ශාක ප්‍රචාරණය - 1 - 12-වසර ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

ශාක ප්‍රචාරණය - 1

 ශාක ප්‍රචාරණය                    ශාක සජිවී නිසා ප්‍රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්‍රජනනය මගින් ඇතැම්‍ ශාක පුෂ්පීකරණය සිදු කොට බීජ නිපදවයි.ඇතැම් ශාක ස්වභාවික අලිංගික ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.

ස්වභාවික ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින්නව ශාක ඇතිවන ප්‍රමාණය කෘෂිකර්මාන්තයේදී ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා කෘතීම ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් නව ශාක පරම්පරා ඇති කරයි.

වාණිජ ව නව පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විවිධ අලිංගික ශාක ප්‍රචාරණ ක්‍රම යොදා ගනි.

  • අතු බැඳීම
  • බද්ධ කිරීම
  • ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණ

අතු බැඳීම 

ශාකයක අත්තක් ශාකයේ පැවතියදීම මුල් අද්දවා ගැනීම අතු බැඳීම ලෙස හදුන්වයි.

ප්‍රධාන අතු බැඳීමේ ක්‍රම දෙකකට සිදු කරයි.

  • භූමි අතු බැඳීම 
  • වායව අතු බැඳීම 

භූමි අතු බැඳී⁣මේ ප්‍රධාන ක්‍රම කීපයකි.

  • සරල අතු බැඳීම
  • සංයුක්ත අතු බැඳීම
  • ගොඩැලි ක්‍රමයට අතු බැඳීම
  • අග්‍රස්ථ අතු බැඳීම

ශාක විශේෂය අනුව අතු බැඳීමේ ක්‍රම වෙනස් වේ.

සරල අතු බැඳීම

පොළවට සමීප අතු ඇති ශාකයකින් අක්තක් තෝරාගෙන එහි කැපුමක් යොදා හෝ පොතු වලයක් ඉවත් ⁣කොට පසට යට කිරීම සිදු කරයි.සති කිහිපයක් ගත වන විට කැපුම් යෙදු ස්ථානයෙන් මුල් හට ගැනීම සිදු වේ.මුල් හටගත් පසු එම අතු කැබැල්ල නව පැළයක් ලෙස රෝපණය කල හැකිය.