බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් පාඩම 6 - 12-වසර සංගීත අපරදිග

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් පාඩම 6

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  . .  පාඩම 6  (21-07-2017

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 6 න් අපි සාකාච්ඡා කලේ Sharp major scales ගැනය. ඒ ඔස්සේ අපි  E major scale වන තුරු සාකච්ඡා කළෙමු. අද එතැන් සිට. . ,

පාඩමේ  පහසුව තකා  නැවතත් E major scale මතක් කරගමු.

E major scale:  E F# G# A B C# D# E

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  G# සහ A අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  D♯ සහ E අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 6 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ E major scale හි 5 වන ස්වරය වන B ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 5ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

B major scale:  B  C#   D#  E  F#   G#   A#   B

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  D# සහ E අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  A# සහ B අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 7 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ A major scale හි 5 වන ස්වරය වන F# ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 6ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

F# major scale:  F#  G#  A#  B C#  D#  E#  F#  

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  A# සහ B අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  E# සහ F# අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 8 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ F# major scale හි 5 වන ස්වරය වන C# ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 7ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

C# major scale:  C#  D#  E#  F#   G#  A#  B# C#

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  A# සහ B අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  E# සහ F# අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 8 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ F# major scale හි 5 වන ස්වරය වන C# ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 7ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

ඒ අනුව C# major scale හි සියලුම ස්වර sharp වේ. එසේ හෙයින් sharp major scales සෑදීම මෙතනින් නැවතේ.

තවත් වැදගත් කරුණක් කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කල යුතුය.

ඉහත සටහන අනුව

F# major scale තුල E# ස්වරයක් ද

C# major scale තුල E# වලට අමතරව B# ස්වරයක් ද යෙදී ඇති ආකාරය දැකගත හැකිය.

E# = F ද, B# = C ද නව දැනටමත් ඔබ දන්නා කරුණකි.

ඉහත scale වලදී E# වෙනුවට F ද, B# වෙනුවට  C ද යොදා නොගත්තේ මන්දැයි ප්‍රශ්නයක් මතුවේ. එම ස්වර එසේ යොදාගත්තා යයි සිතමු. එවිට  

F# major scale සහ C# major scale හි ආකාරය පහත පරිදි වේ.

F# major scale:  F#   G#   A#  B  C#   D#   F   F#  

C# major scale:  C#  D#  F  F#   G#  A#  C C#

බටහිර සංගීතයේ රීතිය අනුව scales ලිවීමේදී එලම ස්වර නාමය ගන්නා ස්වර දෙකක් එක ළඟ පිහිටිය නොහැක.

F# major scale හි එකම ස්වර නාමය F   F# ලෙසින්ද

C# major scale හි එකම ස්වර නාමය F F# සහ C C# ලෙසින්ද යේදී ඇත.

මෙය වැරදි සහගත බැවින් F  වෙනුවට E# ද, C  වෙනුවට B# ද යොදාගෙන ඇත.

දැන් ඔබට මේ සිද්ධාන්තය පැහැදිලි වී ඇති සිතමි.

බටහිර සංගීතයේ දී Scales ලිවීමෙදී, එම ස්වර sharp හෝ වේවා flat හෝ වේවා A, B, C, D, E, F, G යන ස්වර අනුපිලිවෙල අනුගමනය කල යුතුය. ඒ කියන්නේ A ස්වර නාමයට පසුව B ස්වර නාමය තිබිය යුතුය යන්නයි.

උදාහරණයක් ලෙස 

E major scale හි ස්වර අනුපිලිවෙල E F G A B C D E ආකාරයට පෙළ ගැස්විය යුතුය.

මෙය ස්වර අනුපිලිවෙල පමණක් වන අතර  E major scale හි ස්වර නොවන බව මතක තබා ගත යුතුය. අවශ්‍ය තැන් වල sharp ස්වර යොදාගෙන semitone පරතර අනුපිලිවෙල සකසා ගත යුතුය.

තවත් උදාහරණයක් ගත් විට, D major scale හි ස්වර අනුපිලිවෙල D, E, F, G, A, B, C, D ආකාරය විය යුතුය.

 

නැවත බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් 7 වන පාඩම සමගින් හමුවන තුරු 

 

ඔබට ජය හා සතුට