදු වන්නේ,

i. අසීමිත වුවමනාවන්ට සාපේක්ෂව සම්පත් වල පවතින සීමිත බව නිසා
ii. සම්පත්වල විකල්ප ප්‍රයෝජන පවතින නිසා

එනම් පවතින සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් කුමන ව්වුවමනාවන් තෝරා ගන්නවාද වශයෙන් තෝරා ගැනීමට සිදුවේ. මෙම තෝරා ගැනීමේදී ඕනෑම ආර්ථිකයකට පොදු මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනක්  බිහිවේ.

i. කුමක් කොපමණ නිපදනවද

ii. කෙසෙක් නිපදවනවද

iii. කා සදහා නිපදවනවද

එසේ නම් තෝරා ගැනීම යනු විකල්ප ප්‍රජෝයන සහිත හිග සම්පත් යොදා කුමන භාණ්ඩ කොපමණ ප්‍රමාණයක් කා සදහා නිපදවන්නේද යන්න පිළිබද ගනු ලබන තීරණය වේ.

 

4.ආර්ථික භාණ්ඩ යනු පරිභෝජනයේදී ආවස්ථික පිරිවැයක් හට ගන්න භාණ්ඩයි.

ආර්ථික සම්පත් යනු අසීමිත උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව සීමිත සැපයුමක් ඇති සම්පත් වේ.

ආර්ථික නොවන භාණ්ඩ යනු පරිභෝජනයේදී ආවස්ථික පිරිවැයක් හට නොගන්න භාණ්ඩයි.

නිෂ්පාදන සම්පත් යනු මිනිස් වුවමනා සපුරාලීම සදහා යොදා ගන්න සියලු දේය.

භාණ්ඩ යනු ධන තෘප්තියක් ලබා දෙන ඕනෑම දෙයක් වේ.

 

5.යථානුරුපි යනු යමක් පවතී ස්වභාවය හෝ යමක පවතින ස්වභාවය හෝ ඉදිරියට වන දේ පිළිබදව කරනු ලබන ප්‍රකාශනයන් වේ.එනම් කුමක් වුයේද? කුමක්ද? කුමක් වනු ඇත්ද? යන්නයි.

අභිමතනුරුපි යනු යමක පැවතිය යුතු ස්වභාවයයි.කුමක් විය යුතුද යන්නයි.

යථානුරුපි ප්‍රකාශනයන් විෂයානු බද්ධ වේ. අභිමතනුරුපි ප්‍රකාශනයන් පුද්ගලානු බද්ධ වේ. 

යථානුරුපි ප්‍රකාශනයන් පරික්ෂාවට භාජනය කල හැකිය.අභිමතනුරුපි ප්‍රකාශනයන් පරික්ෂාවට භාජනය කල නොහැකිය.

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)