MCQ Questions - 12-වසර ගිණුම්කරණය

MCQ Questions

1). ව්‍යාපාරයක විශේෂිත ජ'නලයක් නොවන්නේ,

 

 1. පොදු ජ'නලය
 2. ගැණුම් ජ'නලය
 3. විකුණුම් ජ'නලය
 4. ආපසු යැවුම් ජ'නලය
 5. ආපසු එවුම් ජ'නලය

 

2). නිමවුම මත Vat බදු ගිණුමේ ශේෂයෙන් යෙදවුම මත Vat බදු ගිණුමේ ශේෂය අඩු කළ පසු ඉතිරිවන ප්‍රමාණය ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල පෙන්විය යුත්තේ,  

 

 1. ලා/ලා ගිණුමේ මූල්‍ය හා වෙනත් වියදම් යටතේය.
 2. ශේෂ පත්‍රයේ ජංගම වත්කම් යටතේය.
 3. ශේෂ පත්‍රයේ ජංගම වගකීම් යටතේය.
 4. Vat බදු ප්‍රමාණයන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සටහන් නොවේ.
 5. ශේෂ පත්‍රයේ දිගුකාලීන වගකීම් යටතේය.             

 

3). ජංගම වගකීමක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ, 

 1. අදාල වගකීම මාස 12කට වැඩි කාලයකට විලම්භනය කල නොහැකි වීම
 2. ශේෂ පත්‍ර දින සිට මාස 12ක කාලයක් තුල නිරාකරණය කලයුතු වීම
 3. ශේෂ පත්‍ර දින සිට මාස 12ක කාලයක් තුල උපලබ්ධි වේ යැයි අපේක්ෂා කල හැකි වීම
 4. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙයුම් චක්‍රය තුලදී නිරාකරණය කිරීම අපේක්ෂා කිරීම
 5. මූලික වශයෙන්ම වෙළද කටයුතු සදහා ලබාගෙන තිබීම

 

 

4). ව්‍යාපාරයක වර්ෂය අවසානයේ අවසන් තොගයේ ඇතුලත් වූ පිරිවැය රු.25000ක් වූ තොගය ගින්නකට හසුවිය. මෙම තොගය රු.5000ක වියදමක් දරා අලුත්වැඩියා කර රු.15000 කට විකිණිය හැකි බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

ව්‍යාපාරයේ දැනට ගණනය කර ඇති දල ලාභය රු.126000

ශුද්ධ ලාභය රු.197000

අවසන් තොගයේ පිරිවැය රු.75000

මෙම තොග හානිය ගැලපීමෙන් පසු නිවැරදි ශුද්ධ ලාභය

 

 1. රු.187000
 2. රු.192000
 3. රු.182000
 4. රු.177000
 5. රු.157000

 

5). ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වන අවසන් තොගයේ අගය,

 

 1. රු.75000
 2. රු.50000
 3. රු.65000
 4. රු.60000
 5. ඉහත සදහන් කිසිවක් නොවේ.

 

6). සිල්ලර වෙළදසැලක් පවත්වාගෙන යන පෙරේරා ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු නිසි පිළිවෙලට ගිණුම් තබන්නේ නැත. පෙරේරාගේ ව්‍යාපාරයෙන් සොයාගත් පහත තොරතුරු 2018.12.31 න් අවසන් වර්ෂයට අදාල වේ.

2018.01.01 මුදල් ශේෂය 8100 බැංකු ශේෂය 1400

ණයගැතියන්ගෙන් ලද මුදල් 20000

කුලී ආදායම් ලැබීම් 2018ට 10000

                      2019ට 2000

මුළු ගෙවීම් රු.16000

ස්ථාවර තැන්පතුවේ පොළිය රු.1700 ක් බව බැංකුව දන්වා එවා ඇත.

කාලය අවසානයේ මුදල් ශේෂය රු.4000 ක් බැංකු ශේෂය රු.600 ක් ද වේ.

