ව්‍යාපාර පදනම පාඩම ඇසුරෙන් කෙටි ප්‍රශ්න - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර පදනම පාඩම ඇසුරෙන් කෙටි ප්‍රශ්න

ව්‍යාපාර පදනම 

(පළමු පාඩම )

 

01. ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න.

ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා  මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ව්‍යාපාරයකි .

 

02. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය යනු කුමක්ද ? පොදු නිර්වචනය සඳහන්     කරන්න .

ගතික පරිසර පසුබිමක් තුල ව්‍යාපාර සංවිධාන පිහිටුවීම හා ඒ තුල  තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අධ්‍යනය කිරිම ව්‍යාපාර අධ්‍යනය ය.

 

03. අලෙවිකරණ  විශ්ලේෂක ෙයක් වු Phlip kotler ට අනුව     අවශ්‍යතා යනු කුමක්ද ?

යම්කිසි මුලික ත ෘප්තියක්  නොලැබීමෙන් දැනෙන අඩුපාඩුවක් පිළිබඳ තත්ත්වයක් අවශ්‍යතා  ලෙස හැඳින්වේ .

 

04. අවශ්‍යතා යන්නට  පොදු නිර්වචනයක් සපයන්න.

සෑම අ ෙ යක්ම අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත  යුතු කායික හා මානසික තත්ත්වයක් අවශ්‍යතා ය.

 

05. අවශ්‍යතාවන් සඳහා උදාහරණ 04 ක් සපයන්න .

• ආහාර 

• ඇඳුම් 

• නිවාස 

• අධ්‍යාපනය 

 

06. වුවමනා යන්නට  පොදු නිර්වචනයක් සපයන්න .

අවශ්‍යතා සපුරා ගැනිමටත් ත ෘප්තිය වැඩි කර ගැනිමට  මිනිසා  විසින් තෝරා ගනු  ලබන විවිධ ස්වරූප  ක්‍රම හා ආකාර වුවමනා ෙ ව්.

 

07. ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානතම කාර්යභාරය වන්නේ කුමක් ද ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා  වුවමනා ඉටුකිරීම.

 

08. ලාභ  නොවන අරමුණින් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර 04 ක්   නම්  කරන්න .

• රාජ්‍ය  දෙපාර්තමේන්තු

• සමුපකාර 

• මරණාධාර සමිති

• පරිසරය සුරැකීමේ සංවිධාන

 

09. ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක වන අරමුණු     03  ක් නම් කරන්න .

• සමාජික සුබසාධනය 

• සමාජ සුබසාධනය 

• පරිසර සංරක්ෂණය 

 

10. අවශ්‍යතා  හි ප්‍රධාන ලක්ෂණ 04 ක් නම් කරන්න .

• ප්‍රථමිකය .

• සීමිත ය.

• පොදු ය.

• ජිවත්  විමට අත්‍යවශ්‍යය .

 

11. වුවමනා වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ 04 ක්  නම් කරන්න.

• ද්විතීයික ය.

• අසීමිත ය.

• විවිධ ය.

• ජිවත් විමට අත්‍යවශ්‍ය  නොවේ .

 

12. වුවමනා විවිධ විම  කෙරෙහි බලපාන සාධක 04 ක් නම්   කරන්න .

• මිනිසාගේ රුචි අරුචිකම් 

• ජාතිය 

• ආදායම් මට්ටම 

• ස්තී පුරුෂ භාවය.

 

13 . අවශ්‍යතා හා වුවමනා අතර දැකිය හැකි සමානකම් 02 ක්   නම්  කරන්න .

• අවශ්‍යතා හා වුවමනා 02 ම අවශ්‍ය වන්නේ මිනිසාට ජිවත් විමට ය.

• අවශ්‍යතා නිසා වුවමනා හටගනි.

 

14. නිෂ්පාදිතයක් යනු කුමක්ද ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ත ෘප්තිමත් කිරිමට  සැකසී ඇති ඕනෑම  දෙයක් 

 

15. නිෂ්පාදිතයේ මුලික  කොටස් 02 කි. නම් කරන්න .

• ස්පෘශ්‍ය 

• අස්පෘශ්‍ය 

 

16. සඵල ඉල්ලුම යනු කුමක්ද ?

කිසියම් භාණ්ඩයක්  හො  සෙ වාවක් සඳහා  පුද්ගලයකු  තුල ඇතිවන්නා වුවමනාවත් , ඊට මිලක්   ගෙවිමට  ඇති හැකියාව හා මිලදි ගැනිමට ඇති සුදානම යි.

 

17. නිෂ්පාදනය යනු ?

මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකරලී සඳහා භාණ්ඩ හා  සෙවා බිහිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය යි.

 

18.  උපයෝගීතාවය යනු ?

යම් භාණ්ඩයකට හො සෙ වා වකට මිනිස් අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට ඇති හැකියාව

 

19. වෙළෙඳපොළ යනු ? 

ගැනුම්කරුවන් හා විකුනුම්කරුවන් සම්බන්ධ  කෙරෙන ඕනෑම අවස්ථාවක්

 

20. ප්‍රධාන  වෙළෙඳපොළවල්  වර්ග 3 කි. නම් කරන්න .

• පාරිභෝගික 

• කාර්මික 

• සේවා 

 

21. ව්‍යාපාර ආයතනයක දැක්ම යනු ?

අනාගතයේ දි ව්‍යාපාරය කවර තත්ත්වයකට පත්විය යුතු ද යන්න පිළිබඳ දර්ශනය දැක්ම යි.

 

22. ව්‍යාපාරයක මෙහෙවර ප්‍රකාශය යනු කුමක්ද ?

ව්‍යාපාරයක් අවසන් වශයෙන් ඉටුකිරීමට අපේක්ෂිත  දැ ඉතා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරිම .

 

23. ව්‍යාපාරයක අරමුණු ( Goals ) යනු ?

ව්‍යාපාරයක් දිගු කාලයක් තුලදී ලඟා කර ගැනිමට අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල  වෙ.

 

24. ව්‍යාපාර වල අරමුණු 4 ක් ලියන්න .

• ලාභය උපරිම කිරිම.

• සමාජ සුබසාධනය 

• නව්‍යතා සම්පාදනය 

• වෙළෙඳපොළ නායකත්වය ලබා ගැනිම.

 

25. පරමාර්ථ යනු ?

පුළුල් අරමුණකට අදාල අරමුණු වඩාත් නිශ්චිත ආකාරයකින් ප්‍රකාශ කිරිම.

 

26. පරමාර්ථ වල තිබිය යුතු මුලික ලක්ෂණ නම් කරන්න .

• නිශ්චිත බව  ( Specific )                              - S

• මැනිය හැකි බව ( Measurable )                 - M

• සපුරා ගැනීමේ හැකියාව (Achievable )    - A

• තාත්වික බව ( Realistic )                            - R

• නිශ්චිත කාලය ( Timely )                           - T

 

27. පරමාර්ථවල අවශ්‍යතාවන් 2 ක් සඳහන් කරන්න.

තිරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හා විකල්ප උපායමාර්ග  තෙරිමට.

• සංවිධානය තුළ එක් එක් භූමිකා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිමට.