ව්‍යාපාර සංවිධාන - බද්ධ ව්‍යාපාර (Joint Ventures) - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර සංවිධාන - බද්ධ ව්‍යාපාර (Joint Ventures)

බද්ධ ව්‍යාපාර Joint Ventures

කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යාම සදහා නිශ්චිත කාලයකට ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එක්ව පිහිටුවා ගන්නා සන්ධානයකි. එය මුල් ව්‍යාපාර වලින් වෙන්වු නව සංවිධාන ඒකකයකි. බද්ධ ව්‍යාපාරයක් සෙසු ව්‍යාපාර වලින් වෙනස් වන්නේ නිශ්චිත අරමුණු ඉටුවිමෙන් පසු ව්‍යාපාර අවසන් කිරිමයි එනම් ව්‍යාපාරය තාවකාලික විමයි.


බද්ධ ව්‍යාපාරයක් හා හවුල් ව්‍යාපාරයක් අතර පවත්නා සමානකම් හා අසනමාකම්

සමානකම්

  1. වගකිම අසිමිත විම
  2. නෛතික පුද්ගලභාවයක් නොමැති විම
  3. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති විම
  4. ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය නොවිම

අසමානකම් 

හවුල් ව්‍යාපාරය බද්ධ ව්‍යාපාර
සාපේක්ෂ වශයෙන් දිගු කාලින වේ කෙටි කාලින වේ (තාවකාලිකය)
නිශ්චිත ව්‍යාපාර ස්ථානයක් හා නමක් පැවතීම බොහෝ විට නිශ්චිත ව්‍යාපාර ස්ථානයක් හා නමක් නොපැවතීම  
හවුල්කරුවන් සංඛ්‍යාව 2 - 20 අතර වේ හවුල්කරුවන්ගේ නිශ්චිත සීමාවන් සදහන් නොවේ 
ව්‍යාජ නමකින් පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ලියාපදිංචි කල යුතුය ලියාපදිංචි කළ යුතු නැත 
හවුල් ව්‍යාපාර සදහා බලපාන යම් යම් නීති රිති ඇත විශේෂයෙන් බලපාන නිතිරිති නැත 
ව්‍යාපාරය නමින් ගිණුම් තැබිම කරයි බොහෝ විට පෞද්ගලිකව ගිණුම් තැබිම කරයි