නව වර්ෂය තුළදී පෙරේරාගේ මුදල් ගැනිලි කොපමණද?

 1. 20100
 2. 22600
 3. 18900
 4. 20900
 5. 21800

 

**X‍Y ව්‍යාපාරයේ 2019.04.01 දිනට පහත ශේෂ උපුටාගෙන ඇත.

මෝටර් රථ                              රු.490000

මෝටර් රථ ක්ෂය වෙන්කිරීම්          රු.130000

 

ව්‍යාපාරය ස්ථාවර වත්කම් සරල මාර්ග ක්‍රමයට 10%ක් ක්ෂය කරනු ලබයි.

2019.10.01 දින දී පැවැති මෝටර් රථ රු.450000 කට ප්‍රත්‍යාගණනය කරන ලද අතර වසර 5ක් අවසානයේ සුන්බුන් අගය 20000කි.

 

7). 03.31 න් අවසන් වර්ෂය සදහා ක්ෂයවීම් කොපමණද?

 

 1. 94000
 2. 47000
 3. 39275
 4. 46000
 5. 67500

 

 

8). 03.31 දිනට මෝටර් රථ වල පොත් අගය කොපමණද?

 

 1. 450000
 2. 430000
 3. 427500
 4. 407000
 5. 428500

 

 

9). ප්‍රත්‍යාගණන ලාභය / අලාභය කොපමණද?

 1.  90000   
 2. 114500   
 3. (90000)   
 4. 105500   
 5.  (114500)

 

10). LKAS 16 නමැති දේපල පිරියත උපකරණ ප්‍රමිතියේ ඇති දේපල පිරියත උපකරණ හැඳින්වීමේ ඇතුළත් නොවන කරුණකි.  

 1. එක් කාලපරිච්ඡේදයකට වඩා අඩු කාලයක් තුළදී භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂිත         
 2. නිෂ්පාදනයට තබාගැනීම         
 3. කුලියට දීමට භාවිතා කිරීම       
 4. පරිපාලන කටයුතු සඳහා තබා ගැනීම     
 5. ස්පෘශ්‍ය වත්කම්

 

11). ප්‍රධාන ජ'නලය සඳහා ලබාදිය හැකි වඩාත් නිවැරදිම නිර්වචනය වනුයේ,

 1. ව්‍යාපාරයක සියලු ගිණුම් පවත්වාගෙන යනු ලබන මූලික පොත පොදු ජ'නලයයි.
 2. අනෙකුත් කිසිඳු මූලික සටහන් පොතක සටහන් කළ නොහැකි ගණුදෙනු සටහන් කරනු ලබන මූලික පොත පොදු ජ'නලයයි.
 3. අනෙකුත් කිසිඳු මූලික සටහන් පොතක සටහන් කල නොහැකි ගණුදෙනු හා අනෙකුත් මූල්‍ය සටහන් පොතක සටහන් කල හැකි ගනුදෙනු පොදුවේ සටහන් කරනු ලබන මූලික සටහන් පොත පොදු ජ'නලයයි.
 4. වවුචරවල සටහන් කළ ගනුදෙනු ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඇතුලත් කරන පොත පොදු ජ'නලයයි.
 5. ගැලපුම් සටහන්, වැරදි නිවැරදි කිරීම්, ජංගම නොවන වත්කම් මිලදී ගැනීම් හා විකිණීම්, මාරු සටහන් හා පියවීමේ සටහන් යන ගණුදෙනු ඇතුළත් කරන මූලික පොත පොදු ජ'නලයයි.       

