උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය

ගිණුම්කරණය හා එහි අවශ්‍යතාවය-1

                                                                                                                    'ගිණුම්කරණය 'යන විශය ඈත අතීතයේ සිට පැවත එන්නකි.අතීතයේදී මෙම විශය සමාජයේ විවිධ කාර්යයන්ට සහ විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට භාවිතයට ගැනුනි.නමුත් එය සිදු වූයේ විධිමත් ආකරයට නොවේ.ගිණුම්කරණය විධිමත් ලෙස ව්‍යාප්ත වූයේ ,දැනට වසර 500 පමණ පෙර 'ලූකා පැසියෝලි'නැමති පියතුමා විසින් ගිණුම්කරණයේ ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය පහැහැදිළි කරමින් ඉදිරිපත් කල ගණිත පොත හේතුවෙනි.මෙයත් සමග ඉතා වේගයෙන් දියුණු වූ ගිණුම්කරණය විශය අද වන විට විද්‍යුත් උපාංග මගින් ස්වයංක්‍රීයව ගිණුම් තැබීම දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

ගිණුම්කරණය පිළිබද විවිධ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්වචන

ගිණුම්කරණ තොරතුරු භාවිත කරන පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට හා නිගමන වලට එළඹීමට හැකිවෙන පරිදි ආර්ථික තොරතුරු හදුනාගැනීමේත්,මැනීමේත්,සන්නිවේදනය කිරීමේත් ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය වේ.
[ඇමරිකානු ගිණුම්කරණ සංගමය]
යටත් පිරිසෙන් අර්ධ වශයෙන්වත් , මූල්‍ය ස්වරූපයක් ගන්නා ගණුදෙනු ,සිද්ධි සුවිශේෂ ආකාරයට මුදල් මාධ්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් සටහන් කිරීමේ,වර්ග කිරීමේ,සාරාංශ කිරීමේ සහ එම ක්‍රියාවේ ප්‍රථීඑල විවරණය කිරීමේ කලාව ගිණුම්කරණය නම් වේ.
[ඇමරිකානු සහතික ලත් පොදු ගණකාධිකාර ආයතනය]

 

පොදු නිර්වචනය

යම් නිශ්චිත ගිණුම්කරණ ඒකකයකට අදාළව කිසියම් නිශ්චිත ගිණුම් කාලපරිච්ඡේදයක් තුලදී සිදුවූ ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් හෙවත් ගිණුම්කරණ යෙදවුම් වලට අදාල මූල්‍යමය තොරතුරු ‍රැස්කිරීමත්,එසේ ‍රැස් කරගත් මූල්‍යමය තොරතුරු නියමිත ගිණුම්කරණ මූලධර්ම හා ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව වාර්තා කිරීමත්,වර්ග කිරීමත්,සාරාංශ කිරීමත්,ප්‍රථීල අර්ථකතනය හා විශ්ලේෂණය කිරීමත් සහ ප්‍රථීඑල සන්නිවේදනය කිරීමත් යන සමස්ථ ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය වේ.

 

ගිණුම්කරණයේ අවශ්‍යතා හා අරමුණු

1.ආර්ථික සම්පත් මනා ලෙස හැසිරවීම හා පාලනය කිරීම.
2.සම්පත් භාවිතය පිළිබද තීරණ ගැනීම.
3.ආර්ථික ක්‍රියාවලි පිළිබද ප්‍රථීඑල ඇගයිම.
4.නීතිමය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම.
5.තීරණ ගැනීම සදහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම.

ගිණුම්කරණ ඒකකය

ගිණුම්කරණ කටයුතු සිදුකිරීම සදහා පදනම් කරගනු ලබන යම් නිශ්චිත පුද්ගලයෙක් ,ව්‍යාපාර ආයතනයක්,යම් සමාජ සංවිධානයක්,රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ රටක් ගිණුම්කරණ ඒකකයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
ගිණුම්කරණ කටයුතු සිදුකිරීම සදහා ‍තෝරාගනුලබන ගිණුම්කරණ ඒකකයේ ස්වභාවය අනුව ගිණුම්කරණ ඒකකයන් පහත පරිදි වර්ග කල හැක.

  1. පුද්ගල ගිණුම්කරණය, යම් කිසි පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් ගිණුම්කරණ කටයුතු සිදුකිරීම.
  2. ව්‍යාපාර ගිණුම්කරණය, පුද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලබන ගිණුම් තැබීමේ කටයුතු.
  3. සමාජීය ගිණුම්කරණය, සමාජ සුභසාදන පරමාර්ථයෙන් කටයුතු කරන ක්‍රීඩා සමිති,මරණාධාර සමිති වැනි සමිති ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලබන ගිණුම් තැබීමේ කටයුතු මෙයින් අදහස් වේ.
  4. රාජ්‍ය ගිණුම්කරණය, රාජ්‍ය ආයතනයකට අයත් යම් කිසි ආයතනයකට අදාළව එනම් රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ රාජ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුවකට අදාළව සිදුකරනු ලබන ගිණුම් තැබීමේ කටයුතු රාජ්‍ය ගිණුම්කරණය නම් වේ.
  5. ජාතික ගිණුම්කරණය, යම් කිසි රටකට නැති නම් යම් කිසි රාජ්‍යයකට අදාළව සිදුකරනු ලබන ගිණුම් තැබීමේ කටයුතු.

