රජය හා ව්‍යාපාර පාඩම ඇසුරින් කෙටි ප්‍රශ්න - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

රජය හා ව්‍යාපාර පාඩම ඇසුරින් කෙටි ප්‍රශ්න

කෙටි ප්‍රශ්න - පළමු කොටස

 

01. රජය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 03 ට බෙදේ. නම් කරන්න

 • මධ්‍යම රජය
 • පළාත් සභා
 • පළාත් පාලන ආයතන

 

02. රජය ව්‍යාපාර වලට බලපෑම් කරන ආකාර 6 ක් නම් කරන්න.

 • යටිතල පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස
 • තරඟකරුවෙකු වීම
 • ගණුදෙණුකරුවෙකු වීම
 • ප්‍රතිපත්ති සම්ප්‍රාදනය කිරීම.
 • නිතීරිතී පැනවීම
 • දිරිගැන්වීම් ලබාදීම
 • බදු අයකරන්නෙකු වීම

 

03. ශ්‍රී ලංකාවේ බදු එකතු කිරීමේ නියුතු ආයතන නම් කරන්න.

 • දේශීය ආදයම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව
 • සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව
 • රේගු දෙපාර්තමේන්තුව
 • මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
 • පලාත් පාලන සභා හා පලාත් පාලන ආයතන.

 

04. රජයක ආර්ථික අරමුණු කවරේද?

 • ආර්ථික වර්ධනය
 • ආර්ථික කාර්‍යක්ෂමතාව
 • පුර්ණ සේවා නියුක්තිය
 • ආර්ථික ස්ථායිතාව
 • සාධාරණ ආදායම් බෙදීයාම
 • යහපත් අන්තර් ජාතික වෙළඳාම
 • පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය
 • ආර්ථික නිදහස

 

05. ආර්ථික වර්ධනය යන්න කෙටියෙන් අර්ථ දක්වන්න

දිගුකාලීන නිෂ්පාදන ධාරිතාවේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක් පවත්වාගෙන යෑම.

 

06. ආර්ථික කාර්‍යක්ෂමතාව යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

රටක ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා නිෂ්පාදන සම්පත් පුර්ණ වශයෙන් මෙන්ම උපරිම කාර්‍යක්ෂමතාවයකින් භාවිතා කිරිම.

 

07. ආර්ථික කාර්‍යක්ෂමතාවයේ ප්‍රධාන අංග 02 නම් කරන්න

 • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කාර්‍යක්ෂමතාව
 • සම්පත් බෙදීයාමේ කාර්‍යක්ෂමතාව

 

08. කෙටියෙන් "පුර්ණ සේවා නියුක්තිය" යන්න පැහැදිලි කරන්න

දෙන ලද වැටුප් අනුපාතයකදී රැකියාවක් අවශ්‍ය වන්නා වු සෑම දෙනාටම රැකියාවක් තිබීමයි.

 

09. ආර්ථික ස්ථායිතාව කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.

රටක සමස්ත මිල මට්ටම නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑම.

 

10. සාධාරණ ආදායම් බෙදීයාම යන්න කෙටියෙන් අර්ථ දක්වන්න

කිසියම් රටක් බිහිකරන සමස්ත නිෂ්පාදිතය එහි වෙසෙන පුද්ගලයන් අතර බෙදීයාමයි

 

11. යහපත් අන්තර් ජාතික වෙළඳාම යන්න අර්ථ දක්වන්න

විදේශ වෙළඳ කටයුතු සතුටුදායක මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමයි

 

12. පාරිසරික ගුණාත්මකභාව යන්න අර්ථ දක්වන්න

පාරිසරික සම්පත් ආරාක්ෂා කර ගනිමින් ආර්ථික වෘද්ධියක් ලඟා කරගැනීමයි

 

13. ආර්ථික නිදහස අර්ථ දක්වන්න

පාරිභෝගික , ව්‍යාපාරික හා ශමික යන පාර්ශවයන්ට සිය ආර්ථික කටයුතුවල නියුක්ත වීමට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය වීමයි

 

14. ව්‍යාපාර රජයේ ආර්ථික අරමුණු ඉටු කිරිමට දායක වන ආකාර නම් කරන්න.

 • බදු ගෙවීම
 • නිතීරිතී පිළිපැදීම
 • රජයේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්ති පිළිපැදීම
 • දේශීය සම්පත් භාවිතා කිරීම
 • සේවා නියුක්තියට දායක වීම
 • පරිසරයට සිදුවන හානි අවම කිරීම

 

15. රජය අනුගමනය කරන ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති 02 කි. නම් කරන්න

 • ප්‍රිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය
 • මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

 

16. ප්‍රිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය යන්න අර්ථ දක්වන්න

රාජ්‍ය ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය

 

17. රජය ප්‍රිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරිමට හේතු නම් කරන්න.

 • රාජ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීමට
 • ජාතික ආදායම් බෙදීයාමේ විෂමතාව අවම කිරීමට
 • ගෙවුම් ශේෂ විෂමතා අවම කිරිමට
 • කාලීනව වෙනස් වන අතිරේක තොරතුරු

 

18. රාජ්‍ය ආදායම් කොටස් දෙකකට බෙදේ. ඒ මොනවාද?

 • බදු ආදායම්
 • බදු නොවන ආදායම්

 

19. බදු ආදායම් ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. ඒ මොනවාද?

 • ඍජු බදු
 • වක්‍ර බදු

 

20. ඍජු බදු යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කර උදාහරණ සපයන්න.

යම් පුද්ගලයෙකුගේ හෝ සංවිධානවල ආදායමෙන් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඍ ජුවම අයකර ගනු ලබන බදු වේ.

උදා: ආදායම් බදු , ප්‍රග්ධන ලාභ බදු , සමාගම් බදු , බැංකු හර බදු

 

21. වක්‍ර බදු යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කර උදාහරණ සපයන්න.

ගෙවන ලද බද්ද වෙනත් කෙනෙකු වෙත විතැන් කල හැකි බදු වේ.

උදා: VAT , රේගු බදු , දේශීය භාණ්ඩ බදු ( නිෂ්පාදන බදු)

 

22. බදු අයකරන  ක්‍රම මොනවාද

 • අනුක්‍රමික බදු
 • අනූපූරක බදු
 • අනුපාතික බදු

 

23. “අනුක්‍රමික බදු” යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

මෙහිදී බද්ධට යටත් වන ආදායම වැඩිවන අනුපාතය අනුව බදු අනුපාතය වැඩි වේ.

උදා: පුද්ගල ආදායම් බදු

 

24. “අනූපූරක බදු (ප්‍රතික්‍රමික බදු)”  යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

පරිභෝජනය අධෛර්‍යමත් කිරීම අරභයා වු බදු වේ.

උදා: VAT

 

25. “අනුපාතික බදු” යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

පුද්ගලයෙකුගේ ආදායමෙන් ස්ථාවර ප්‍රමාණයක් අයකරන බදු වේ.

උදා : ආදායම් බදු

 

26. රජයකට ලැබෙන බදු නොවන ආදායම් මාර් ග නම් කරන්න.

 • බලපත්‍ර ගාස්තු
 • දඩ මුදල්
 • මුද්දර ගාස්තු
Mohamed Safraz Al Omaar
2023 07 14 22:51:03