විභක්ති - 12-වසර සිංහල

විභක්ති

පාඩම් අංක  - 02

විභක්ති

  විභක්ති යනු නාමයන් නොයෙක් අයුරින් යෙදීමයි. සිදත් සඟරා කතුවරයා මේ විභක්ති හඳුන්වනුයේ   ”නමින් පරව බෙදනුයේ විබත් නමි” යනුවෙනි.  මෙලෙස සිංහල භාෂාවෙහි විභක්ති  9 ක් වේ. ඒවා නම්,

 1. උක්ත/ප‍්‍රථමා
 2. අනුක්ත/කර්ම
 3. කර්තෘ
 4. කරණ
 5. සම්ප‍්‍රදාන
 6. අවධි
 7. සම්බන්ධ
 8. ආධාර
 9. ආලපන

 

හලන්ත ශබ්ද :  (හල් අකුරකින් අවසන් වන ශඛ්ද)

මිනිස් ශබ්දය

 

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

මිනිස් + ආ = මිනිසා

මිනිස් + ආ = මිනිසා

මිනිසා විසින්

මිනිසා හේතු/කරණ/නිසා

මිනිසාට

මිනිසාගෙන්/කෙරෙන්

මිනිසාගේ

මිනිසා කෙරෙහි/වෙත

මිනිස් + ආ = මිනිසා

මිනිස් + හු = මිනිස්සු

මිනිස් + උන් = මිනිසුන්

මිනිසුන් විසින්

මිනිසුන් හේතු/කරණ/නිසා

මිනිසුන්ට

මිනිසුන්ගෙන්/ කෙරෙන්

මිනිසුන්ගේ

මිනිසුන් කෙරෙහි/වෙත

මිනිස්  + උනි = මිනිසුනි

 

 

 ස්වරාන්ත ශබ්ද  ( ස්වරයකින් අවසන් වන ශඛ්ද)

දරු   ශබ්දය

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

දරු + ආ = දරුවා

දරු + ආ = දරුවා

දරුවා විසින්

දරුවා හේතු/කරණ/නිසා

දරුවාට

දරුවාගෙන්/කෙරෙන්

දරුවාගේ

දරුවා කෙරෙහි/වෙත

දරු + අ = දරුව

දරු +  ඕ = දරුවෝ

දරු + අන් = දරුවන්

දරුවන් විසින්

දරුවන් හේතු/කරණ/නිසා

දරුවන්ට

දරුවන්ගෙන්/කෙරෙන්

දරුවන්ගේ

දරුවන් කෙරෙහි/වෙත

දරු + අණි = දරුවනි

 

 

බමුණු ශබ්දය

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

බමුණු + ආ = බමුණා

බමුණු + ආ = බමුණා

බමුණා විසින්

බමුණා හේතු/කරණ/නිසා

බමුණාට

බමුණාගෙන්/කෙරෙන්

බමුණාගේ

බමුණා කෙරෙහි/වෙත

බමුණු + අ = බමු ණ

බමුණු +  ඕ = බමුණෝ

බමුණු + අන් = බමුණන්

බමුණන් විසින්

බමුණන් හේතු/කරණ/නිසා

බමුණන්ට

බමුණන්ගෙන්/කෙරෙන්

බමුණන්ගේ

බමුණන් කෙරෙහි/වෙත

බමුණ + අනි = බමුණනි

 

 

ප‍්‍රශ්න අංක 01 - පහත සඳහන් නාම පදයන්හි  විභක්ති කවරේදැයි නම් කරන්න.

 1. වැද්දන් -
 2. අශ්වයාගේ -
 3. බමුණන් විසින් -
 4. ළමයින්ට -
 5. මිනිස්සු -
 6. පුතා -
 7. ශිෂ්‍යයිනි -
 8. දරුවා හේතු කොට ගෙන -
 9. කම්කරුවන්ගේ -
 10. මිනිසුනි -

 

ගස් ශබ්දය

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

 

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

 

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

ගස් + අ = ගස

ගස

ගස

ගස් + ඉන් = ගසින්

ගස් + එන් = ගසෙන්

ගසට

ගසෙන්/ගසින්

ගස් + ඒ  = ගසේ

ගස් + එහි= ගසෙහි

ගස් + ඒ  = ගසේ

ගස

 

ගස්

ගස්

ගස්

ගස්වලින්

 

ගස්වලට

ගස්වලින්

ගස්වල

ගස්වල

 

ගස්

 

 

 ප‍්‍රශ්න අංක 02 - පහත සඳහන් පදවල විභක්ති  කවරේදැයි නම් කරන්න.

 1. ගලෙන් -
 2. පොත්වල -
 3. පෑනට -
 4. පැන්සලෙහි -
 5. ගොන්නු -
 6. පන්සල්වලට -

 

අප්‍රාණවාචී ස්වරාන්ත

මලු ශබ්දය

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

මලු + අ = මල්ල

මලු + අ = මල්ල

මලු + අ = මල්ල

මලු + එන් = මල්ලෙන්

මල්ලට

මල්ලෙන්

මලු + ඒ  = මල්ලේ

මල්ලෙහි/ මල්ලේ

මල්ල   

මලු

මලු

මලු

මලුවලින්

මලුවලට

මලුවලින්

මලුවල

මලුවල

මලු

 

 

කෙකි ශබ්දය

විභක්ති

 

ඒක වචන

බහු වචන

ප‍්‍රථමා

කර්ම

කර්තෘ

කරණ

සම්ප‍්‍රදාන

අවධි

සම්බන්ධ

ආධාර

ආලපන

කෙක් + අ = කෙක්ක

කෙක්ක

කෙක්ක

කෙක් + එන් = කෙක්කෙන්

කෙක්කට

කෙක්කෙන්

කෙකි + ඒ  = කෙක්කේ

කෙක්කෙහි = කෙක්කේ

කෙක්ක

කෙකි

කෙකි

කෙකි

කෙකිවලින්

කෙකිවලට

කෙකිවලින්

කෙකිවල

කෙකිවල

කෙකි

 

 

 

ප‍්‍රශ්න අංක 03 - මේ පදවල විභක්ති කවරේදැයි නම් කරන්න.

