ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි කටහන් 2 - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි කටහන් 2

    ආර්ථික භාණ්ඩ වර්ගිකරණය

කාර්මික භාණ්ඩ  (වන/දැව/කෘෂි/ධීවර/පංශු සම්පත් )

කාර්මික භාණ්ඩ (පතල් හා කැනිම්/ඉදිකිරිම්/නිවාස/ජලය)

සේවා භාණ්ඩ (අධ්‍යාපනය /විනෝදාංශ/සන්නිවෙදනය බැංකු)

උපයෝගිතාවය අනුව පාරිබෝගික භාණ්ඩ වර්ගීකරණය

 

 දිගු කාලින (විදුලි උපකරණ/ගෘහ භාණ්ඩ)

පරිබෝජනය 

  කෙටි කාලින(ආහාර)

 ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ (යන්ත්‍ර/සුත්‍ර

නිෂ්පාදනය අංතර්ගත භාණ්ඩ

නිෂ්පාදන සේවා 

 • අංතර්ගත භාණ්ඩ

ඒක් ඒක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අවසන් වන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදි අවසන් භාණ්ඩ තුලට සෘජුවම අන්තර්ගත වන භාණ්ඩ වේ

අංතර්ගත භාණ්ඩ හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අතර ඇති වෙන

  • අන්තර්ගත භාණ්ඩ ඒක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකින් අවසන් වන අතර ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ නැවත නිෂ්පාදනයට යොදාගනි.
  • නිෂ්පාදන ක්‍රායාවලියේ අකන්ඩතාවය අංතර්ගත භාණ්ඩ මගින් ආරක්ෂා කරයි.
  • පාග්ධන භාණ්ඩ මගින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කරයි.
  • අන්තර්ගත භාණ්ඩ ඒක් නිෂ්පාදන සමග සෘජුවම සමිබන්ධ වේ

නිෂ්පාදන සම්පත්

භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සදහා යොදා ගන්නා දෑ නිෂ්පාදන සම්පත් වේ.නිෂ්පාදන සම්පත් ප්‍රධාන කොස් 2කි.

    • ආර්ථික සම්පත්
    • ආර්ථික සම්පත් නොවන සම්පත්

                        ආර්ථික සම්පත්

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සැපයුම සිමා සහිත සම්පත් නිෂ්පාදන ක්‍රායාවලියේදි  ආ.පි. හට ගනි.

ආර්ථික සම්පත් නොවන සම්පත්

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදි අසිමිත සැපයුමක් සහිත සම්පත් මෙම සම්පත් වේ. ඒමේන්ම අ.පි.නොමැතිය.

භුමිය

 • භාණ්ඩ ශා සේවා නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා ස්භාව ධර්මයේන් ලැබි ඇති සියලුම දැ භුමිය ලේස හදුන්වයි.(වාතය හිරැ එළිය ධීවර සම්පත්  eg වේ.)

ප්‍රතිස්ථාපනය කල හැකි සම්පත්

 • ස්භාවික සම්පත් භාවිතයත් සමග ක්ෂය විමකට ලක්වේ.එසේ ක්ෂය වු කොටස් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය( නැවත යථා තත්වයට පත් කල හැකි නම්) ප්‍රතිස්ථාපනය කල හැකි සම්පත් වේ.

ප්‍රතිස්ථාපනය කල නොහැකි සම්පත්

 • ස්භාවික සම්පත් භාවිතයත් සමග ක්ෂය විමකට ලක්වේ. එසේ ක්ෂය වු කොටස් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය නැවත යථා තත්වයට පත් නොහැකි නම් එය ප්‍රතිස්ථාපනය කල නොහැකි සම්පත් වේ.

භුමියේ ලක්ෂණ

      *ස්භාවික සම්පතක් විම.                           * සැපයුම අනන්න්‍ය ස්භාවයක් ගැනිම

      *සංචලනය කල නොහැකි බව                *  සමජාතිය නොවිම.

      *ලැබේන මිල බදුකුලිය විම                    *   ඵලදායිතාවයේන් යුක්ත විම.

ශ්‍රමය  -

භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරිම සදහා පුද්ගලයින් දරන කායික මානසික    වෙහේස ශ්‍රමය ලේස හදුන්වයි.

ශ්‍රමය විශේෂ ලක්ෂණ

*සජිවි නිෂ්පාදන සාධකයක් විම   *සංචලනය කිරිමේ හැකියාව

*සමජාතිය නොවන සාධකයකි  *ශ්‍රමයේ ඉපයිම වැටුප වේ.

*අධ්‍යාපන පුහුණුව මගින් ශ්‍රමයේ ඵලදායිතාවය වැඩි කර ගත හැකිය.

ශ්‍රම විභජනය

 • ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාවලියක විවිධ අධියර විවිධ අවස්ථාවන්ට යොදා ඒක් ඒක් අවස්තාවන්ට එක් ශ්‍රමිකයෙකු හෝ ශ්‍රමික කණ්ඩායමක් යොමු කිරිම වේ.

නැතහොත් නිෂ්පාදන ක්‍රයාවලියේ එක් එක් කාරයන් සදහා එක් එක් ශ්‍රමිකයන් යෙදවිම.ex-ඇගලුම් කම්හලක්.

ශ්‍රම විභජනයේ වාසි

*කාලය ඉතිරි විම     

*යන්ත්‍ර සුත්‍ර භාවිත කිරිමේ පහසුව

*ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරිමට යන වියදම අඩු විම*ඵලදායිථාවය ඉහල නන්වා ගත හැකි විම.

*නව්‍යතා බිහිවිම.

ශ්‍රම විභජනයේ ආවාසි

*රැකියාවේ එකාකාරි බව.              

* කුසලතා වර්ධනයට  අවස්ථා නොලැබිම

*වෘර්තිමය රොගාබාද වලට ගොදුරැ විම.   

*ප්‍රාග්ධනය වහල් විම.

*එක් ශ්‍රමිකයේකු නොපැමිනියහෝත් සමස්ථ ක්‍රියාවලියම ඇන හිටිම.

 

විශේෂිකරනය

 • විශේෂිකරනය යනු පුද්ගලයින් විසින් කමන්ට නිරත විය හැකි සැම කාර්යකම නිරත නොවි පුද්ගල දක්ෂතාවය හා නිපුණතාවය මත කිසියම් එක් කාර්යක පමණක් නිරත විමයි.

ප්‍රාග්ධනය

 • ප්‍රාග්ධනය යනු භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයට අධාර කර ගැනිම පිණිස මිණිසා විසින් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදක අධාරක ප්‍රාග්ධනය වේ.(බස්,ලෝරි,ගොඩනැගිලි)

 

ප්‍රාග්ධනයේ විශේෂ ලක්ෂණ

 • මේය මුර්ථ වත්කමක් විම.
 • කෘතිම නිෂ්පාදන සාධකයක් ව්ම.
 • ඒය නැවත නැවත නිෂ්පාදනය කල හැකි විම.
 • ඵලදායිතාවයේන් යුක්ත විම.
 • ප්‍රාග්ධනයට ගෙවන මිල පොලිය විම.