මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න - 12-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න

ආර්ථික විද්‍යාව තුල පෙන්නුම් කරන ආකාරයට ඕනෑම ආර්ථිකයකට මුහුණ දීමට සිදුවන මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්නය වන සම්පත් හිගකම නිසා ඕනෑම ආර්ථිකයකට තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ.එනම් තිබෙන සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් කුමන කුමන වුවමනාවන් ඉටු කර ගන්නවද? වශයෙන් තෝරා ගැනීමට සිදුවේ.මෙම තෝරා ගැනීමේදී ඕනෑම ආර්ථිකයකට පොදු මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න හතරක් බිහිවේ.

1.කුමක් කොපමණ නිෂ්පාදනය කරනවද?

2.කෙසේ නිෂ්පාදනය කරනවද ?

3.කා සදහා නිෂ්පාදනය කරනවද ?

4.වර්තමානය හා අනාගතය අතර සම්පත් බෙදා හරින්නේ කෙසේද? යන ප්‍රශ්නයි.

 

කුමක් කොපමණ නිෂ්පාදනය කරනවද ? යන ප්‍රශ්නයෙන් අදහස් කරනුයේ ආර්ථිකය තුල පවතින සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් කුමන වර්ගයේ භාණ්ඩ කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවද යන්නයි.ආර්ථිකයක් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2 කි.එනම් පරිභෝජන භාණ්ඩ සහ ප්‍රාග්ධන වශයෙනි.නිපදවන භාණ්ඩ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ සහ කාර්මික භාණ්ඩ වශයෙන්ද වර්ග කරනු ලබයි.නමුත් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් වුවත් පරිභෝජන භාණ්ඩයක් හෝ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩයක් විය හැකිය.එමෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අත්‍යවශ්‍ය  හා සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ ලෙසද වර්ග කරයි.නමුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වුවද පරිභෝජන භාණ්ඩයක් හෝ සුඛෝපභෝගී භාන්දයක්ද විය හැකිය සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක්ද  පරිභෝජන භාණ්ඩයක් හෝ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩයක් විය හැකිය.ඒ නිසා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග කරනුයේ පරිභෝජන හා ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ වශයෙනි.ඒ අනුව කුමක් කොපමණ නිෂ්පාදනය කරනවද යන ප්‍රශ්නයෙන් අදහස් කරනුයේ ආර්ථිකය තුල පවත්නා සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් පරිභෝජන භාණ්ඩ වලින් සහ ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ වලින් කුමන සංයෝගයක් නිෂ්පාදනය කරනවද යන්නයි.

 

කෙසේ නිෂ්පාදනය කරනවාද? යන ප්‍රෂණයෙන් අදහස් කරනුයේ නිපදවීමට තීරණය කරනු ලබන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී නිෂ්පාදන සාධක කුමන ආකාරයට සංයෝගී කර ගන්නවද යන්නයි.භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී නිෂ්පාදන සාධක සංයෝගී කර ගන්නා ආකාරය ශිල්ප ක්‍රමය තාක්ෂනය වශයෙන් හදුන්වයි.ඒ අනුව භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අනෙකුත් සාදක වලට සාපේක්ෂව ශ්‍රමය බහුලව යොදා ගනී නම් ශ්‍රම ශුක්ෂ්ම තාක්ෂනය වශයෙන් හදුන්වයි. භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අනෙකුත් සාදක වලට සාපේක්ෂව ප්‍රාග්ධනය බහුලව යොදා ගනී නම් ප්‍රාග්ධන ශුක්ෂ්ම තාක්ෂනය වශයෙන් හදුන්වයි. භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ශ්‍රමය හා ප්‍රාග්ධනය සමාන ආකාරයකින් යොදා ගනීනම්  යොදා ගනී නම් අතරමැදි තාක්ෂනය අන්තර්  තාක්ෂනය වශයෙන් හදුන්වයි. කෙසේ නිෂ්පාදනය කරනවද යන ප්‍රශ්නයෙන් අදහස් වන්නේ ආර්ථිකය තුල නිෂ්පාදනය කිරීමට තීරණය කරනු ලබන භාණ්ඩ කුමන තාක්ෂණයක් යටතේ නිපදවන්නේද එනම් ශ්‍රම සුක්ෂමව නිපදවනවද  ප්‍රාග්ධන සුක්ෂමව නිපදවනවද නැත්නම් අතරමැදි තාක්ෂනය යටතේ නිපදවනවද යන්නයි.

 

කා සදහා නිෂ්පාදනය කරනවාද? මෙම ප්‍රශ්නයෙන් අදහස් වනුයේ ආර්ථිකය තුල නිපදවනු ලබන ජාතික නිෂ්පාදිතය නිපදවීම සදහා සහභාගී වූ නිෂ්පාදන හිමියන්ගේ සාධක අදායම් තීරණය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.එනම් වැටුප්, පොලි, බදු කුලී සහ ලාභ යන අදායම් තීරණය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.මෙම අදායම් තීරණය වීම මත ආර්ථිකය තුල අදායම් බෙදී යාම තීරණය වන අතර අදායම් බෙදී යාම මත භාණ්ඩ ඉල්ලුම තීරණය වේ.භාණ්ඩ ඉල්ලුම මත කා සදහා නිෂ්පාදනය කරනවද යන්න තීරණය වේ.වැඩි අදායම් ප්‍රමාණයක් සුළු පිරිසකට බෙදී ගොස ඇත්නම් එම සුළු පිරිසට වැඩිපුර ඉල්ලුම් කල හැකි නිසා ඔවුන් සදහා වැඩිපුර නිපදවයි.කිසියම් ආර්ථිකයක සැමදෙනාම හට සාධාරණ ලෙස අදායම් බෙදීගොස් ඇත්නම් සමාන ආකාරයකින් මිලදී ගත හැකි නිසා එවැනි ආර්ථිකයක හැම දෙන සදහා නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.ඒ අනුව කා සදහා නිෂ්පාදනය කරනවාද යන්න අදායම් ව්‍යාප්තිය පිළිබද ප්‍රශ්නයකි.

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)