 1. උදැල්ලෙන් -
 2. දරුවන්ට -
 3. කැති -
 4. පොරවෙහි -
 5. ඇතුන්ගේ -
 6. ගස්වල -
 7. ළමයා විසින් -
 8. ගොවියන් -
 9. ලිය -
 10. පහන -

 

විභක්ති සෑදෙන ආකාරය පහත සඳහන් පරිදි මතක තබාගන්න.

 1. ප‍්‍රථමා විභක්ති :- අවසාන ක‍්‍රියාවෙන් උක්ත වන පදය හැම විට ම ප‍්‍රථමා විභක්ති ගනී.
 2. කර්ම විභක්ති :- කර්තෘගේ ක‍්‍රියාවට යටත් වන පදය හැමවිටම කර්ම විභක්ති ගනී.
 3. කර්තෘ විභක්ති :- අනුක්ත කර්තෘ හඟවන පදය හැම විට ම කර්තෘ විභක්ති ගනී.
 4. කරණ විභක්ති :- කර්තෘගේ ක‍්‍රියාව කිරීමට උපකාරී වන පදය කරණ විභක්ති ගනී.
 5. සම්ප‍්‍රදාන විභක්ති :- යම්කිසි දෙයක් ලබන තැනැත්තා හඟවන පදය
 6. අවධි විභක්ති :- වෙන් වීමක් ප‍්‍රකාශ කරන පදය

                                                උදා:-    කුණාටුවට ගසෙන් අත්තක් කැඩුණේ ය.

                                                            කලයෙන් දිය වෑස්සෙයි.

 1. සම්බන්ධ විභක්ති :- අයිතිය ප‍්‍රකාශ කරන පදය සම්බන්ධ විභක්ති ගනී.

                                                උදා:-    ළමයාගේ පොත - ගේ: ප‍්‍රාණවාචී පදවලට යෙදේ.

                                                            කලයේ ගැට්ට, මලේ පෙති - ඒ: ප‍්‍රාණවාචී පදවලට යෙදේ.

 1. ආධාර විභක්ති :- යම්කිසිවක් රඳන, උපදින, වැඩෙන ස්ථානය දක්වන පද ආධාර විභක්ති         

                                                   වේ.

කූඩුවේ (කූඩුවෙහි) කුරුල්ලෝ නිදති. (රැඳීමක් ප‍්‍රකාශ කරන)

කුඹුරේ ගොයම් වැඬේ. (ආධාර විභක්ති)

 1. ආලපන විභක්තිය :- යම්කිසි කෙනෙකුට ආමන්ත‍්‍රණය කරන පදය.

                                                උදා:- දරුව මේ වැඩය කරන්න./ පුත මෙහි එන්න.

 

ප‍්‍රශ්න අංක 04 - ආංකික පදයන්හි විභක්ති කවරේදැයි නම් කරන්න.

 1. ගුරුවරයා ළමයාගේ පොත බලයි.
 2. තම ලේන්සුවෙන් මුහුණ පිසදාගත් දැරිය කළය ද රැගෙන ගෙදර බලා පියනැගුවා ය.
 3. සිංහයෝ වනයෙහි වාසය කරති.
 4. ශිෂ්‍යාවෝ පාපැදියෙන් පාසලට එති.
 5. පුතුණි බලන් යොමා නුවන්
 6. බල්ලාගේ දිවෙන් කෙළ වැගිරෙයි.
 7. අපි උපාසක උපාසිකාවනට දානෝපකාර දුන්නෙමු.
 8. මිනිසා කැඩූ දර ටික මෙහෙකාරිය ගෙට ගත්තා ය.
 9. හෙතෙම කැත්තෙන් පොල් ගෙඩිය බිඳී.
 10. වළාකුලෙන් බැස සමන් කුලෙන් බැස

-----------------------------------------------------------------------------------------

         මෙම පාඩමට අයත් පිළිතුරු  අංක 03 පාඩම සමග බලාපොරොත්තුවන්න.

 

පාඩම් අංක - 01 උක්ත ආඛ්‍යාත සම්බන්ධය සඳහා පිළිතුරු

පිළිතුරු

 • විය 2. වෙති             3. නිවැරදියි        4. සිටිති                         5. හදාරන්නෙමු 6. වෙයි             7. පුදති 8. දක්වති

පිළිතුරු

 • නායකයෙක් 2. වුණෙමු 3. කළේය 4. ගියහ  5. කැඩුවාය  6. නිවැරදියි  7. අප  8. ශිෂ්‍යාවෝ
 1. 9. නිවැරදියි 10. නායිකාවෝ

පිළිතුරු

 • මම 2. කළෙමු 3. වැටුණි 4. උපයති 5. රජ්ජුරුවෝ 6. පිනවති 7. ගියෙහු  8. විද්‍යාඥයෙක් 9. ළමයි 10.  පරසතුරන් 11. මා  12. ගියේය

 

කර්තෘ

මාලා   ජයසේකර

විශේෂ ශාස්ත‍්‍රවේදී - සිංහල (ගෞරව) උපාධිය

ශාස්ත‍්‍රපති - සිංහල (ගෞරව) උපාධිය

සිංහල භාෂා උපදේශක - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

ත‍්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂ කර්තෘ - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක- රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

සහතිකලත් භාෂා පරිවර්තක- රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

071 8175021