ව්‍යාපාර පරිසරය පාඩම ඇසුරෙන් කෙටි ප්‍රශ්න - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර පරිසරය පාඩම ඇසුරෙන් කෙටි ප්‍රශ්න

කෙටි ප්‍රශ්න මාලාව

 

01. ව්‍යාපාර පරිසරය යනු කුමක්ද?

ව්‍යාපාර වල මෙහෙයුම් කටයුතු කෙරෙහි යම් යම් බලපෑම් ඇතිකරන සාධක තිබෙන අතර එවැනි බලපෑම් ඇති කරන සාධක ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ පරිසරයයි.

 

02. ව්‍යාපාර පරිසරයේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කෙරෙන කරුණු 02 ක් ලියන්න.

 • අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ශක්තීන් වර්ධනය කර ගැනිමටත් දුර්වලතා හඳුනා ගෙන ඒවාට පිළියම් යෙදිමට හැකිවීම.
 • බාහිර පරිසරයේ අවස්ථා හඳුනාගෙන ඒවා වර්ධනය කර ගැනිමට හා තර්ජන හඳුනා ගෙන ඒවා මඟ හරවා ගැනිමට

 

03. ව්‍යාපාර පරිසරය අධ්‍යනයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කවරේද ?

 • ශක්තීන් හඳුනා ගැනීමට
 • දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමට
 • අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට
 • තර්ජන හඳුනා ගැනීමට

 

04. ව්‍යාපාර පරිසරයේ ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. නම් කරන්න.

 • අභ්‍යන්තර පරිසරය/සුක්ෂම පරිසරය
 • බාහිර පරිසරය

 

05. බාහිර පරිසරය කොටස් 02 කි. නම් කරන්න.

 • ආසන්න පරිසරය
 • සාර්ව / පොදු පරිසරය

 

06. අභ්‍යන්තර පරිසරය කෙටියෙන් අර්ථ දක්වන්න.

ව්‍යාපාර සංවිධානයට පාලනය කල හැකි බලපෑම් ක්‍රියාත්මක වන පරිසරයයි.

 

07. අභ්‍යන්තර පරිසර සාධක / බලවේග කවරේද?

 • අයිතිකරුවන්
 • කළමණාකරුවන්
 • සේවකයින්
 • සංස්කෘ තිය
 • සංවිධාන ව්‍යුහය
 • සම්පත්

 

08. බාහිර පරිසරය කෙටියෙන් අර් ථ දක්වන්න

ව්‍යාපාර සංවිධානයට පාලනය කල නොහැකි සමස්ත ව්‍යාපාර පද්ධතියට  බලපන්නා වු පුළුල් සමාජීය බලපෑම් වලින් සමන්විත පරිසරය යි.

 

09. ආසන්න පරිසර සාධක / බලවේග නම් කරන්න.

 • ගණුදෙණුකරුවන්/ පාරිභෝගිකයින්
 • සැපයුම්කරුවන්
 • තරඟකරුවන්
 • විභව ව්‍යාපාරිකයින්
 • ආදේශක භාණ්ඩ නිපදවන්නන්

 

10. සාර්ව පරිසර බලවේග නම් කරන්න

 • ආර්ථික පරිසරය
 • දේශපාලන හා නෛතික පරිසරය
 • තාක්ෂණීක පරිසරය
 • ප්‍රජා පරිසරය
 • ස්වාභාවික පරිසරය
 • සමාජීය හා සංස්තික පරිසරය
 • ගෝලීය පරිසරය

 

11. ශදුඅත විශ්ලේෂනය යනු කුමක්ද?

අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ශක්තීන් හා දුර්වලතා ද බාහිර පරිසරයේ අවස්ථා හා තර් ජන විශ්ලේෂනය කිරිමයි. කළමණාකරන ශිල්පීය ක්‍රමයක් ලෙස ප්‍රචලිතව ඇත. එය ශදු අත විශ්ලේෂනයයි.

 

12. ආසන්න පරිසරයේ අවස්ථා හා තර් ජන ගොනුගත කරන්න.

