ව්‍යාපාර අධ්‍යනය කෙටි සටහන් 2 - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර අධ්‍යනය කෙටි සටහන් 2

        ව්‍යාපාර පදනම

  • ව්‍යාපාර අධ්‍යනයේ වැදගත්කම /අරමුණු
 • ව්‍යාපාර ලෝකය පිළිබද දැණුම ලබා ගත හැකි විම.
 • පුද්ගල අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කර ගැනිමෙදි තාර්කික පාරිබෝගිකයේකු ලෙස කටයුතු කිරිම.
 • වෙනස් වන ව්‍යාපාර පරිසර තත්ව‍යන් අවබෝද කර ගත හැකි වීම හා ඉට අණුවර්ථනය හැකි වීම.
 • රැකියාවක් කිරිමට අවශ්‍ය නිපුණතාවය ලැබීම.
 • ව්‍යාපාර පිලිබදව  න්‍යායාත්මකව ලබන දැනුම භාවිතා කර සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට හැකිවිම.
 • අනේකුත් විශයන් සමිබන්ධ  තාවයක් පැවතිම.(ආර්ථික විද්‍යාව, කළමනාකරනය, සමාජ විද්‍යාව)
 • උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා මග පෙන්විමක් විම (aat/සිමා මුලික දැනිම ලැබිම.)
 • දළ දේශිය නිෂ්පාදනයට දායකත්වයක් ලබා දිම.

ව්‍යාපාර පිළිබද මුලික හැදින්විම(ව්‍යාපාර සංකල්පය)

 මිනිසාගේ දියුණුවත් සමග ඹහුගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා වර්ධනය වන්නට විය. පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය සියලු දෑ තමන්ට නිෂ්පාදනය කර ගැනිම පහසුය මේ නිසා පුද්ගලයින් තමන්ගේ දක්ෂතා හා කුසලතා භාවිත කරමින් තමා සතු සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් තමන්ට වඩාත් හොදින් නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ පමණක් නිෂ්පාදනය  කරන ලදි.මෙහිදි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය විය.මෙම වැඩි ප්‍රමාණය අතිරික්තය ලෙස හදුන්වයි. මෙම අතිරික්ත නිෂ්පාදන පුද්ගලයින්  අතර හූවමාරැ විය. මේය බාටර් ක්‍රමය ලේස හදුන්වයි. මෙලේස පුද්ලගයින්ගේ අවශ්‍යතා ඹවුනොවුන් අතර හුවමාරැ කර ගැනිම භාණඩ හුවමාරැව ලේස හදුන්වයි.  මෙම  භාණ්ඩ හුවමාරැව සමග වේළදාම ආරම්බ විය.මෙම ව්‍යාපාර නැමැති සංකල්පය ඇති විය.ව්‍යාපාර යන සංකල්පය පිළිබද අවධානය යොමු කිරිමෙදි ව්‍යාපාර සමිබන්ධයේන් ඉදිරිපත් වී ඇත්තේ නිර්වචන කිහිපයක් හදුනා ගත හැකියි.

එ අනුව  ,

  • ව්‍යාපාර යනු මිලට ගැනිම හා විකිනිමට අදාල කටයුතු
  • භාණ්ඩ හා සේවා සපයන ප්‍රජාවගේ සියලුම කාර්යයන් ව්‍යාපාරයන් වේ.
  • මිනිස් අවශ්‍යතා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිම සදහා වු ඹිනැම කටයුත්තක් ව්‍යාපාර වේ.
  • ලාභ ලැබිමේ හෝ ලාභ නොලැබිමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කාර්මික කටයුත්තක් වේ
  • සාධාරණ වටිනාකමකට භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරැ කිරිමට ඉදිරිපත් කරන ඹිනැම ආයතන ව්‍යාපාර වේ .

 

ඉහත නිර්වචන සම්බන්ධයේන් අවධානය යොමු කිරිමේ නිෂ්චිතම පොදු නිර්වචනයක් හදුනා ගැනිම තරමක් අපහසුය  කේසේ වුවත් ඉහත සියල්ලම සැලකිලට ගෙන පහත අකාරයේ පරිවර්ථනයන් ඉදිරිපත් කල හැක.

“ මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරලිම හා ලාභ පරමාර්යේන් තොරව ඹිනැම කටයුත්තක් ව්‍යාපාර වේ. ”

 ව්‍යාපාර සංකල්පය සමිබන්ධයේන් ලාභ පරමාර්ථයේන් ඉටු කරන ව්‍යපාර කටයුතු ව්‍යාපාර ලේස සැලකිම කාර්කික නොවේ.ඉට හේතුව ඹිනැම ව්‍යපාරයක් ලාභ පරමාර්ථයේන් තොරව පුද්ගල ව්‍යපාර අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉටු කරනු ලබයි.

 ලාභ පරමාර්ථයේන් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ලේස

 • හවුල් ව්‍යාපාර
 • තනි ව්‍යාපාර
 • සිමිත සමාගම්

දැක්විය හැකි අතර ලාභ  පරමාර්ථයේන් තොරව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ලේස රෝහල් ,පාසල්, විශ්ව විද්්‍යාල, සමුපකාර සමිති, සංවිධාන දැක්විය හැකිය.

ඉහත ව්‍යාපාර සදහා ලාභ ලැබිමේ ව්‍යාපාර සදහා අයිතිකරැවන්ගේන්ද ලාභ නොලබන ව්‍යාපාර සදහා සාමාජික ගාස්තු,අධාර රජයේන් ලැබෙන දීමනා, විවිධ ප්‍රසංග වලින් ලැබෙන අදායම්, සුභ පතන්නන්

ව්‍යාපාර සම්බන්ධයේන් සැලකිමේදි ව්‍යාපාර සමාජිය හා ගතික ස්වරැපයක් ගන්නා බව පැහැදිලි වේ. සමාජිය අවශ්‍යතා ඉටුකරන බැවින් ව්‍යාපාර සමාජිය අවශ්‍යතාඉටු කරන බැවින් ව්‍යාපාර සමාජිය ක්‍රියාවලියක්  සිදු කරන අතර ව්‍යාපාර නිරන්තරෙය්න් වර්ධනය වේ.මේ නිසා ව්‍යාපාර සමාජිය හා ගතික ස්වරැපයේන් ක්‍රියාත්මක වේ. වර්ථමානයේ සැම පුද්ගලයෙකුම කුමන හෝ ව්‍යාපාර අයතනයකට සම්බන්ධව කටයුතු කිරිමට සිදුවේ.                                                    මේ නිසා ව්‍යාපාර නැමැති සංකල්පය පුද්ගලයින්ගේ ජිවිත හා සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවති.ව්‍යාපාරයක් නොමැති පුද්ගලයින්ට සිය ජිවිතය පතේවාගෙන යාමට කිසිදු යැකියාවක් නොමැත.මේ නිසා පුද්ගලයින්ට ව්‍යාපාර අවශ්‍ය වී තිබේ.

 

අවශ්‍යතා හා වුවමනා 

අවශ්‍යතා

පුද්ගලයින්ට ජිවත් විම සදහා අනිවාර්යෙන්ම සපයා ගත යුතු කායික හා මානසික තත්වයන් මිනිස් අවශ්‍යතා ලේස හදුන්වයි.

 

  

ලලනා පීරිස්
සටහනේ අක්ෂර පැහැදිලි මදි.වෙන පාටක් යෙදුව නම් හොදයි.
2023 11 08 13:30:57