ද කාරාර්ථ සමාසය - 12-වසර සිංහල

ද කාරාර්ථ සමාසය

නිපාතයෙන් සම්බන්ධ වන වචන සමුහයක් ද නිපාතය ඉවත් කොට තනි පදයක් සේ ගලපා ගැනීම “ ද කාරාර්ථ සමාසය “ වේ.

ද කාරාර්ථ සමාසය සිදත් සගරාවේ මෙසේ හදුන්වයි.

“අග පාමොක් වන

සමුදා මැ හෝ එපදන්

ද අරුත වූ පද සමාම්

ද අරුත් සමස් නම් වේ “

අවයව ප්‍රධාන කොට ගෙන හෝ සමුහයක් ප්‍රධාන කොට ගෙන හෝ එකී පද ද “ද" කාරාර්ථය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා සම්බන්ධ වේ නම් එය ද කාරාර්ථ සමාසය වේ.

නිදසුන් :

අත ද පය ද - අතපය

ගස් ද වැල් ද - ගස්වැල්

ඉර ද හද ද තරු ද - ඉරහදතරු

ඇස් ද හිස් ද මස් ද ලේ ද - ඇස්හිස්මස්ලේ

සිහ ද වග ද වලස් ද - සිහවගවලස්

ඇත් ද හස් ද රිය ද පාබල ද - ඇත්හස්රියපබල

 

ඔබේ අමතර දැනුමට :

01.පහත සදහන් පද කුමන සමාස වලට අයත් දැයි දක්වන්න.

1.අත්කම් - කර්ම විභක්ති සමාසය

2.කැමබිම් - ද කාරාර්ථ සමාසය

3.සුදන - අව්‍ය සමාසය

4.පන්සිල් - සංඛ්‍යා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය

5.නරසි - උපමා විශේෂණ අපර පද සමාසය

6.රාජ භෝජනය - විභක්ති සමාසය

7.සතුරු උවදුරු -

8.භාවදුක් -

9.නූපන් - අව්‍ය සමාසය

10.පබා - අව්‍ය සමාසය

 

02.පහත සදහන් වාක්‍ය වල තද කළු අකුරින් දක්වා ඇති පද කුමන සමාස වලට අයත් දැයි දක්වන්න.

1.වදිමි මුනි උතුමන් තිලෝගුරු -

2.බුදුන් වහන්සේ බබුසුරනරන් උදෙසා දම්සක් දෙසූ සේක. - ද කාරාර්ථ සමාසය

3.සොරබිය නිසා ගම දනව් පාළු විය. - විභක්ති සමාසය

4.එම දේවාලයෙහි මහගු රන් පිළිමයක් ද ඇත. - කරණ විභක්ති සමාසය

 

03.පහත සදහන් පද කුමන සමාස වලට අයත් දැයි නම් කරන්න.

1.දැමිදුරු

2.නවදොර

3.සේනක පඩි

4.අගෝචර

5.ගල් පඩි

6.මැටි බදුන

7.ඇල දොළ ගංගා

8.සහෝදර

9.රකුසු මුහුණ

10.හිරු රැස්

 

04.පහත සදහන් පද කුමන ව්‍යාකරණ ගණයට අයත් දැයි නම් කරන්න.

1.දැඩිහිත

2.සිටුදුව

3.දෙයාකාර

4.දුවද්දී

5.අග්‍රාමාත්‍ය

6.ගොක් අත්ත

7.බලා

8.වමත

9.ඇසල පෙරහැර

10.සොරබිය

11.නට නටා

12.පුජෝත්සවය

13.පිළියම්

14.බඩු මිළ

15.ප්‍රධාන

 

ඔබේ අමතර දැනුමට :

ප්‍රශ්න අංක 01

පහත සදහන් ක්‍රියා පද කාලාර්ථයේ  අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා හා අනියමාර්ථයේ අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා බවට පෙරලන්න.

1.යයි = යද්දී - ගියොත්

2.වැටෙයි = වැටෙද්දී - වැටුනොත්

3.සොයයි = සොයද්දී - සෙව්වොත්

4.ලියයි = ලියද්දි - ලිව්වොත්

5.පනියි = පනිද්දී - පැන්නොත්

 

 

ප්‍රශ්න අංක 02

පහත සදහන් ක්‍රියා පද වලින් තැනෙන පුර්ව ක්‍රියා, මිශ්‍ර ක්‍රියා, අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා, ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා, විධි ක්‍රියා, ආශීර්වාද ක්‍රියා යනාදිය ලියා දක්වන්න.

1.දුවයි

පුර්ව ක්‍රියා - දුවලා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -දුවමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - දුවද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - දුවවයි / විධි ක්‍රියා - දුවන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - දිවෙන්න!

 

2.බලයි

පුර්ව ක්‍රියා - බලා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -බලමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - බලද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - බලවයි / විධි ක්‍රියා - බලන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - බැලෙන්න!

 

3.අඩයි

පුර්ව ක්‍රියා - අඩා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -අඩමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - අඩද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - අඩවයි / විධි ක්‍රියා - අඩන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - ඇඩේන්න!

 

4.සොයයි

පුර්ව ක්‍රියා - සොයා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -සොයමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - සොයද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - සොයවයි / විධි ක්‍රියා - සොයන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - සෙවෙත්වා!

 

5.වදියි

පුර්ව ක්‍රියා - වැද / මිශ්‍ර ක්‍රියා -වදීමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - වදීද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - වන්දවයි / විධි ක්‍රියා - වදීන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - වදීත්වා!

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)