 

ආසන්න පරිසර බලවේග

අවස්ථා

තර්ජන

ගණුදෙණුකරුවන්

ගණුදෙණුකරුවන්ගේ ආදයම් මට්ටම වැඩිවීම.

ගණුදෙණුකරුවන්ගේ ආදයම් මට්ටම අඩුවීම.

ගණුදෙණුකරුවන්ගේ දැනුවත් බව වැඩීවීම

ගණුදෙණුකරුවන්ගේ දැනුවත් බව අඩුවීම

සැපයුම්කරුවන්

 

සැපයුම්කරුවන් විසින් කලට වේලාවට ගුණාත්මක භාණ්ඩ සැපයීම.

සැපයුම්කරුවන් විසින් කලට වේලාවට ගුණාත්මක භාණ්ඩ ලබා නොදීම.

වට්ටම් හා කොමිස් ලැබීම

වට්ටම් හා කොමිස් නොලැබීම

විභව ව්‍යාපාරිකයින්

නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඇතිවීම

නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා නොමැතිවීම

අඩුමිලට ගුණත්වයෙන් වැඩි භාණ්ඩ සැපයීම.

වැඩිමිලට ගුණත්වයෙන් අඩු භාණ්ඩ සැපයීම

ආදේශක භාණ්ඩ නිපදවන්නන්

ආදේශන භාණ්ඩ වෙළඳපල තුල නොමැති වීම.

ආදේශන භාණ්ඩ වෙළඳපල තුල තිබීම.

 

13. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ශක්තීන් හා දුර්වලතා ගොනු ගත කරන්න.

අභ්‍යන්තර පරිසර බලවේගය

ශක්තීන්

දුර්වලතා

අයිතිකරුවන්

 

වැඩි අයිතිකරුවන් සංඛ්‍යාවක් සිටීම.

වැඩි අයිතිකරුවන් සංඛ්‍යාවක් නොසිටීම

අයිතිකරුවන්ගේ මුල්‍ය ශක්තිය වැඩිවීම

අයිතිකරුවන්ගේ මුල්‍ය ශක්තිය අඩුවීම

කළමනාකරුවන්

 

ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙයවීමට කැපවීම

ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙයවීමට කැපනොවීම

දක්ෂ කළමනාකරුවන් පිරිසක් සිටීම

දක්ෂ කළමනාකරුවන් පිරිසක් නොසිටීම

සේවකයින්

 

දක්ෂ පලපුරුදු සේවකයන් පිරිසක් සිටීම

දක්ෂ පලපුරුදු සේවකයන් පිරිසක් නොසිටීම

සේවකයන්ගේ කාර්‍යක්ෂමතාව වැඩිවීම

සේවකයන්ගේ කාර්‍යක්ෂමතාව වැඩිනොවීම

සංවිධාන ව්‍යුහය

තොරතුරු ඉහල සිට පහලත් පහල සිට ඉහලටත් නිවැරදිව ගලා යෑම.

තොරතුරු ඉහල සිට පහලත් පහල සිට ඉහලටත් නිවැරදිව ගලා නොයෑම.

සම්පත්

ප්‍රමාණවත් තරම් සම්පත් තිබීම

ප්‍රමාණවත් තරම් සම්පත් නොතිබීම

 

14. සාර්ව පරිසර සාධකයක් වන ආර්ථික පරිසරයේ උපසාධක නම් කරන්න.

 • ආදයම
 • මිල මට්ටම
 • ඉතිරිකිරීම්
 • ණය
 • ණය සුලභතාව

 

15. සාර්ව පරිසර සාධකයක් වන දේශපාලන හා නෛතික පරිසරයේ උපසාධක නම් කරන්න.

 • රජයේ අණපනත් හා නීතිරීති
 • පවතින රජයේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති
 • රාජ්‍ය නියෝජිත ආයතන
 • බලපෑම් ඇතිකරන කණ්ඩායම් ( පීඩන කණ්ඩායම්)