පාලන ගිණුම් - 12-වසර ගිණුම්කරණය

පාලන ගිණුම්

පාලන ගිණුම්

පොදු ලෙජරයේ පවතින එක හා සමාන ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන්, පොදු ලෙජරයේ තබාගන්නා එක් ගිණුමක් පාලන ගිණුමක් / එකතු ගිණුමක් ලෙස හැඳින්වේ.

උදා:     ණයගැති ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් ණයගැති පාලන ගිනුම

          ණයහිමි ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් ණයහිමි පාලන ගිනුම

          වියදම් ගිණුම් සමූහයක් වෙනුවෙන් වියදම් පාලන ගිනුම

 

පාලන ගිණුම් පවත්වාගෙන යාමේ ප්‍රයෝජන

 • පොදු ලෙජරය අනවශ්‍ය ලෙස විශාල වීම වැලැක්වීමට
 • ගිණුම්කරණ වැරදි මඟහරවා ගැනීම සඳහා හා වැරදි සිදුවී ඇත්නම් හඳුනාගැනීම පහසු නිසා
 • හොඳ අභ්‍යන්තර පාලනයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා
 • අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් බැවින් විගණනයේදි පහසු වීම
 • ආයතනයක ණය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම පහසු වීම

ආංශික තුලන ක්‍රමය Vs.  ස්වයං තුලන ක්‍රමය

ආංශික තුලන ක්‍රමය

 • ද්විත්ව සටහන සිදුවන්නේ පොදු ලෙජරය තුල පමණි. උප ලෙජරයන් තුල සිදුවන්නේ එක් නාමික සටහනක් පමණි.
 • පොදු ලෙජරයට පමණක් ශේෂ පිරික්සුම පිලියෙල කල හැක.
 • පොදු ලෙජර පාලන ගිණුමක් නැත.

ස්වයං තුලන ක්‍රමය

 • උප ලෙජරයන් තුල පොදු ලෙජර පාලන ගිණුම නමින් ගිණුමක් පවත්වා ගනී. එවිට උප ලෙජරය තුලද ද්විත්ව සටහනක් ඇතිවේ.
 • මෙහිදී පොදු ලෙජරයට මෙන්ම උප ලෙජරයටද ශේෂ පිරික්සුම පිලියෙල කල හැක.
 • පොදු ලෙජර පාලන ගිණුමක් ඇත.

පාලන ගිණුම්වලදී බහුලව වැදගත් වන ද්විත්ව සටහන්

 1.  ණයගැති, ණයහිමි හිලව් කිරීම   
 • ණයගැති/විකුණුම් ලෙජරයේ හර ශේෂයක් ගැනුම්/ණයහිමි ලෙජරයට මාරු කිරීම

    ණයහිමි පාලන ගිණුම      හර

    ණයගැති පාලන ගිණුම    බැර

 • ණයහිමි/ගැනුම් ලෙජරයේ හර ශේෂයක් විකුණුම්/ණයගැති ලෙජරයට මාරු කිරීම

    ණයගැති පාලන ගිණුම     හර

    ණයහිමි පාලන ගිණුම     බැර

 

 1. බොල්ණය කපා හැරීම

බොල්ණය යනු ණයගැතියන්ගෙන් අයකරගත නොහැකි ණයය. එය ව්‍යාපාරයට පාඩුවක්ය (වියදමක්ය).

බොල්ණය ඇතිවිය හැකි අවස්ථා

 • ණයගැතියෙකු අතුරුදන් වීම
 • ණයගැතියාගේ ව්‍යාපාරය වසා දැමීම
 • ණයගැතියෙකු බංකොලොත් වීම

      බොල්ණය  - හර

      අදාල ණයගැතියාගේ ගිණුම - බැර

                    (සියළුම ණයගැතියන්ගේ බොල්ණයවල එකතුව පාලන ගිණුමට සටහන් කරයි)

 1.  කපාහල බොල්ණයක් නැවත ලැබීම
 • ණයගැතියා නඟා සිටුවීම

     ණයගැති පාලන ගිණුම/අදාල ණයගැති ගිණුම - හර

     බොල්ණය/ලාභාලාභ ගිණුම -  බැර

 • මුදල් ලැබීම

     මුදල්                                                -   හර

    ණයගැති පාලන ගිණුම/අදාල ණයගැති ගිණුම    -   බැර

 

 1. අඩමාණ ණය වෙන්කිරීම

ණයගැතියන්ගේ වටිනාකමින් නොලැබේ යයි අපේක්ෂා කරන ණය වටිනාකම

පූර්ව අත්දැකීම් මත තක්සේරු කර, නොලැබේ යයි අපේක්ෂා කරන ණය වටිනාකම් වෙනුවෙන් ලා/ලා ගිණුමෙන් සිදු කරන වෙන් කිරීමයි.

