බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් - පාඩම 5 - 12-වසර සංගීත අපරදිග

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් - පාඩම 5

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  . .  පාඩම 5  (11-07-2017) 

4 වන පාඩමෙන් අපි major scale එකක් ගොඩ නැගෙන ආකාරය සකච්ඡා කළෙමු. 

ස්වර අනුපිලිවෙල සපුරන ආකාරයට major scales ද වර්හ දෙකකට වෙන් කර දක්වා තිබේ. 

එය පහත පරිදි වේ. 

1. Sharp Major Scales

2. Flat Major Scales 

අපිට හමුවන සරලතම major scale එක C major scale වේ. මෙහි ඇත්තේ natural notes (ශුද්ධ ස්වර) පමණි.

එය පහත පරිදි වේ. 

 

C major scale :  C D E F G A B C 

නැවත major scale එකක් ගොඩනගන විට sharp ස්වර හෝ flat ස්වර අනිවාර්යයෙන් එම scales වලට ඇතුලත් විය යුතුය.

පිළිවෙලක් ඇති ආකාරයට major scales ගොඩනගන විට,  C major scale වලින් පසු ගොඩනැගෙන major scale එකේ එක් sharp ස්වරයක් හෝ එක් flat ස්වරයක් අඩංගු විය යුතුය.

 

1. Sharp Major Scales 

මෙසේ එක් එක් ස්වරය මුල් කරගෙන major scales ගොඩනගන විට, පිලිවෙලින් sharp ස්වර 1,2,3,4,5 . . . . ආදී ලෙසින් වැඩි වීගෙන ගොස්,

ස්වර 8 ම sharp ස්වර ලෙසින් scale එකක් සෑදුනු පසු sharp major scales සෑදීම නතර වේ. 

පුරෝගාමී සංගීතඥයන් ගේ සොයා ගැනීම පරිදි C major scale වලින් පසු එක් sharp ස්වරයක් පමණක් අඩංගු major scale එක වන්නේ, 

C major scale හි 5 වන ස්වරය වන G වලින් ආරම්භ වන major scale එක වන G major scale වේ.

4 වන පාඩමෙන් ඉගෙනගත් පරිදි, G ස්වරයෙන් ආරම්භ වන major scale එක පහත පරිදි වේ.

 

G major scale :  G A B C D E F# G 

මෙම scale එකේ එක් ස්වරයක් පමණක් sharp වේ. එය F# වේ. 

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  B සහ C අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  F♯ සහ G අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

බටහිර සංගීතයේ පුරෝගාමී සංගීතඥයන්ගේ සොයාගැනීම අනුව මෙසේ පිලිවෙලින් sharp ස්වර වැඩි වෙන්නේ, කලින් සෑදූ scale හි 5 වන ස්වරයෙන් ඊළඟ scale එක ආරම්භ වූ විටය.

ඒ අනුව,  ඉන්පසු සෑදෙන 3 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ G major scale හි 5 වන ස්වරය වන D ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 2ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

D major scale :  D E F# G A B C# D

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  F# සහ G අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  C♯ සහ D අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 4 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ D major scale හි 5 වන ස්වරය වන A ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 3ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

A major scale :  A B C# D E F# G# A

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  C# සහ D අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  G♯ සහ A අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

ඉන්පසු සෑදෙන 5 වන sharp major scale එක ආරම්භ වන්නේ A major scale හි 5 වන ස්වරය වන E ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 4ක් sharp වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

E major scale :  E F# G# A B C# D# E

මෙහිදී ද major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන  G# සහ A අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන  D♯ සහ E අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත.

 

මෙම පාඩමෙන් අපි ස්චර්ප් major scales වලට අදාළ scales 5ක් ගැන සාකච්ඡා කළෙමු. 

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 6 න් නැවත හමු වෙමු.

 

ඔබ සැමට ජය හා සතුට