මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව - 12-වසර ගිණුම්කරණය

මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව

සයිමන් :- සර් මොකද්ද මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව කියන්නේ ?undecided

සර් :- පුතා මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව කියන්නේ, ව්‍යපාරයක මුල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කිරීමේ දී හා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී අනුගමනය කල යුතු මුලධර්මයන් පිලිබඳව මග පෙන්වීමකටයි . innocent සයිමන් :-  එතකොට සර් සංකල්පනාත්මක රාමුවේ අරමුණු මොනාද ?undecided

 

සර් :- පුතා සංකල්පනාත්මක රාමුවේ අරමුණු තමයි,

  1. දැනට පවතින ප්‍රමිති සමාලෝචනයේ දී හා ප්‍රකාශනයේ දී ගිණුම් ප්‍රමිත සංවර්ධනය කරන  විට ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලයට සහාය වීම.

   2. ගිණුම් ප්‍රමිත වල අවසර දී ඇති විකල්ප ගිණුම් ක්‍රම අවම වන පරිදි සෑමවිට ම එක සමාන ලෙස ගිණුම් සකස් කිරීමට මග පෙන්වීම.

  3. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිත වලින්වැලි ආවරණය නොවන අංශ වේ නම්, ඒවා පිළිබඳ ව කටයුතු කිරීමේ දී මුල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරන්නන්ට සහාය වීම.

  4. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිත සංවර්ධනය සදහා සහය වීම.

   5. ගිණුම් ප්‍රමිත වලට අනුව මුල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කර ඇත් දැයි මතයන්ට එළඹීමේ දී විගණකවරුන් ට සහය වීම යි.☺ පුතා ඔයා දන්නවා ද සංකල්පනාත්මක රාමුවේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මොනා ද කියලා ?innocent

 සයිමන් :- නැහැ සර්, අනේ මට කියලා දෙන්නකෝ undecided

සර් :- පුතා සංකල්පනාත්මක රාමුවේ අන්තර්ගත කරුණු තමයි,

    1. පොදු පරමාර්ථ මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ අරමුණු.

  2. මුල්‍ය තොරතුරු වල ගුණාත්මක ලක්ෂණ.

  3. මුල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කිරීමේ උපකල්පන.

  4.මුල්‍ය ප්‍රකාශ වල මුලිකාංග නිර්වචනය 

   5.මුල්‍ය ප්‍රකාශ වල මුලිකාංග නිර්වචනය, හදුනා ගැනීම හා මැනීම.

  6. ප්‍රග්ධනය හා  ප්‍රාග්ධනය නඩත්තු කිරීම පිළිබද සංකල්පය.

 අපිට සංකල්පනාත්මක රාමුවේ අන්තර්ගත කරුණු මට්ටම් තුනක ට හදුන ගන්න පුළුවන්,

 1 වෙනි මට්ටම 

            පොදු පරමාර්ථ මුල්‍ය       වාර්තාකරණයේ අරමුණු.

  * 2 වෙනි මට්ටම 

        ගුණාත්මක ලක්ෂණ සහ  මුල්‍ය ප්‍රකාශන වල මුලිකාංග

   3 වෙනි මට්ටම 

       මුල්‍ය ප්‍රකාශන වල   මුලිකාංග හදුනා ගැනීම හා මැනීම .smile 

ඔන්න ඔය ටික තමයි අන්තර්ගත කරුණු .පුතා මුල්‍ය වාර්තාකරණයේ අරමුණ මොකද්ද කියලා දන්නවා ද ?

 

 

සයිමන් :- නැහැ සර්.

සර් :- පුතා මුල්‍ය වාර්තාකරණ යේ අරමුණ තමයි,

     ව්‍යාපාරයක තොරතුරු අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයන්ට අනාගත  ආයෝජකයන්ට හා ණය සපයන්නන්ට ආර්ථික තීරණ ගැනීම සදහා තොරතුරු සැපයීමයි .

සයිමන් :- සර් ඒ කියන්නේ, සම්පත් දායකයන් ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම නේද ?

සර් :- ඔව් පුතා හරියට හරි.