අඩමාණ ණය වෙන් කිරීමේ ප්‍රමාණය තීරණය කරන සාධක

 • ණයට විකුණුම්
 • පසුගිය වසරවල සිදුවූ සත්‍ය බොල්ණය
 • කාලච්ඡේද ආරම්භක හා අවසාන ණයගැති ශේෂයන්
 • ණයගැති ශේෂ වයස් විශ්ලේෂණය
 • ව්‍යාපාරයේ ණය ප්‍රතිපත්ති

 

     අඩමාණ ණය ගිණුම - හර

     අඩමාණ ණය වෙන් කිරීමේ ගිණුම - බැර

 

 • ඌන අඩමාණ ණය වෙන් කිරීම

දැනට වෙන් කර ඇති අඩමාන ණය වර්ථමාන වෙන්කිරීමට වඩා අඩු නම්

    අඩමාණ ණය ගිණුම - හර

   අඩමාණ ණය වෙන් කිරීමේ ගිණුම - බැර

 • අධි අඩමාණ ණය වෙන්කිරීම්

දැනට වෙන්කර ඇති අඩමාණ ණය වර්ථමාන වෙන්කිරීමට වඩා වැඩිනම්

   අඩමාණ ණය වෙන් කිරීමේ ගිණුම - හර

   අඩමාණ ණය ගිණුම -  බැර

 

 1. වට්ටම් වෙන් කිරීම

ණයගැතියන්ගෙන් මුදල් එකතු කර ගැනීමේදී ලබාදීමට සිදු වේයැයි අපේක්ෂා කරන මුදල් වට්ටම් වෙනුවෙන් ලාභයෙන් කරන වෙන් කිරීම.

  ලා/ලා ගිණුම/දුන් වට්ටම් ගිණුම - හර

  ණයගැති වට්ටම් වෙන් කිරීම - බැර

 

ණයගැති පාලන ගිණුමකට අදාල දත්ත ලබාගන්නා ප්‍රභවයන් හා මූලාශ්‍ර ලේඛන

 

 • ආරම්භක ශේෂය (හර) - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • ණයට විකුණුම් - විකුණුම් ජ'නලය - විකුණුම් ඉන්වොයිසිය
 • අගරු චෙක් - මුදල් පොත(බැංකු ගිණුම) - අගරුචෙක් පත් නිවේදනය
 • අහිමි කල වට්ටම් -පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • අය කළ පොළී - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • ආපසු ණයගැතියන්ට ගෙවීම් - මුදල් පොත - වවුචරය
 • අවසාන ශේෂය (බැර) - ණයගැති ලෙජරය
 • ආරම්භක ශේෂය (බැර) - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • මුදල් ලැබීම් - මුදල් පොත - ලදුපත
 • දුන් වට්ටම් - මුදල් පොත - ලදුපත
 • ආපසු එවුම් - ආපසු එවුම් ජ'නලය - බැරපත
 • ලැබිය යුතු බිල් - ලැබිය යුතු බිල් ජ'නලය - ලැබිය යුතු බිල
 • බොල්ණය - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • ගැනුම් ලෙජරයට මාරු කිරීම - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • අවසාන ශේෂය (හර) - ණයගැති ලෙජරය

 

ණයහිමි පාලන ගිණුමකට අදාල දත්ත ලබාගන්නා ප්‍රභවයන් හා මූලාශ්‍ර ලේඛන

 

 • ආරම්භක ශේෂය (හර) - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • මුදල් ගෙවීම් - මුදල් පොත - වවුචරය
 • ලැබූ වට්ටම් - මුදල් පොත - වවුචරය
 • ආපසු යැවුම් -ආපසු යැවුම් ජ'නලය - හරපත
 • ගෙවිය යුතු බිල් - ගෙවිය යුතු බිල් ජ'නලය - ගෙවිය යුතු බිල
 • විකුණුම් ලෙජරයට මාරු කිරීම - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • අවසාන ශේෂය (බැර) - ණයහිමි ලෙජරය
 • ආරම්භක ශේෂය (බැර) - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • ණයට ගැනුම් - ගැනුම් ජ'නලය - ගැනුම් ඉන්වොයිසිය
 • අගරු ගෙවිය යුතු බිල් - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • අගරු චෙක් - මුදල් පොත(බැංකු ගිණුම) - බැංකු ප්‍රකාශය
 • අහිමි කල වට්ටම් - පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • ණයහිමියන් ආපසු ගෙවීම් - මුදල් පොත - ලදුපත
 • ණයහිමියන්ට ගෙවූ පොළී -පොදු ජ'නලය - ජ'නල් වවුචරය
 • අවසාන ශේෂය (හර) - ණයහිමි ලෙජරය