කර්ම කාරක ක්‍රියා හා ත්‍රෛකාලික ක්‍රියා - 12-වසර සිංහල

කර්ම කාරක ක්‍රියා හා ත්‍රෛකාලික ක්‍රියා

1.ත්‍රෛකාලික ක්‍රියා

අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන කාල තුනට අයත් ක්‍රියා ත්‍රෛකාලික ක්‍රියා  ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.

මෙම කල තුනට අදාලව ක්‍රියා වර නැගීමේදී යෙදෙන ප්‍රත්‍ය හදුනා ගත යුතුය.

 

01.අතීත කාලය

උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊම්” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලිම්

උත්තම පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌමු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලුමු

මධ්‍යම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊය” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලීහි

මධ්‍යම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌහු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලූහු

ප්‍රථම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලී

ප්‍රථම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලූ

 

02.වර්තමාන කාලය

උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “මි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලමි

උත්තම පුරුෂ බහු වචනයේ දී “මු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලමු

මධ්‍යම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “හි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලහි

මධ්‍යම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “හු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලහු

ප්‍රථම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “යි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලයි

ප්‍රථම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ති” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලති

 

03.අනාගත කාලය

උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “අන්නෙමි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නෙමි

උත්තම පුරුෂ බහු වචනයේ දී “අන්නෙමු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නෙමු

මධ්‍යම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “අන්නෙහි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නෙහි

මධ්‍යම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “අන්නෙහු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නෙහු

ප්‍රථම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “අන්නේ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නේ

ප්‍රථම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “අන්නෝ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලන්නෝ

 

2.කර්ම කාරක ක්‍රියා

කර්මය උක්ත වූ විට එම උක්ත කර්මය නිරුපනය කිරීම සදහා යෙදෙන අඛ්‍යාතය කර්ම කාරක අඛ්‍යතයකි.

කර්ම කාරක ක්‍රියාව වර නැගෙන්නේ කාල දෙකක දී පමණි. එනම්,

1.අතීත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා

2.අනතිත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා

 

1.අතීත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා

අතීත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා නිර්මාණය වන්නේ කතෘ කාරක ක්‍රියා වලට ධාතුව සහ ප්‍රත්‍ය අතරට “ණ්” ආගමනය වීමෙනි.ඒ අනුව,

උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊමි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බලිනිමි

උත්තම පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌමු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලුණුමු

මධ්‍යම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊහි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලීනිහී

මධ්‍යම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌහු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලුණුහු

ප්‍රථම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “ඊ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලිණි

ප්‍රථම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ඌ” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලුණු

 

2.අනතිත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා

අනතිත කාල කර්ම කාරක ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය සදහා යෙදෙන්නේ ද කතෘ කාරක වර්තමාන කාල ක්‍රියා ප්‍රත්‍යම වේ.මෙහි සිදුවන විශේෂත්වය නම් ධාතුව සහ ප්‍රත්‍ය අතරට “එ” ආගම වීමයි. ඒ අනුව,

උත්තම පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “මි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙමි ( මි + බල + එ + = බැලෙමි )

උත්තම පුරුෂ බහු වචනයේ දී “මු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙමු

මධ්‍යම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “හි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙහි

මධ්‍යම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “හු” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙහු

ප්‍රථම  පුරුෂ ඒක වචනයේ දී “යි” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙයි

ප්‍රථම  පුරුෂ බහු වචනයේ දී “ති” ප්‍රත්‍ය යෙදේ. නිදසුන් : බැලෙති

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)