ක්‍රියා පද 02 - 12-වසර සිංහල

ක්‍රියා පද 02

ක්‍රියා පද අංක 01 ලිපිය මෙතැනින් කියවන්න.

4.ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා

ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා යොදවන්නා වන අතර ප්‍රයෝජක යනු යෙදවෙන්නාය.ඒ අනුව ප්‍රයෝජ්‍ය හෙවත් යොදවන්නගේ ක්‍රියා ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා  නම් වේ. ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා සරලව හදුන්වන්නේ කිසිවෙකු ලවා කරවන ක්‍රියා නමිනි.ඒ අනුව,

“ යමෙකු මෙහෙය වීමෙන් කරවන ක්‍රියා ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා නම් වේ”

ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියාවක් නිර්මාණය කර ගනු ලබන්නේ ධාතුව සහ ප්‍රත්‍ය අතරට “ව” ආගම කිරීමෙනි.

ධාතුව + ව ආගම + ප්‍රත්‍ය = ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියාව

නිදසුන් :

  1. දුව + ව + යි = දුවවයි
  2. දුව + ව + ති = දුවවති
  3. දුව + ව + හි = දුවවහි
  4. දුව + ව + හු = දුවවහු
  5. දුව + ව + මි = දුවවමි
  6. දුව + ව + මු = දුවවමු

ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියාව යොදන විට අකර්මක ධාතු සකර්මක වන අතර සකර්මක ධාතු බහු කර්ම බවට පත් වේ.

1.අකර්මක ධාතු සකර්මක වීම.

නිදසුන් :

ළමයා නටයි - ගුරුවරයා ළමයා නටවයි.

දරුවා හඩයි - අම්මා දරුවා හඩවයි.

 

2.සකර්මක ධාතු බහු කර්ම වීම.

නිදසුන් :

නංගි බත් පිසයි - අම්මා නංගි ලවා බත් පිසවයි.

ගොවියා කුබුර වපුරයි - ගෙවිලිය ගොවියා ලවා කුබුර වපුරවයි.

 

ඔබේ අමතර දැනුමට :

 

ප්‍රශ්න අංක 01

පහත සදහන් වාක්‍ය වල ක්‍රියා පද ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා බවට පත් කොට වාක්‍ය සකස් කරන්න.

1.මිනිසා ගගට පනියි - ගැහැණිය මිනිසා ගගට පන්නවයි.

2.අපි බුදුන් වදිමු - තාත්තා අප ලවා බුදුන් වන්දවයි.

3.මම මල් නෙලමි - අම්මා මා ලවා මල් නෙලවයි.

4.නුබ ගස් නගිහි - මිනිසා නුබ ගස් නග්ගවයි.

5.තාත්තා ගෙදර එයි - ප්‍රධානියා .තාත්තා ගෙදර එවයි.

6.නැට්ටුවා නටයි - ගුරුවරයා නැට්ටුවා නටවයි.

7.ලේඛකයා ලියයි - පාටකයා ලේඛකයා ලවා පොත් ලියවයි.

8.දක්ෂයා දිනයි - පුහුණුකරු දක්ෂයා දිනවයි.

9.ඇත්තු ගස් පෙරලති - ඇත්ගොව්වා ඇතුන් ලවා ගස් පෙරලවයි.

10.අක්කා වතුර අදියි - අම්මා අක්කා ලවා වතුර අද්දවයි.

 

5.විධි ක්‍රියා

විධානයක්, නියෝගයක්, අණ කිරීමක් සහිත ක්‍රියා විධි ක්‍රියා නම් වේ.

අණ කිරීමේ ස්වභාවය අනුව විධි ක්‍රියාව කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.

1.යහපත් අර්ථයේ විධි ක්‍රියා

නිදසුන් :

එන්න, යන්න, කන්න, බොන්න, වාඩිවෙන්න, අඩන්න, සිනාසෙන්න

 

2.අයහපත් අර්ථයේ විධි ක්‍රියා

නිදසුන් :

එනු, කනු, බොනු, වාඩිවෙනු, අඩනු, සිනාසෙනු, එව්, යව්, යම

 

6.ආශීර්වාද ක්‍රියා

යහපත් හෝ අයහපත් ප්‍රාර්ථනාවක් සහිත ක්‍රියා ආශීර්වාද ක්‍රියා නම් වේ.

ඒ අනුව ආශීර්වාද ක්‍රියාව කොටස් දෙකකට බෙදේ.

1.යහපත් අර්ථයේ ආශීර්වාද ක්‍රියා

යහපතක් හෙවත් සුබ පැතීමක් සහිත ක්‍රියා යහපත් අර්ථයේ ආශීර්වාද ක්‍රියා වේ.

නිදසුන් :

සෙත්වේවා!, සැපවේවා!, දිනේවා!, ජයවේවා!

 

2.අයහපත් අර්ථයේ ආශීර්වාද ක්‍රියා

අයහපතක් හෙවත් අසුබ පැතීමක් සහිත ක්‍රියා අයහපත් අර්ථයේ ආශීර්වාද ක්‍රියා වේ.

නිදසුන් :

මියදේවා!, භංගවේවා!, පැරදේවා!, අසාර්ථක වේවා!

ආශීර්වාද ක්‍රියාව නිර්මාණය කර ගනු ලබන්නේ ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය අගට “වා” යන්න එකතු කිරීමෙනි.එයින් උක්තයට අනුව ආඛ්‍යාත ක්‍රියා ප්‍රත්‍ය හදුනා ගෙන එයට අගින් වා යෙදිය යුතුය.

නිදසුන් :

මම නිදුක් වෙම්වා!

අපි නිදුක් වෙමුවා!

නුබ නිදුක් වෙහිවා!

නුබලා නිදුක් වෙහුවා!

ඔහු නිදුක් වේවා!

ඔවුහු නිදුක් වෙත්වා!

 

ඔබේ අමතර දැනුමට :

 

ප්‍රශ්න අංක 02

පහත සදහන් පද මිශ්‍ර ක්‍රියා ලෙස හා පුර්ව ක්‍රියා පද ලෙස සකසන්න.

1.අසයි = අසමින් - අස අසා

2.විමසයි = විමසමින් - විමස විමසා

3.පෙරළෙයි = පෙරළෙමින් - පෙරළි පෙරළි

4.පුදයි = පුදමින් - පුද පුදා

5.බිදියි = බිදිමින් - බිද බිද

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)