තාත්වික සංඛ්‍යා හා ශිත - 12-වසර සංයුක්ත ගණිතය

තාත්වික සංඛ්‍යා හා ශිත

තාත්වික සංඛ්‍යා 

ගණින සංඛ්‍යා  :- 1,2,3,.......

ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා :- 0,1,2,3,.......

නිඛිල සංඛ්‍යා   :-  -2,-1,0,1,2,3,.......

සෑම ප්‍රකෘති සංඛ්‍යාවක් ම නිඛිල සංඛ්‍යාවක් වේ.

 

තාත්වික සංඛ්‍යා 

 • පරිමේය සංඛ්‍යා :-

                    නිඛිල සංඛ්‍යා

                    භාග සංඛ්‍යා :- සමාවර්ත දශම 

                                            අන්ත දශම   

 • අපරිමේය සංඛ්‍යා :- අනන්ත දශම 

 

පරිමේය සංඛ්‍යා  

 • සමාවර්ත දශම 

        භාග සංඛ්‍යා ගත් විට ඒවා දශම සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීමේදී කෙළවරක් දැකිය නොහැකි නමුත් රටාවක් ඇති සංඛ්‍යා සමාවර්ත දශම වේ.

 • අන්ත දශම 

       භාග සංඛ්‍යා ගත් විට ඒවා දශම සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීමේදී කෙළවරක් දැකිය හැකි සංඛ්‍යා අන්ත දශම වේ.

 

අපරිමේය සංඛ්‍යා 

 • අනන්ත දශම 

       භාග සංඛ්‍යා ගත් විට ඒවා දශම සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීමේදී කෙළවරක් දැකිය නොහැකි රටාවකුත් නොමැති සෑම සංඛ්‍යාවක් ම අනන්ත              දශම වේ.

ඕනෑම සමාවර්ත දශමයක් භාග සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කිරිම. 

 •  x=0.666.....

        x=0.666..... :- 1

     10x=6.666..... :- 2

      2-1,

      10x-x=6.666-0.666

            9x=6

             x=6/9

             x=2/3

 

 • x=0.313131.....

       x=0.313131..... :- 1

    100x=31.313131..... :- 2

    2-1,

     100x-x=31.313131-0.313131

            99x=31

                x=31/99

 

 • x=2.121212....

       x=2.121212..... :- 1

     10x=23.121212..... :- 2

  1000x=2312.121212..... :- 3

   3-2

   1000x-10x=2312.121212-23.121212

             990x=2289

                   x=2289/990

 

තාත්වික සංඛ්‍යා වක් ජ්‍යාමිතිකව නිරූපනය කිරීම. 

12=1

22=4

32=9

42=16 

 • √2

      12+12=x2

      1+1=x2

        √2=x

 • √3

      22=12+x2

      4=1+x2

      3=x2

      √3=x

අභ්‍යාස 

 • සමාවර්ත දශම යක් භාග සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීම. 
 • x=0.333....
 • x=0.212121....
 • x=21.1232323...
 • x=212.34234234234....
 • x=99.12343434....
 • අපරිමේය සංඛ්‍යා වලට උදහරණ ලියන්න. 
 • මේවා හදුන්වන්න.
 • පරිමේය සංඛ්‍යා 
 • අපරිමේය සංඛ්‍යා 
 • සමාවර්ත දශම 
 • අන්ත දශම 
 • අනන්ත දශම 
 • මෙම තාත්වික සංඛ්‍යා ජ්‍යාමිතිකව නිරූපණය කරන්න.
 • √5
 • √6
 • √7
 • √8
 • √9
 • √10

ශිත 

සම්බන්ධ 

කුලක දෙකක අවයව අතර නොයෙක් ආකාරයේ සම්බන්ධ තිබිය හැක.සම්බන්ධයක දී පලමු කුලකයේ සෑම අවයවයක් ම දෙවන කුලකයේ අවයවයක් හෝ අවයව කීපයක් සමග සම්බන්ධ විය හැකි නමුත් පලමු කුලකයෙ අවයව සියල්ලම සම්බන්ධ විය යුතු අතර දෙවන කුලකයේ සම්බන්ධයට අයත් නොවන අවයව තිබිය හැක.ඒව කොටස් හතරකි.

සම්බන්ධ ආකර හතර,

 1. ඒක ඒක සම්බන්ධය 
 2. ඒක බහු සම්බන්ධය 
 3. බහු ඒක සම්බන්ධය 
 4. බහු බහු සම්බන්ධය

මෙම සම්බන්ධ වලට යොදා ගන්නා කුලක දෙකේ පලමු කුලකයට ‘වසම’ යැයි ද කියනු ලබන අතර ම එහි දෙවන කුලකයට ‘සහ වසම’ යැයි ද කියනු ලබයි.මෙම එක් එක් සම්බන්ධය ගැන පහත දැක්වේ.

ඒක ඒක සම්බන්ධය 

වසමෙ එක් අවයවය ක් සහ සහ වසමෙ එක් අවයවයකට පමනක් සම්බන්ධ වේ නම් එම සම්බන්ධය ඒක ඒක සම්බන්ධයක් වේ.

ඒක බහු සම්බන්ධය 

වසමේ එක් අවයවය ක් සම්බන්ධ යටතේ සහ වසමේ අවයව කීපයක් සමග සම්බන්ධ වේ නම් පමණක් එය ඒක බහු සම්බන්ධයක් වේ.

බහු ඒක සම්බන්ධය 

වසමේ අවයව කීපයක් සම්බන්ධය යටතේ සහ වසමේ එක් අවයවයක ට සම්බන්ධ වේ නම් පමණක් එය බහු ඒක සම්බන්ධයකි.

බහු බහු සම්බන්ධය 

වසමේ අවයව කීපයක් සම්බන්ධය යටතේ සහ වසමේ අවයව කීපයක් සමග සම්බන්ධ වේ නම් පමණක් එය බහු බහු සම්බන්ධයකි.

උදාහරණ ලෙස පහත ඒවා දැක්විය හැකිය.

{පාසලේ ළමයි}......ගේ උපන්දිනය ...... වේ.{සතියේ දවස් }

පිළිතුර : බහු ඒක සම්බන්ධය 

{මා ළග ඇති පොත් } ...... පොතේ පිටු ගණන ...... වේ. {ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා }

පිළිතුර : ඒක බහු සම්බන්ධය 

{ලෝකයේ රටවල් } ..... රටේ අගනුවර ...... වේ. {ලෝකයේ නගර }

පිළිතුර : ඒක ඒක සම්බන්ධය 

{1,2,3,4,6,9,10} ...... සංඛ්‍යාව මෙම කුලක වලට අයත් වේ.{ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා ,ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා ,හතරැස් සංඛ්‍යා }

පිළිතුර : බහු බහු සම්බන්ධය 

ශිත වර්ග කීපයකි.ඒව නම්,

 • විශේෂ ශිත
 • මාපාංක ශිත
 • ප්‍රතිලෝම ශිත  

                                           ආදිය දැක්විය හැක.