 

 

12). දිනේෂ් ව්‍යාපාරය 2017.12.30 මිලට ගත් රු.15000 ක් වටිනා මාර්ගස්ථව පැවති භාණ්ඩ තොගයක් රිය අනතුරක් නිසා විනාශයට පත්විය. පාඩුවෙන් 75% ක් රක්ෂණ සමාගම පියවීමට එකඟවන ලදී. මෙම ගනුදෙනුව නිසා ව්‍යාපාරයේ 2017.12.31 දිනෙන් අවසන් වසරේ ශුද්ධ ලාභයට වන බලපෑම කොපමණද?(මෙම තොගය අවසන් තොග ගණනයේදී ඇතුලත් කර ඇත)

 1. ලාභය රු.3750කින් අඩුවේ.
 2. ලාභය රු.18750කින් අඩුවේ.
 3. ශුද්ධ ලාභයට බලපෑමක් නැත.
 4. ලාභය රු.11250කින් වැඩිවේ.
 5. ලාභය රු.3750කින් වැඩිවේ.

 

 

13). පහත තොරතුරු අතරින් බැරකමක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

 1. නිරවුල් කිරීමේදි සම්පත් බැහැරට ගලා යාම
 2. මුදල් ගෙවා නිදහස් කල යුතු වීම
 3. වර්ථමාන බැඳීමක් පැවතීම
 4. අතීත ගණුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වීම
 5. මූල්‍යමය අගයක් තිබීම       

 

14). ව්‍යාපාරයක් තම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිලියෙල කරන කාලපරිච්ඡේදයෙන් පසු කාලපරිච්ඡේදයකට අදාල වන ආදායමක්, මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිලියෙල කරන කාලච්ඡේදය තුල ලද විට, එය

 1. ආදායමක්     
 2. හිමිකමක්   
 3. වගකීමක්     
 4. වත්කමක්     
 5. වියදමක්          

 

 

15). ව්‍යාපාරයක් සමාගමට ණයට විකිණු භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවීම සටහන් කිරීමට අවශ්‍ය මූලාශ්‍ර ලේඛණය වනුයේ,

 1. හරපත   
 2. බැරපත     
 3. භාණ්ඩ ලැබීම් පත්‍රය   
 4. භාණ්ඩ යැවීම් පත්‍රය  
 5. වවුචරය

 

16). මුදල් පොතේ ලැබීම් පැත්තේ වට්ටම් තීරුවේ එකතුව පිටපත් කල යුත්තේ,           

 

 1. ලද වට්ටම් ගිණුමේ බැරට     
 2. ලද වට්ටම් ගිණුමේ හරට          
 3. දුන් වට්ටම් ගිණුමේ හරට      
 4. දුන් වට්ටම් ගිණුමේ බැරට         
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ              

 

17). මූලික සටහන් පොතක් සහ ලෙජර ගිණුමක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙයින් කුමන ගිණුම් පොතද? 

 1. ජ'නලය      
 2. දෛනික විකුණුම් පොත     
 3. දෛනික ගැණුම් පොත     
 4. මුදල් පොත      
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

 

18). අමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ පහත තොරතුරු ඔබට ලබාදී ඇත. 2007.12.31 න් අවසන් වසර සඳහා

ආරම්භක තොගය - පිරිවැය - 34000

                    - ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය 32000

අවසන් තොගය   - පිරිවැය - 44000

                    - ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය 40000

වසර තුළ ශුද්ධ ගැනුම් - 470000

 

(අ) ව්‍යාපාරයේ දල ලාභ අනුපාතය විකුණුම් මිලට 20% කි. ඉහත තොරතුරුවලට අනුව 2007 වසරේ දල ලාභය කොපමණද?

(ආ) 2007 වසරේ අමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ විකුණුම්වල අගය කොපමණවේද?

 

 

19). මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී උපචිත සංකල්පයෙන් බැහැර වීමට සිදුවන්නේ,

 1. ආදායම් ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේදීය.
 2. ස්කන්ධ වෙනස්වීම් ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේදීය.
 3. ශේෂ පත්‍රය පිළියෙල කිරීමේදීය.
 4. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය පිළියෙල කිරීමේදීය.
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

 

 

 

 

Answers

 

1). a

2). c

3). c

4). c

5). d

6). b

7). e

8). d

9). b

10). b

11). b

12). a

13). b

14). c

15). b

16). c

17). d

18). (අ). 114500/-

       (ආ). 572500/-

19). d