කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගනිමු කොටස 1 - 12-වසර කොරියන් භාෂාව

කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගනිමු කොටස 1

한국말( හන්ගුක්මල්) - කොරියානු භාෂාව.


 

කොරියානු භාෂාව හන්ගුක් මල් ලෙස හදුන්වයි .ඒ වගේම කොරියානු හෝඩිය හන්ගල් ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.ප්‍රධාන වශයෙන් කොරියානු භාෂාවේ අකුරු 40කි.එම අකුරුද ස්වර හා ව්‍යංජන ලෙස කොටස් 2 කට බෙදේ. අනතුරුව ස්වාරද කොටස් 2 කට බෙදේ. එනම් මුලික ස්වර හා සංයුක්ත ස්වර 11ක්ද ඇත .ව්‍යංජනද මුලික ව්‍යංජන හා සංයුක්ත ව්‍යංජන වශයෙන් කොටස් 2කත බෙදේ. මුලික ව්‍යංජන 14ක් හා සංයුක්ත ව්‍යංජන 5 කට බෙදේ.

පහත රුපය දෙස බලන්න.

 

දැන් අපි මෙහි තිබෙන ස්වර හදුනා ගනිමු.

ස්වර ලියනු ලබන්නේ ඉහල සිට පහළටත් වමේ සිට දකුණටත් වන අතර ස්වරයක් තනිවම උච්චාරණය කල නොහැක. ඒ සදහා "ㅇ" යොදාගනු ලැබේ. එම "ㅇ" එකතු  කිරීමේදී ස්වරය සිරස් අතට ලියන ලද්දක් නම් එම ස්වරයේ ඉදිරියටද තිරස් අතට ලියන ලද්දක් නම් එම ස්වරයේ ඉහලින් අදාල "ㅇ" යොදනු ලැබේ.

මුලික ස්වර

아- ආ

야-යා

어-ඕ

여-යො

오-ඕ

요-යෝ

우-උ

유-යු

으-සංයුක්ත අ

이-ඉ

අපි දැන් ස්වර ඉගෙන ගත් නිසා වචන ටිකක් කියවන්න බලමු.උදා-:

우유(උයු)=කිරි

아이(ආයි)=ළමයා

여우(යොඋ)=නරියා

오(ඕ)=5

이(ඉ)=දත්/2

이유(ඉයු)=හේතුව

오이(ඔඉ)=පිපින්‍යා

유아(යුආ)=බබා

අපි දැන් කොරියන් හෝඩියේ තියෙන මුලික ව්‍යංජන ඉගෙන ගනිමු.

මුලික ව්‍යංජන.

මුලික ව්‍යංජන 14කි ව්‍යංජන තනිව උච්චාරණය කල නොහැක .ස්වරයක් හා වයන්ජනයක් එකට එකතු වී උච්චාරණය කල හැකිය,

ㄱ-ක්/ග්

ㄴ-න්

ㄷ-ත්/ද්

ㄹ-ර්/ල්

ㅁ-ම්

ㅂ-ප්/බ්

ㅅ-ස්

ㅇ-o

ㅈ-ජ්/ඡ්

ㅊ-ච්

ㅋ-ඛ්

ㅌ-ට්/ථ

ㅍ-ෆ්

ㅎ-හ්

අපි දැන් ස්වර සහ වයන්ජන් එකතුකර ඇති වචන කියවමු සහ ඒවායේ තේරුම දැනගමු.

가구-කා+ගු(කාගු)=ලී බඩු

고기-කො+ගි(කොගි)=මස්

가요-කා+යෝ(කායෝ)=යනවා.

이야기-ඉ+යා+ගි(ඉයාගි)=කතාව.

누구-නු+ගු(නුගු)=කව්ද

누나-නු+නා(නුනා)=අක්කා

아니요-අ+නි+යෝ(අනියෝ)=නැහැ

구두-කු+දු(කුදු)=සපත්තු

어다-ඕ+දා(ඕදා)=එනවා

어디-ඔ+දී(ඔදී)=කොහෙද

우리-උ+රි(උරි)=අපි

요리-යෝ+රි(යෝරි)=උයනවා

다라-ත+රි(තරි)=කකුල

나라-නා+රා(නාරා)=රට

어머니-ඔ+මෝ+නි(ඔමෝනි)=අම්මා

머리-මො+රි(මොරි)=ඔලුව

고구마-කො+ගු+මා(කොගුමා)=බතල

보기-පෝ+ගී(පෝගී)=උදාහරණ

차리-ච+රි(චරි)=ඉඩ

모자-මෝ+ජා(මෝජා)=තොප්පිය

치마-චි+මා(චිමා)=සාය

커피-ඛෝ+පි(ඛෝපි)=කොපි

바보-පා+බෝ(පාබෝ)=පිස්සා/මෝඩයා

여자-යෝ+ජා(යෝජා)=කාන්තාව

나오다-නා+ඕ+දා(නාඕදා)=එනවා

나가다-නා+ගා+දා(නාගාදා)=යනවා

사우나-ස+උ+නා(සඋනා)=පොදු නාන ලිද

바나나-ප+නා+නා(පනානා)=කෙසෙල්

아시아-ආ+සි+ආ(ආසිආ)=ආසියාව

타다-ථා+දා(ථාදා)=නගිනවා

기차-කි+චා(කිචා)=කෝච්චිය

하나-හා+නා(හානා)=එක

아주머니-අ+ජු+මෝ+නි(අජුමෝනි)=ආච්චි

버스-පො+ස(පොස)=බසය

 

ඊලග කොටසේදී හල් අකුරු සමග හමුවෙමු.

Anuradha Sewwandi
2022 01 31 12:54:36