චැට් කිරිම

    මිතුරන් සමග සම්බන්ධ විම


  • වම් පස දිස්වන කොටුවේ කොටසින් මිතුරා තෝරාගන්න. ඉන්පසු දකුණු පස කොටුව තුල අදාල තෝරා ගත් මිතුරාගේ පණිවුඩ දිස් වන අතර ඔබට නව පණිවිඩ ද යැවිමට ද හැකිය.