බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් . . පාඩම 8 - 12-වසර සංගීත අපරදිග

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් . . පාඩම 8

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  . .  පාඩම 8  (09-08-2017) 

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 7 න්, Flat major scales වල A♭ major scale දක්වා සාකච්ඡා කළෙමු. අද එතැන් සිට පාඩමේ ඉතිරි කොටස් ගැන අවධානය යොමු කරමු.

D♭ major scale:

ස්වර අංක :   1     2    3  4     5    6   7   8 

 ස්වර නාම :  D♭  E♭  F  G♭  A♭   B♭ C  D♭

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන F සහ G♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන C සහ D♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 7වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ D♭ major scale හි 4 වන ස්වරය වන “G♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 6ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

 G♭ major scale:

ස්වර අංක :   1     2    3    4    5     6   7   8 

 ස්වර නාම :  G♭  A♭  B♭  C♭  D♭   E♭ F  G♭

මෙහිදී C♭ යනු B ස්වරය බව වටහා ගත යුතුය.  A B C D E F G යන ස්වර අනුපිලිවෙල අනුගමනය කිරීමේදී එකම ස්වර නාමයෙන් යුත් ස්වර දෙකක් එක ලඟින් ලිවිය නොහැක. එබැවින්, B♭ ට පසු එන B ස්වරය C♭ ආකාරයෙන් ලියා දක්වයි.

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන B♭ සහ C♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන F සහ G♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 8වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ G♭ major scale හි 4 වන ස්වරය වන “C♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 7ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

C♭ major scale:

ස්වර අංක :   1     2    3    4    5     6   7   8 

 ස්වර නාම :  C♭  D♭  E♭  F♭  G♭  A♭ B♭ C♭

මෙහිදී C♭ යනු B ස්වරය බවද, F♭ යනු E ස්වරය බවද  වටහා ගත යුතුය.  A B C D E F G යන ස්වර අනුපිලිවෙල අනුගමනය කිරීමේදී, E♭ ට පසු එන E ස්වරය F♭ ලෙස ලියා දක්වයි.

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන E♭ සහ F♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන B♭ සහ C♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

C♭ major scale හිදී ස්වර සියල්ලම flat වී ඇති බැවින්, Flat major scales සෑදීම මෙතකින් නතර වනු ඇත.

 

sharp සහ flat major scales දෙවර්ගය සැලකු විට, මේ scales වර්ග දෙකෙහි වෙනස ඇත්තේ, එකක sharp ස්වර යෙදීම සහ අනිකේ flat ස්වර යෙදීම පමණි. ස්වර scales දෙවර්ගයේම ස්වර අතර ඇති semitone අනුපිලිවල සමානය.

ප්‍රායෝගික පහසුව තකා මෙම scales වර්ග දෙකෙන්ම scales ගෙන දැක්විය හැක. එය පහත පරිදිය.

 

01. C major scale :  C D E F G A B C

02. G major scale :  G A B C D E F# G 

03. D major scale :  D E F# G A B C# D

04. A major scale :  A B C# D E F# G# A

05. E major scale :  E F# G# A B C# D# E

06. B major scale:   B C# D# E F# G#  A# B

07. F# major scale: F# G# A# B C# D# E# F#  

08. F major scale  : F G A B♭ C D E F

09. B♭ major scale : B♭ C D E♭ F G A B♭

10. E♭ major scale : E♭ F G A♭ B♭ C D E♭

11. A♭ major scale : A♭ B♭ C D♭ E♭ F G A♭

12.  D♭ major scale : D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C D♭

 

 

නැවතත් බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 9 න් Minor scales ගැන සාකච්ඡාවකින්  හමු වන තුරු,  

ඔබ සැමට ජය හා සතුට