න්‍යාස හදුනා ගනිමු - 12-වසර සංයුක්ත ගණිතය

න්‍යාස හදුනා ගනිමු

 

න්‍යාසයක් යනු අවයව වල හතරැස් පිළියෙළ කිරීමක් වේ.අවයව බොහෝ විට සංඛ්‍යා හෝ සංකේත විය හැකිය.න්‍යාසයක් සංකේතවත් කිරීම සදහා [ ] කොටු වරහන් දෙකක් භාවිතා කෙරේ.

මෙහි තිරස්ව ඇත්තේ පේලිද සිරස්ව ඇත්තේ තීරුද වේ.ඉහත A න්‍යාසයේ අවයව පිහිටා ඇති අයුරු සලකා බලමු.මෙහි 2 පිහිටා ඇත්තේ පළමු පේලියේ පළමු තීරුව වශයෙනි.එමෙන්ම 5 පිහිටා ඇත්තේ පළමු පේලියේ දෙවන තීරුව වශයෙනි. එමෙන්ම 1 පිහිටා ඇත්තේ දෙවන පේලියේ පළමු තීරුව වශයෙනි. එමෙන්ම 6 පිහිටා ඇත්තේ දෙවන පේලියේ දෙවන තීරුව වශයෙනි.

 

ඉහත A න්‍යාසය 2*2 න්‍යාසයක් ලෙස හදුන්වන්නට හැකිය.එනම් පේලි දෙකක් හා තීරු දෙකක් ඇති න්‍යාසයක් ලෙසටය.මෙහිදී මුලින්ම පේලි ගණන සදහන් කරන අතර පසුව තීරු ගණන සදහන් කරයි.දැන් අප උදාහරණ කිහිපයක් සලකා බලමු.

 

මෙම B න්‍යාසයේ පේලි තුනක් හා තීරු දෙකක් ඇති නිසා තුනේ දෙකේ න්‍යාසයක් (3*2) ලෙස හදුන්වයි.

 

මෙම C න්‍යාසයේ පේලි එකක් හා තීරු එකක් ඇති නිසා එකේ එකේ න්‍යාසයක් (1*1) ලෙස හදුන්වයි.

 

 

මෙම D න්‍යාසයේ පේලි දෙකක් හා තීරු තුනක් ඇති නිසා දෙකේ තුනේ න්‍යාසයක් (2*3) ලෙස හදුන්වයි.

 

න්‍යාස වර්ග කිහිපයක් ඇත.

01.දෛශික න්‍යාස

දෛශික න්‍යාස යනු එක පේලියක් හෝ එක තීරුවක් ඇති න්‍යාස වේ.ඒ අනුව දෛශික න්‍යාස කොටස් දෙකකින් යුක්තය.එනම්,

1.පේලි දෛශික

දෙන ලද න්‍යාසයක පේලි එකක් පමණක් ඇත්නම් එය පේලි දෛශිකයක් වේ.

E = [3 2 5 7 8]

                        1*5

 

2.තීරු දෛශික

දෙන ලද න්‍යාසයක තීරු එකක් පමණක් ඇත්නම් එය තීරු දෛශිකයක් වේ.

 

 

02.ඒකජ න්‍යාස

දෙන ලද න්‍යාසයක ප්‍රධාන විකර්ණයේ පමණක් ( එනම් වමේ සිට දකුණට පහලට බැවුම් වන සේ ) එක නම් වන ඉලක්කම ද (1)  අනෙකුත් සියලුම අවයවයන් බින්දුව ද වන න්‍යාස ඒකජ න්‍යාස වේ.

 

 

03.විකර්ණ න්‍යාස

ප්‍රධාන විකර්ණයේ පමණක් අවයව පිහිටන අතර අනෙකුත් සියලුම අවයව බින්දුව වේ.

05.ශුන්‍ය න්‍යාස

න්‍යාසයේ සියලුම අවයවයන් බින්දුව වේ.

06.සමමිතික න්‍යාස

ප්‍රධාන විකර්ණයෙන් එක් පසෙක ඇති අවයව වල ප්‍රතිබිම්භය අනෙක්පස ඇති අවයව ගනී.

 

07.ඉහල ත්‍රිකෝණික න්‍යාස

ප්‍රධාන විකර්ණයෙන් ඉහල ඇති ත්‍රිකෝණයේ පමණක් අවයව පවතින අතර අනෙකුත් අගයන් බින්දුව වේ.

 

08.පහල ත්‍රිකෝණික න්‍යාස

ප්‍රධාන විකර්ණයෙන් පහල ඇති ත්‍රිකෝණයේ පමණක් අවයව පවතින අතර අනෙකුත් අගයන් බින්දුව වේ.

 

 

න්‍යාසයක පෙරලුම

න්‍යාසයක පෙරලුමෙන් අදහස් වන්නේ දෙන ලද න්‍යාසයක තීරු පේලි ලෙස හෝ පේලි තීරු ලෙස නැවත ලියා දැක්වීමයි.න්‍යාසයක පෙරලුම A1 =AT යන සංකේත මගින් නිරූපණය කරයි.උදාහරණයක් සලකා බලමු.

මෙහි පෙරලුම් න්‍යාසය පහත පරිදි වේ.

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 
(කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)