කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගනිමු කොටස 2 - 12-වසර කොරියන් භාෂාව

කොරියන් භාෂාව ඉගෙන ගනිමු කොටස 2

받침-(පත්චිම්) - හල් අකුරු

හල් අක්ෂර කොරියානු භාෂාවෙන් හදුන්වන්නේ පත්චිම් ලෙසය.ව්‍යංජන වල යටින් ලියනවිට හල් අක්ෂර වේ.

එනම් පහත උදාහරණය බලන්න,

산-සන්-කන්ද

මෙහිදී 사(ස ) උඩින් ඇති අකුර වයන්ජනයක් වන අතර සැම විටම ㄴ(න්) යටින් ඇති අකුර හල් අකුරක් වේ. මෙහිදී මෙම කොරියන් භාෂාවේ සෑම වචනයක්ම ලියන විට හල් අක්ෂරය සෑම විටම වයන්ජනයට යටින් ලියනු ලබයි .මෙම මෙම කොරියානු වචන කියවනු ලබන්නේ මුලින් වයන්ජනයද පසුව හල් අකුරද කියවනු ලබයි.

උදාහරණ-: 강-(කන්)-ගග

(ක්)උදාහරණ-:

ㄱ----------- 벽-------- 벽=(ප්යෝක්)-බිත්තිය/තාප්පය

ㄲ----------- 밖-------- 박=(පක්)-එළිය

(න්)උදාහරණ-:

ㄴ----------- 눈-------- 눈=(නුන්)-ඇස/හිම

1.ඇතැම් වචනවල පත්චිමයක් යෙදී ඇත්නම් එම පත්චිමය ස්වරයක් හා එකතු වී උච්චාරණය වේ.

පහත උදාහරණය බලන්න ,

일일(ඉල්ඉල්)මෙහිදී  ㄹ(ල්) හල් අකුර ඊට පිටුපස ඇති   이 (ඉ) සමග එකතු වී   리 (රි) අකුර සැදේ.ඉන්පසුව 이릴 යන වචනය සෑදේ.

일일-------이릴=(ඉරිල්)-පළමුවෙනිදා

2.ඇතැම් වචනයක එකවිට පත්චිම් 2ක් යෙදී ඇත්නම් හා ඊට ඉදිරියෙන් ඇත්තේ ස්වරයක් නම් එම ස්වරය ඊට ආසන්නයේම ඇති පත්චිමය සමග එකතු වී උච්චාරණය වේ.

පහත උදාහරණය බලන්න .

닭이(තල්ක්ඉ)------------ 달기=(තර්ගි)-කුකුළා

3.ඇතැම් වචනයක පත්චිම් 2ක් යෙදී ඇත්නම් එවිට එයින් එක් පත්චිමයක් උච්චාරණය වේ.

여덟(යොදොල්ප්)--------- 여덜=(යොදොල්)-අංක 8

밟다(පල්ප්ද)------------- 밥다=(පප්දා)-පියවර

හල් අක්ෂරවලින් කොරියානු වචන ටිකක් ඉගෙන ගනිමු ,

강-(කන්)-ගග

산-(සන්)- කන්ද

물-(මුල්)-වතුර

불-(පුල්)-ගින්දර

일-(ඉල්)-වැඩට/එකට/දවස

년-( න්යෝන් )-වර්ෂය/ අවුරුද්ද

달-(තල්)-මාසය/හද

길-(කිල්)-පාර

밥-(පප්)-බත්

손-(සොන්)-අත

목-(මොග්)-බෙල්ල

옷-(ඔත්/ඔස්)-රෙදි

술-(සුල්)-මත්පැන්

날-(නාල්)-දවස

말-(මල්)-භාෂාව/අශ්වයා

십-(සිප්)-අංක 10 (චීන ක්‍රමය )

열-(යෝල්)-අංක 10 (කොරියන් ක්‍රමය)

천-(චෝන්)-1000

만-(මාන්)-10000

앞-(අප්)-ඉස්සරහා

안-(අන්)-ඇතුල

돈-(තෝන්)-සල්ලි

눈-(නුන්)-ඇස/හිම

국-(කුග්)-සුප්

병-(ප්යෝන්)-බෝතලය

벽-(ප්යෝක්)-බිත්තිය /තාප්පය

살-(සල්)-වයස

공-(කොන්)-බින්දුව/පන්දුව

입-(ඉප්)-කට

밤-(පම් )-රාත්‍රිය

반-(පන්)-පන්තිය /භාගය

겊-(කෝප්)-කෝප්පය

상-(සන් )-මේසය

칩-(චිප්)-ගෙදර

한국-(හන්ගුක්)-කොරියාව

한글-(හන්ගල් )-හෝඩිය

한국말-(හන්ගුක්මල්)-කොරියානු භාෂාව

한식-(හන්සික්)-කොරියානු ආහාර

한복-(හන්බෝක්)-කොරියානු ජාතික ඇදුම

한강-(හන්කන්)-කොරියානු ගග

학교-(හක්ක්යෝ)=පාසල

하늘-(හනල්)-අහස

사람-(සරම්)-මිනිසා

남자-(නම්ජා)-පිරිමියා

가방-(කබාන්)-බැගය

물병-(මුල්ප්යෝන්)-වතුර බෝතලය

고속버스-(කොසොක්පොස)-සීග්‍රගාමි බස්රථය

치하철-(චිහාචෝල්)-උමං දුම්රිය

차전거-(චජෝන්ගෝ)-බයිසිකලය

옷장-(ඔත්ජන්)-අල්මාරිය

안경-(අන්ක්යෝන්)-ඇස්කන්නාඩ්

수박-(සුපාක්)-කොමඩු

김치-(කිම්චි)-ගෝවා වලින් සාදාගන්නා අහාර වේලකි

 

ඊලග ලිපියේදී කොරියානු හෝඩියේ ඇති සංයුක්ත ස්වර සහ සංයුක්ත ව්‍යංජන ඉගෙන ගනිමු,....

Malinda Priyankara
Anith padam tikath danna
2023 03 01 10:08:00

Malinda Priyankara
2023 03 01 10:07:37

Malinda Priyankara
2023 03 01 10:07:35