සමාස - 12-වසර සිංහල

සමාස

විශේෂණ සමාසය

විශේෂණ විශේෂයක් වශයෙන් පවත්වන්නා වූ පද දෙකක් එකට එකතු කිරීමේදී විශේෂණ සමාසය හට ගනී.

සිදත් සගරාවේ විශේෂණ සමාසය මෙසේ හදුන්වයි.

“ විදැවතින් තොර

සියදැවතට සමවන

වෙසෙසා සබද සදවත

වෙසෙසුත් සවස් එවියු “

මෙහි සරල අදහස වන්නේ විජාතිය වස්තුන්ගෙන් තොරව සමජාතීය වස්තූන්ට ගැලපෙන පදයක විශේෂණ පදය වශයෙන් සම්බන්ධ වී ගැලපේ නම් එය විශේෂණ සමාසය වේ.

විශේෂණ පද විශේෂ්‍ය පදය හා සම්බන්ධ වන ආකාරය අනුව විශේෂණ සමාසය කොටස් හයක ට බෙදේ.එනම්,

  1. විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය
  2. විශේෂණ අපර පද සමාසය
  3. උපමා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය
  4. උපමා විශේෂණ අපර පද සමාසය
  5. සංඛ්‍යා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය
  6. සංඛ්‍යා විශේෂණ අපර පද සමාසය

 

 

1.විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය

විශේෂණ විශේෂ්‍ය පද දෙකක් එකතු වී සමාස වීමේ දී විශේෂණ පදය මුලටත් විශේෂ්‍ය පදය පසුවත් යෙදී සමාස වේ නම් එය විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

නිල් අහස, සුදු මල, කළු ගග, රතු මුහුද, මහත ළමයා, උස ගස

 

2.විශේෂණ අපර පද සමාසය

විශේෂණ විශේෂ්‍ය පද දෙකක් එකතු වී සමාස වීමේ දී විශේෂ්‍ය පදය මුලටත් විශේෂණ පදය පසුවත් යෙදී සමාස වේ නම් එය විශේෂණ අපර පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

ගුත්තිල ඇදුරු, සිදුහත් කුමරු, කොසොල් රජු, විශාඛා සිටුදුව, යශෝදරා දේවිය, උත්පලවන්නා තෙරණිය, උපක ආජීවක, සිදුහත් බෝසතානෝ

 

3.උපමා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය

විශේෂණ පදය උපමාවක් ලෙස මුලින් යෙදී පසු පදයක් හා සමාස වේ නම් එය උපමා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

මල් හිනාව, සද වත, ගල් හිත, මුතු දත්, දෙව් දූ, රත්තරං අම්මා, අලි මිනිහා, හුබස් කට, කොරොස් මුහුණ

 

4.උපමා විශේෂණ අපර පද සමාසය

විශේෂණ පදය උපමාවක් ලෙස පසු පදයක් වශයෙන් යෙදී සමාස වේ නම් එය උපමා විශේෂණ අපර පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

පා පියුම, සැසි, ශාක්‍ය සිංහ, නර සිංහ, රාජ සිංහ, වත කමල, නරදෙවී, නර රකුසු

 

5.සංඛ්‍යා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය

සංඛ්‍යාවක් සහිත පදයක් විශේෂණය ලෙස මුලින් යෙදී පසු පදයක් හා සමාස වේ නම් එය සංඛ්‍යා විශේෂණ පුර්ව පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

පන්සිල්, අටසිල්, තෙරුවන්, ත්‍රිශික්ෂා, සිව්පස, පංච බල, පංචතන්ත්‍රය, චතුරාර්‍ය සත්‍ය, චතුර් වේදය

 

6.සංඛ්‍යා විශේෂණ අපර පද සමාසය

සංඛ්‍යාවක් සහිත පදයක් විශේෂණය ලෙස පසු පදය වශයෙන් යෙදී  සමාස වේ නම් එය සංඛ්‍යා විශේෂණ අපර පද සමාසය වේ.

නිදසුන්:

මාල හත, බිත්ති හතර, රුපියල් දහය, සත පහ, හින හත, වංගු දහය, ගැල් සියය

 

ඔබේ අමතර දැනුමට :

ප්‍රශ්න අංක 01

පහත සදහන් ක්‍රියා පද වලින් තැනෙන පුර්ව ක්‍රියා, මිශ්‍ර ක්‍රියා, අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා, ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා, විධි ක්‍රියා, ආශීර්වාද ක්‍රියා යනාදිය ලියා දක්වන්න.

1.ලියයි

පුර්ව ක්‍රියා - ලියා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -ලියමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - ලියද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - ලියවයි / විධි ක්‍රියා - ලියන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - ලියත්වා!

 

 

2.කියයි

පුර්ව ක්‍රියා - කියා / මිශ්‍ර ක්‍රියා -කියමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - කියද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - කියවයි / විධි ක්‍රියා - කියන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - කියත්වා!

 

3.බොයි

පුර්ව ක්‍රියා - බී / මිශ්‍ර ක්‍රියා -බොමින් / අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා - බොද්දී / ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - පොවයි / විධි ක්‍රියා - බොන්න / ආශීර්වාද ක්‍රියා - බොත්වා!

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)