කොරියානු හෝඩිය (හන්ගල්) - 12-වසර කොරියන් භාෂාව

කොරියානු හෝඩිය (හන්ගල්)

කොරියන් ඉගෙනගනිමු (1 කොටස )

කොරියානු හෝඩිය  (හන්ගල් )

කොරියන් භාෂාව ස්වර හා ව්‍යංජන 40ක් සමග අපට ඉතා පහසුවෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. කොරියානු හෝඩිය හදුන්වන්නේ හන්ගල් යන නමිනි. ස්වර 21  හා ව්‍යංජන 19කින් සමන්විත මෙම හෝඩියඉගෙන ගනිමු. 

ස්වර

කොරියන් භාෂාව තුල ස්වර කොටස් 2කි. ඒවා නම්

     මුලික ස්වර 10 

     සංයුක්ත     11

   ㅏ        ㅐ           ㅑ             ㅐ           ㅓ            ㅔ            ㅕ  

   ㅖ         ㅗ           ㅘ             ㅙ           ㅚ            ㅛ            ㅜ

    ㅝ         ㅞ          ㅟ             ㅠ            ㅡ           ㅢ            ㅣ

 

 

මුලික ස්වර 10 කියවන ආකාරය

                                  

                                  යා

                                  ඔ

                                  යො

                                  ඕ

                                  යෝ

                                 උ

                                 යු

                                  අ

                                      අඉ

              
                        

 ස්වරයක් තනිව ලිවුවද අකුරක් සෑදෙන්නේ නැති බව මතක තබා ගත යුතුය. මෙහි අකුරක් සෑදෙන්නේ ස්වරයකට ඉදිරියෙන් හෝ ඉහලින් බින්දුවක් ලිවීමෙන් හෝ ව්‍යංජන අකුරු එකතු කර ගැනිමෙන්ය.

아         ආ

야          යා

오           ඕ

 • ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ යන ස්වර සිරස් ස්වර වේ. ව්‍යංජනයට දකුණුපසින් මෙම ස්වර ලියනු ලබයි.

ㄱ+ㅏ=가

ㄴ+ㅏ=나

 • ㅗ,ㅛ, ㅜ,ㅠ,ㅡ යන ස්වර තිරස් ස්වර වේ. ව්‍යංජනයට පහළින් මෙම ස්වර ලියනු ලබයි.

ㄱ+ㅗ=고

ㄴ+ㅜ=누 

 

පහත වචන කියවා පුහුණුවන්න.

 1. 이 ඉ
 2. 오 ඔ
 3. 아이 අඉ
 4. 우유 උයු

සංයුක්ත ස්වර

 

 

 

 

 

 

යේ

 

යේ

වා

 

වේ

 

වේ

වො

වේ

 

වි

 

අයි

 

                       

ව්‍යංජන

කොරියන් භාෂාව තුල ව්‍යංජන කොටස් 2කි. ඒවා නම්

ව්‍යංජන 14

මිශ්‍ර ව්‍යංජන 5

ක /  ග

 න

 

ල /ර

ප /බ

 

 

 

 


                 


               

 

පහත වචන කියවා පුහුණුවන්න.

 1. 나무 (නාමු)         ගස
 2. 머리 (මොරි)        ඔළුව
 3. 지도  (ජිතො)        සිතියම
 4. 모자 (මොජා )      තොප්පිය
 5. 여자 (යොජා )     කාන්තාව
 6. 치마 (චිමා )         සාය
 7. 포도      (පොතෝ)    මිදී
 8. 구두 (කුතු )          සෙරප්පු
 9. 차  ( චා)             කාරය
 10. 어머니 (ඔමොනි)     අම්මා

 

මිශ්‍ර ව්‍යංජන

ㄲ                 ක්ක

ㄸ               ත්ත

ㅃ               ප්ප

ㅆ               ස්ස

ㅉ               ජ්ජ

 

පහත වචන කියවා පුහුණුවන්න.

 1. 배 pear
 2. 개 dog
 3. 새 bird
 4. 애기 talk
 5. 게 crab 
 6. 카메라 camera
 7. 시계 clock
 8. 사과 apple
 9. 과자 cookie
 10. 찌개 stew
 11. 뿌리 root
 12. 돼지 pig
 13. 귀 ear
 14. 쥐 mouse
 15. 가위 scissors
 16. 의사 doctor
 17. 의자 chair

 

 1. කොරියන් භාෂාවේ සෑම වචනයක්ම ලියන විට හල් අක්ෂරය සෑම විටම ව්‍යංජනයට යටින් ලියනු ලබයි. හල් අක්ෂර කොරියන් භාෂාවෙන් පත්චිම් යනුවෙන් හදුන්වයි. කොරියානු වචන කියවනු ලබන්නේ මුලින් ව්‍යංජනය හා පසුව හල් අකුරය.

     눈                   (නුන් )                       책                      (චෙක්)

 1. සමහර වචන වල පත්චිමය ස්වරය හා එකතු වී උච්චාරණය වේ.

일일                       (이릴 ලෙස උච්චාරණය වේ. )

 1. ලියන විට ㅁහෝ ㄴ වලට පසු ㅂ යෙදුනොත් එය උච්චාරණයේදී ㅁ ලෙස යොදයි.

밥맛                      (밤맛)

입만                     (임만)

 1. පත්චිම් ලෙස ㄷයෙදී ඊට පසුව 이 යෙදුනොත් ㄷවෙනුවට ㅈ යෙදී  지ලෙස උච්චාරණය වේ

맏이                     (마지)

 1. පත්චිම් ලෙස ㅌයෙදී ඊට පසුව 이 යෙදුනොත් ㅌවෙනුවට ㅊ යෙදී 치 ලෙස උච්චාරණය වේ.

같이                     (가치)

 1. ㄴපිටුපසට ㅂ යෙදුනොත් ㅁ ලෙස උච්චාරණය වේ.

입니다                (임니다)

පහත වචන කියවා පුහුණුවන්න.

 • 책        (චෙක් )               පොත
 • 책상 (චෙක්සං)            මේසය
 • 안경 (අන්කියොන්)     කණ්නාඩි   
 • 우산 (උසාන්)             කුඩය
 • 전화 (ජෝන්හ්වා)        දුරකථනය
 • 발 (පල් )                 පාදය
 • 물 (මුල්  )                වතුර

 

 

 

Sanchala Jayathilaka
2022 08 30 10:55:46