දොර සහ ජනේල - 12-වසර ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

දොර සහ ජනේල

දොර සහ ජනේලය

ගොඩනැගිල්ලක් තුලට ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක්, වාතාශ්‍රයක් හා භාවිතාව මත එම ගොඩනැගිල්ලේ විවරයන් පවත්වා ගත යුතුය.

ගොඩනැගිල්ලක බිත්ති මත තබා ඇති විවර වර්ග දෙකකි.

 1. රාමුවක් සහිත විවර - කවුළු (උදා: දොර සහ ජනේල)
 2. රාමුවක් රහිත විවර - කවුළු (උදා: ආරුක්කු)

දොර

දොරක ප්‍රධාන කොටස්

දොරක් යනු බිත්ති විවරයක රාමුවකට අසව් කර විවර්තන ගත කල හෝ ලිස්ස යාමෙන් විවෘර්ත කිරීම හෝ වැසීමට හැකි ඝන භාදකයකි. එසේම එය තුලින් ගොඩනැගිල්ලේ කාමර අතර ගමන් කිරීමට හෝ ගරාදයකට (varenda) පිවිසීමටත් ඉන් පිටත් වීමටත් හැකියාව ඇත. තවද පෞද්ගලිකත්වය රැක ගැනීම හා ආරක්ෂාව සදහා දොර වසා තිබිය හැක. දොර දැව, වීදුරු, ලෝහ, ඇලුමිනියම් හෝ ප්ටාස්ටික් හෝ මෙම ද්‍රව්‍යවල එකාබද්දයෙන් නිර්මාණය කරනු ලැබේ.

දොරක ප්‍රධාන කොටස්

 1. දොර උළුවස්ස/රාමුව
 2. දොර පියන
 3. දොරට සවි කර ඇති සවිකූරු

 දොර    

 

 ලින්ටලය

උළුවස්ස සදහා වූ කවුළුවේ ඉහලින් යොදා ඇති කොන්ක්‍රීට් අවයවය ලින්ටලයයි. විවරයේ ප්‍රමාණය අනුව ලින්ටලයේ දිග හරස්කඩ හා යොදන වරගැන්වුම් කම්බි ගණන හා ඒවායේ විෂ්කම්භය තීරණය වේ. කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයේ අනුපාතය 1:2:4 වේ.

උළුවහු හිස

උළුවස්සේ ඉහලින්ම පිහිටි තිරස් දැව අවයවයයි. හරස්කඩ 100 mm x 75 mm වේ.

කණ

උළුවස්සේ හිස දරා සිටින දෙපස පිහිටන සිරස් අවයවයන් දෙක වේ. හරස්කඩ 100 mm x 75 mm වේ.

හරස් ලීය

ඇතැම් උළුවහු වල ඉහල කොටස තිරස් ලූවර, ලැටිස් වැඩ හෝ බීරළු යෙදු හිස් අවකාශයක් සහිතව නිර්මාණය කරනු ලැබේ. දොර පියන වසා තැබුවද මෙම හිස් අවකාශය නිසා වාත සංසරණයට ඉඩකඩ සැලසෙයි.

 අවුල් පාසු

සිද්ධ යකඩ වලින් මේවා නිර්මාණය කරන අතර එහි එක් කෙළවරක් ඇණ මගින් උළුවහු කනුවලට සවි කර අනෙක් කෙලවර නැම්මක් සහිතව බිත්තියේ කුස්තුර අතර රැදවීමෙන් උළුවස්සේ මැද කොටස් ස්ථායීව රදවා ගනු ලැබේ.

පිරිද්දුම් ඇණ / මුර ඇණ හා නෙරුගල / නොයිඩ් ගල

උළුවස්ස නිර්මාණය කර තබා ගැනීමේදී අදාළ කවුළුවේ රදවන තෙක් පහළ කෙලවර සදහා සවිමත් වන්නට බැදීමක් නැති නිසා හැඩය විකුර්ති වීම වැලැක්වීම සදහා 80 mm x 25 mm තාවකාලික දැව පටියක් සවි කරනු ලැබේ. අදාළ ස්ථානයේ උළුවස්ස තැබීමෙන් පසු මෙම පටිය ඉවත් කරනු ලැබේ.