 

ගණුදෙනු හා සිද්ධි

ගණුදෙනු

ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර කළමනාකරුවන් විසින් ගනු ලබන තීරණ මත සම්පත් වල සිදුවන වෙනස්වීම් ගණුදෙනු ලෙස හදුන්වයි.මෙය මුදල් මාධ්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් සටහන් කර දක්වයි.
උදා:රු.15000 ට භාණ්ඩ අත්පිට විකිණීම.
රු.2000 ලී බඩු මිලට ගැනීම්.

ගණුදෙනු වල ලක්ෂණ

  1. සම්පත් වෙනස් වීම.
  2. කළමනාකරණ තීරණයකි.
  3. අනුමත වී තිබීම.

සිද්ධි

ව්‍යාපාරයේ කළමණාකරුවන්ගේ තීරණයකින් පරිබාහිරව සිදුවන විවිධ වෙනස්කම් මත ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වෙනස් වේ නම් එය සිද්ධියක් නම් වේ.මෙය ප්‍රධාන කොටස් 2කින් සමන්විත වේ.එනම්,

  1. අභ්‍යන්තර සිද්ධි
  2. බාහිර සිද්ධි

 

අභ්‍යන්තර සිද්ධි

ව්‍යාපාරය අභ්‍යන්තරයේ ඇති වූ කළමණාකරන තීරණයන්ගෙන් බැහැරව සිදුවූ සම්පත් වෙනස්වීම් වේ.
උදා:ව්‍යාපාර ගබඩාවේ ගින්නක් නිසා රු.30000 තොග හානි වීම.

බාහිර සිද්ධි

ව්‍යාපරයෙන් පරිබාහිර පාර්ශවයන්ගේ මැදිහත්වීම මත ඇතිවන අභ්‍යන්තර සම්පත් වෙනස්වීම් මේ නමින් හදුන්වයි.
උදා:රජය විසින් - බදු අනුපාත ඉහළ දැමීම.

 

ගිණුම්කරණ කාර්යයන්

1.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වලට අදාළ මූල්‍යමය තොරතුරු ‍රැස්කිරීම.
2.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වලට අදාළ මූල්‍යමය තොරතුරු වාර්ථා කිරීම.
3.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වලට අදාළ මූල්‍යමය තොරතුරු වර්ග කිරීම.
4.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වලට අදාළ මූල්‍යමය තොරතුරු සාරාංශ කිරීම.
5.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වල ප්‍රථීඑල විශ්ලේශණය කිරීම හා අර්ථකතනය කිරීම.
6.ගණුදෙනු හා සිද්ධීන් වල ප්‍රථීඑල සන්නිවේදනය කිරීම.

පොත් තැබීම.
ගිණුම්කරණයට අයත් වන කාර්යයන් වලින් එහි මූලික කාර්යය හෝ මූලික කර්යයන් කිහිපයක් පමණක් ඉ‍ටුකර දැක්වීම පොත් තැබීම නම් වේ.පොත් තැබීමේ කාර්යයෙහි නිරත වන තැනැත්තා පොත් තබන්නා වේ.

පොත් තැබීම හා ගිණුම්කරනය අතර වෙනස


පොත් තැබීමේදී සිදුවන්නේ මූල්‍යමය ග්ණුදෙනු හා සිද්ධීන් එක් ‍රැස් කිරීමත්,ඒවා පොත් වල වාර්තා කිරීමත් සහ ඒවාට අදාළ මූලික වර්ග කිරීමත් පමණි.නමුත් ගිණුම්කරණයේදී ගිණුම්කරණයේ සියලුම මූලික කාර්යයන් ඉ‍ටුවේ.මේ අනුව සලකා බලන විට ගිණුම්කරණය යනු පුලුල් ක්‍රියාවලියක් බව පෙනී යයි.

පොත් තැබීම හා ගිණුම්කරනය අතර සම්බන්ධතාවය

ගිණුම්කරණයට අයත් වන කාර්යයන්ගෙන් ගිණුම්කරණයේ ප්‍රාථමික කාර්යයන් කිහිපය පොත් තැබීම මගින් සිදුකරන නිසාවෙන් පොත් තැබීම හා ගිණුම්කරණය අතර එකිනෙකට බැදුනු අන්නෝන්‍යය සම්බන්ධතාවයක් පවතින බව ප්‍රකාශ කළ හැකිය.

 

ගිණුම්කරණයේ වැදගත්කම්/ප්‍රයෝජන

1.විවිධ ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීමට ගිණුම්කරණය වැදගත්වීම.
2.ව්‍යාපාරයක අරමුණු ඉ‍ටුවී ඇත්ද යන්න දැනගැනීමට ගිණුම්කරණය වැදගත්වීම.
3.පාලන මාධ්‍යයක් වශයෙන් ගිණුම්කරණය වැදගත් වීම.
4.සමාජ සංසිද්ධියක් වශයෙන් ගිණුම්කරණ වැදගත් වීම.

 

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
F
Fresh Knowladge


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Fresh Knowladge

උසස්පෙළ ගිණුම්කරණය

අනෙකුත් ලිපි