ව්‍යාපාර අද්‍යනය කෙටි සටහන් මාලාව 04 - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර අද්‍යනය කෙටි සටහන් මාලාව 04

ඉල්ලුම
පුද්ගලයකු තම අවශ්‍යතා හා වුවමනා නිශ්පාදිත වලින් ඉටු කරනු ලබයි . ඒ අනුව මිලදි ගැනිමේ හැකියාව හා මිලදි ගැනිමේ සැලසුම් කිරිම සහිතව පාරිභෝගිකයාට මිලදි ගැනිමේ කැමැත්ත ඉල්ලුම වේ .0

ඉල්ලුම සාර්තක විම සදහා මුලික කොන්දේසි 3 සම්පුර්ණ විය යුතුයි.

 1. භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට පාරිභෝගිකයාට කැමැත්තක් තිබිය යුතුයි.
  භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට කිරිමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි.
  භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට කිරිමට සුදානමක් තිබිය යුතුයි.

වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර පවතින සම්බන්ධතාවය
වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර සම්බන්ධතාවයක් පවති අවශ්‍ය තාවයක් තෘප්තිමත් කිරිමට නිශ්පාදකයින්ට ඇති හැකියාව වුවමනාවේ භාංඩය හෝ සේවාව මිලට ගැනිමේ හැකියාව හා බැදුනු වුවමනාව ඉල්ලුමවේ. වුවමනාවේ ස්වරුප අනුව ඉල්ලුම වෙනස් විය හැකිය . මේ නිසා වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර සම්බන්ධතාවයක් පවති .

හුවමාරුව හා ගණදෙනු අතර පවතින සම්බන්ධතාවය
හුවමාරුව පුද්ගලයේක් සතු නිශ්පාදිතයක් තමාට අවශ්‍ය භාංඩය හෝ සේවාවක් ලබා ගැනිම සදහා තවත් පාර්ශවයක් සමග මාරු කළ ගැනිම භාංඩ හුවමාරුව ලෙස හදුන්වයි . මුදල් භාවිත් සමග මුදල් හා මිල ක්‍රමය පදනම් කරගෙන හුවමාරුව සිදුවේ . අතිතයේ බහුල වශයෙන් භාංඩ හුවමාරුව තිබුන අතර වර්තමානයේද මෙය දක්නට ලැබේ . . . . .
ගණදෙනුවක් යනු . . පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගනනක් අතර වටිනාකමක් ඇති දෙයක් වෙළදාම් විම වේ . මෙහිදි නිශ්පාදිතයේ අයිතිය හුවමාරුවේ . ගණදෙනු වලදි හුවමාරු මාධ්‍යක් භාව්තා කේරේ .
එනම් වර්තමානයේ මුදල් භාවිතා කේරේ .

 1. හුවමාරුව තිබිම සදහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතා . . .
  දේපාර්ශවයක් සිටිය යුතුයි
  දේපාර්ශවය අතර සංනිවේදනයක් තිබිය යුතුයි
  වටිනාකමක් ඇති දෙයක් දේපාර්ශවයටම තිබිය යුතුයි
  එක් එක් පාර්ශවය සදහා හුවමාරු කිරිමට හෝ ප්‍රතික්ශෙප කිරිමට නිදහසක් පැවතිය යුතුයි
  විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි

වටිනාකම හා තෘප්තිය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය
පාරිභෝගිකයකු මිලදි ගන්නා නිශ්පාදිත සදහා ගෙවනු ලබන මිල වටිනාකම ලෙස හදුන්වයි . මෙම වටිනාකම බොහෝ දුරට තිරණය වන්නේ ඒ තුලින් අපේක්ශා කරන ප්‍රතිලාභවේ . වටිනාකම තක්සේරු කරන්නේ පහත ආකාරයට වේ

ප්‍රතිලාභය පිරිවැයේන් බෙදු විට වටිනාකම ලැබේ.
කිසියම් භාංඩය හෝ සේවාවක් පාරිභෝඡනය කිරිමෙන් පුද්ගලයකු ලබන කායික හා මානසික වින්දනය සතුට තෘප්තිය ලෙස හදුන්වයි . තමා මිලදි ගන්නා භාංඩය හෝ සේවාවේ වටිනාකම අනුව ඉන් ලැබෙන තෘප්තිය වේ .


නිශ්පාදනය . . .
නිශ්පාදිතය හා ඉලගට වැදගත් සංකල්පයක් ලෙස නිශ්පාදනය සැලකිය හැකිය පුද්ගලයින්ගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිම සදහා භාංඩය හෝ සේවා බිහි කිරිමේ ක්‍රියාවලිය නිශ්පාදනය වේ . නැතහොත්
නිශ්පාදන සම්පත් වලට වටිනාකමක් එකතු කිරිම නිශ්පාදන ලෙස හදුන්වයි නිශ්පාදනය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි .
සෘඡු නිශ්පාදනය
වක්‍ර නිශ්පාදනය

සෘඡු නිශ්පාදනය
පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය  භාංඩය හෝ සේවා එම පුද්ගලයින් විසින්ම සපුරා ගනි නම් එය සෘඡු නිශ්පාදනය ලෙස හදුන්වයි භාංඩ හුවමාරුවේ මෙම ක්‍රමය බහුලවම දක්නට ලැබුනි . වර්තමානයේද මෙම සෘඡු නිශ්පාදනය දක්නට ලැබේ .
උදා. . . . . . . තම නිවසේ අවශ්‍ය තාවය සදහා ධාන්‍ය වර්ග එළවළු පළතුරු වගා කර ගැනිම දැක්විය හැකිය . .


වක්‍ර නිශ්පාදන
වක්‍ර නිශ්පාදනය යනු නිශ්පාදන සාදක බහුල වශයේන් යොදාගේන වෙළදපොල මුල් කරගේන කරනු ලබන නිශ්පාදනය වක්‍ර නිශ්පාදන වේ . මෙම නිශ්පාදනය තුලින් ලාභ ලැබිය හැකිය වක්‍ර නිශ්පාදන තව දුරටත් වර්ග කල හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම 02 කී .

නිශ්පාදනයේ ස්භාවය අනුව
⦁ ප්‍රතමික නිශ්පාදන
⦁ ද්විතික නිශ්පාදන
⦁ තෘතික නිශ්පාදන
නිශ්පාදනයේ අංශ අනුව
⦁ කෘශිකාර්මික
⦁ කාර්මික
⦁ සේවා
ප්‍රතමික නිශ්පාදන
ස්භාදර්මයා විසින් ලබා දි ඇති සම්පත් කිසිදු වෙනසක් සදු නොකර ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රයෝඡනයට ගැනිම ප්‍රතමික නිශ්පාදන