12-වසර - තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව - 2020 A/L - Science For Technology
කේත අංකය : 79


Shanuka Dilshan විසින් 2018-12-13 දින තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

2020 A/L - Science For Technology


ප්‍රශ්න ගණන : 10 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 10
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 50
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව හදාරන සිසු දරුවන් විසින් අනිවාර්යයෙන් හැදෑරිය යුතු විෂයයක් වන මෙම තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂය විවිධ විෂය මාලාවන් හි එකතුවකි. මෙම ප්‍රශ්ණ පත්‍රයෙන් 12 ශ්‍රේණියේ මුල් පාඩම් කිහිපය ආවරණය වන පරිදි සකස් කර ඇත.


ප්‍රශ්න අංක 01

පහත සඳහන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අතුරින් ස්වායු ශ්වසනයක් සිදු කරන්නේ කුමන ක්ෂුද්‍ර ජීවීයා ද ?

ප්‍රශ්න අංක 02

පහත ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අතුරින් O2 ඇතිවිට වැඩි කාලයකුත්, O2 නොමැති විට අඩු කාලයකුත් ජීවත් විය හැකි ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙකු වන්නේ 

ප්‍රශ්න අංක 03

සෛල බිත්තියේ කයිටීන් අඩංගු ක්ෂුද්‍රජීවී කාණ්ඩය වනුයේ ,

ප්‍රශ්න අංක 04

කම්මුල්ගාය යන රෝගය ,

ප්‍රශ්න අංක 05

බියර් නිෂ්පාදනයේ දී Humulus lupulus ශාකයේ පුෂ්ප මංජරියේ පුෂ්ප (බීර මල්) භාවිත කරනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

පහත දැක්වෙන්නේ යෝජිත ක්‍රීඩා පිටියක දළ සැකැස්මකි. සම්පූර්ණ පිටියම ආවරනය වන සේ තණකොළ වැවීමට අවශ්‍යව ඇත. එසේ තණකොල වැවිය යුතු වර්ගඵලය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

පහත දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වනුයේ, (√3 = 1.73) 

      

 

ප්‍රශ්න අංක 08

අරය 2r හා උස 4r වන සිලින්ඩරයක පරිමාව විය හැක්කේ ,

ප්‍රශ්න අංක 09

පැත්තක දිග 15 cm හා පළල 20 cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක විකර්ණයේ දිග වනුයේ ,

ප්‍රශ්න අංක 10

මොටර් රථයක කාර්යක්ෂමතාව 80 % නම් 500 W ප්‍රතිදාන ජවයක් ලබාගැනීමට මොටර් රථය සතු විය යුතු ප්‍රදාන
ජවය වනුයේ,