 දොර වර්ගීකරණය

 1. කලම්ප දොර - Pattern Door                              වර්ගීකරණය    
 2. පනේල දොර - Panel Door
 3. තුනී ලෑලි දොර - Plywood Door
 4. විසිතුරු දොර - Decorative Door
 5. භ්‍රමණ දොර - Revolving Door
 6. හකුලන දොර - Collapsible Door
 7. ලිස්සන දොර - Sliding Door

දොර පියනට අවශ්‍ය වන උපාංග හා සවිකුරු

 1. සරනේරු
 2. යතුරු තහඩු
 3. සොයිබ
 4. දොර මුදුව
 5. අගුළු මිට
 6. කොන්ඩි පට්ටම
 7. ඉබි යතුරු
 8. ලීස්තර හා අරුව

 

 

ජනේල

ගොඩනැගිල්ලක් සදහා ජනේල යොදනු ලබන්නේ ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීම සදහාය. නේවාසික ගොඩනැගිලිවල යොදන ජනෙල්වල අවම වර්ගඵලය එහි ගෙබිම වර්ගඵලයෙන් 1/7කි. එසේම ඉන් අඩක් වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීමට හැකි වන සේ විවුර්ථ කල හැකි විය යුතුය.

කොළබ මහ නගර සභා අණ පනත 15 මාර්තු 1999 ට අනුව පාසල්, කම්හල් හා රෝහල් සදහා නිතර නැවුම් වාතය අවශ්‍යය නිසා ජනෙල්වල අවම වර්ගඵලය ගෙබිම වර්ගඵලයෙන් 1/5ක් දක්වා තිබිය යුතුය.

සූර්ය රශ්මියෙන් හා වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා වීම සදහා ජනේල මත හිරු ආවරණයක් නිර්මාණය කෙරෙන අතර එහි අවම පළල 450 mm කි.

ජනෙල්වල අවයවයන්ගේ භාවිත හරස්කඩ මිනුම්

 1. හිස, කණු, හරස් ලීය - 100 mm x 75 mm (සම්මත)

100 mm x 64 mm

75 mm x 64 mm

115 mm x 75 mm

 1. ජනේල පඩිය - (100 - 75) mm x (64 – 75) mm

ජනේල වර්ගීකරණය

මෙහිදී කොටස් දෙකකට වර්ග කෙරේ.

 1. ජනේලයේ හැඩය අනුව
  1. හරස් කලම්ප ජනේලය
  2. හරස් කලම්ප හා ඉල කලම්ප ජනේලය
  3. වීදුරු ජනේලය
 • බීඩින් පටියේ ඝනකම 18 mm වේ.
 • වීදුරුවල ඝනකම 6 mm වේ.
 1. ජනේලය ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටන ස්ථානය අනුව

හරස් කලම්ප ජනේලය 

දැවයෙන් පමණක් නිර්මාණය කෙරෙන සිරස් ලෑලි, තිරස් කලම්ප සමග සම්බන්ධ කරන සරළ ජනේල විශේෂයකි. එල්ලා වැටීමට ඇති හැකියාව මෙහි දුර්වලතාවයකි.

 

හරස් කලම්ප හා ඉල කලම්ප ජනේලය

මෙම ජනේල වල හරස් කලම්පවලට අමතරව හද කලම්පයක් යොදා ඇත.

වීදුරු ජනේල

මෙම ජනේල වල රාමුවක් සහිතව වීදුරු යොදා ඇත. වීදුරු යොදා ගැනීම නිසා ජනේලය වසා තැබුවද ස්වාභාවික ආලෝකය ගොඩනැගිල්ල තුලට ලබා ගත හැකි වේ.

 

බුද්ධික ගුණසේකර
ස්තුතියි ඔබගේ වටීනා ලිපියට ...
2022 03 13 21:08:28