සයිමන් :- සර් මුල්‍ය තොරතුරු වල ගුණාත්මක ලක්ෂණ ගැන ටිකක් විස්තර කියලා දෙන්නකෝ frown

සර් :- පුතා, මුල්‍ය ප්‍රකාශ වලින් ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ප්‍රයෝජනවත් වීම සදහා අවශ්‍ය ගුණාංගයන් මුල්‍ය ප්‍රකාශ වල ගුණාත්මක ලක්ෂණ කියලා හදුනා ගන්න පුළුවන්.

මුල්‍ය තොරතුරු වල ගුණාත්මක ලක්ෂණ කොටස් 2 කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි,

    * මුලික ගුණාත්මක ලක්ෂණ 

     1.අදාලත්වය 

     2.විශ්වාසනිය නියෝජත්වය  

   * ගුණාත්මක බව වැඩි කරන ලක්ෂණ 

       1.සැසඳිය හැකි බව 

       2. සත්‍යාපනය කළ හැකි බව 

       3.කාලින බව 

       4. අවබෝධ කරගත හැකි බවයි.                                         

සයිමන්:- සර් ඒ ලක්ෂණ තව ටිකක් විස්තර කරන්න පුලුවන්ද ?frown

සර් :- හරි පුතා, මුලික ගුණාත්මක ලක්ෂණ වල අදාලත්වය කියන්නේ,

     ගිණුම් තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශ්වයන්ගේ තීරණ වලට බලපෑමක් සිදු කළ හැකි, එනම් තීරණ වෙනස් කිරීමට හැකියාව ඇති තොරතුරු අදලත්වයෙන් යුතු තොරතුරු වේ. අදාලත්වය සහිත තොරතුරක් විමට නම් ලක්ෂණ කිහිපයක් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි,

     01.පුරෝකථන අගය 

     02.ප්‍රතිපෝෂණ අගය 

     03.ප්‍රමාණාත්මක බව 

            ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු ප්‍රධාන කොටස් 2 යි.ඒවා තමයි,

      i.වටිනාකමින්  ප්‍රමාණාත්මක  තොරතුරු 

     ii.ස්වභාවයෙන් ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු   

විශ්වාසනීය නියෝජ්‍යත්වය

 මුල්‍ය ප්‍රකාශ තුලින් ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු වල ඇතුලත් ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරිපත් කල යුතු බවයි.

විශ්වසනීය නියෝජ්‍යත්වය ආරක්ෂා වීමට තොරතුරුවල පැවතිය යුතු ලක්ෂණ තමයි,

   01.සම්පුර්ණත්වය 

   02.මධ්‍යස්ථ බව 

   03.නිවැරදි බව

ගුණාත්මක බව වැඩි දියණු කරන ලක්ෂණ, 

සැසදිය හැකි බව

     ව්‍යාපාරයක ගිණුම් තොරතුරු ඒ හා සමාන වෙනත් ව්‍යපාර සමඟත් පසුගිය වසරවල් සමඟත් සැසදිය හැකි ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමයි.

සත්‍යාපන හැකියාව 

    මුල්‍ය ප්‍රකාශ වලින් ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු විශ්වාසනීය ව සකස් කර ඇති බව, ඍජු හෝ වක්‍ර ව සහතික කල හැකි වීම.

කාලින බව 

ගිණුම් තොරතුරු ප්‍රමාදයකින් තොර ව නිසි කලට ඉදිරිපත් කල යුතු බව.

අවබෝධකරගත හැකි බව 

මුල්‍ය ප්‍රකාශවලින් සපයන තොරතුරු එම තොරතුරු භාවිතා කරන පාර්ශවයන්ට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැකි අයුරින් සකස් කල යුතු බවයි.

දැන් පුතාට තේරුනාද ?smile

සයිමන් :- ඔව් සර් ගොඩක්  ස්තුතියි smile

සර් :- හරි පුතා,මන් ඊලග දවසේ ඔයාට තවත් වැදගත් තොරතුරු කියලා දෙන්නම් ඔයාට සුබ දවසක් පුතා innocent