නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය (ප්‍රශ්න පත්‍රය) - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය (ප්‍රශ්න පත්‍රය)

ආර්ථික විද්‍යා මුලධර්ම

නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය

කාලය විනාඩි 30 යි

මුළු ලකුණු 25 යි

අරමුණ - නිෂ්පාදන ආයතනයක හෝ කර්මාන්තයක නිමැවුම කෙරෙහි බලපාන සාධකත් එම සාධක වෙනස්වීම අනුව නිමැවුම වෙනස් වන ආකාරය පිලිබදව න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රයෝගික දැනුමක් ලබා දීම.

1. නිෂ්පාදන ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්ද? පහදන්න.(ලකුණු 03)

2. ආර්ථික විද්‍යාව තුල කෙටි කාලය හා දිගු කාලය වශයෙන් කාලය බෙදා වෙන කර ඇත්තේ දින මාස හෝ අවුරුදු ගණන් වලට නොවේ. පහදන්න. (ලකුණු 02)

3. කෙටි කාලින නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය හා දිගු කාලින නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය පිළිබද විග්‍රහ කිරීමේදී යොදා ගනු ලබන උපකල්පන මොනවාද? (ලකුණු 02)

4. විචල්‍ය සාධකානුපාත නිතිය එනම් හීනවන ආන්තික ඵලදා නිතිය යනුවෙන් හදුන්වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 05)

5. නිෂ්පාදන නම්‍යතාව යන සංකල්පය හදුවන්න. (ලකුණු 04)

6. හීනවන ආන්තික ඵලද නීයමයට අනුව කෙටි කාලින නිෂ්පාදන ශ්‍රිතයේ හැසිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් කෙටි කාලින නිෂ්පාදනයේ අවධි තුනකි. ඒවා නම් කර ඒවායේ සීමාවන්ද නම් කරන්න. (ලකුණු 06)

7. වැඩිවන පරිමනනුකුල ඵල, ස්ථාවර පරිමනනුකුල ඵල, අඩු වන පරිමනනුකුල ඵල යනාදිය කෙටියෙන් හදුන්වන්න. (ලකුණු 03)

 

පිළිතුරු

 

1. නිෂ්පාදන ශ්‍රිතයක් යනු කිසියම් නිෂ්පාදන ආයතනයක් නැතිනම් කර්මාන්තයක් සතුව පවතින යෙදවුම් සහ එම ආයතනයේ නිමැවුම අතර පවතින තාක්ෂණික නැතිනම් කාර්මික සබදතාවයි. නිෂ්පාදන ශ්‍රිතයක් මගින් ආර්ථිකමය සම්බන්ධතාවක් පෙන්නුම් නොකරයි.

2. ආර්ථික විද්‍යාව තුල කෙටි කාලය හා දිගු කාලය වශයෙන් කාලය බෙදා වෙන කර ඇත්තේ දින මාස හෝ අවුරුදු ගණන් වලට නොවේ. කිසියම් සාධක ප්‍රමාණයක් ස්ථාවරව පවතී නම් එම සාධක ස්ථාවරව පවතින තාක්කල් කාලය කෙටි කාලය වශයෙන් හදුන්වයි. සියලුම සාධක වෙනස් කල හැකි කාලය දිගු කාලය වශයෙන් හදුන්වයි.

3.
i. නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය ස්ථාවරව පවතින බව.
ii. .නිෂ්පාදන මිල ගණන් ස්ථාවරව පවතින බව

4. හීනවන ආන්තික ඵලද නීයමය යනු කෙටි කාලයේදී ආයතනයක් ස්ථාවර සාධක සමහ විචල්‍ය සාධක වැඩි වැඩියෙන් යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය කරන විට විචල්‍ය සාධකයේ සාමාන්‍ය ඵලදාව හා ආන්තික ඵලදාව කිසියම් අවස්ථාවකට පසු පහල බැසීමයි.

5. නිෂ්පාදන නම්‍යතාව යනු නිමැවුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී විචල්‍ය සාධකයේ වෙනස්වීමකට අනුකුලව නිමැවුම වෙනස් වීමේ තරම මනින මිනුමයි. නිෂ්පාදන නම්‍යතාව පහත දැක්වෙන සුත්‍රයෙන් මැනිය හැකිය.

Ep = ΔQ% / ΔP%

6.
i. පළමු අවධිය - නිමැවුම ශුන්‍ය මට්ටමෙන් පටන් ගෙන සාමාන්‍ය ඵලදාව හා ආන්තික ඵලදාව සමාන වන අවස්ථාවෙන් අවසාන වේ.

ii. දෙවන අවධිය - සාමාන්‍ය ඵලදාව හා ආන්තික ඵලදාව සමාන වන අවස්ථාවෙන් පටන් ගෙන මුළු ඵලදාව උපරිම වන මට්ටමෙන් එනම් ආන්තික ඵලදාව ශුන්‍ය වන අවස්ථාවෙන් අවසාන වේ.

iii. තුන්වන අවධිය - ආන්තික ඵලදාව ඍන අගයක් ගන්න අවස්ථාවයි. එනම් මුළු ඵලදාව අඩු වෙන අවස්ථාවයි.

7.
i. වැඩිවන පරිමනනුකුල ඵල යනු
ආයතනයක් සියලුම සාධක වෙනස් කරමින් දිගු කාලයේ නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන විට යෙදවුම් වැඩි කරන ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් නිමැවුම වැඩි වීමයි.

ii. ස්ථාවර පරිමනනුකුල ඵල යනු ආයතනයක් සියලුම සාධක වෙනස් කරමින් දිගු කාලයේ නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන විට යෙදවුම් වැඩි කරන ප්‍රතිශතයට සමාන ප්‍රතිශතයකින් නිමැවුම වැඩි වීමයි.

iii. අඩුවන පරිමනනුකුල ඵල යනු ආයතනයක් සියලුම සාධක වෙනස් කරමින් දිගු කාලයේ නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන විට යෙදවුම් වැඩි කරන ප්‍රතිශතයට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයකින් නිමැවුම වැඩි වීමයි.

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)