ලියාපදිංචි විම

ලියාපදිංචි විම
  • පලමුව Myschool.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

  • ඔබ නවක පරිශීලකයෙකු නම් ලියාපදිංචි වන්න යන icon එක ක්ලික් කර පසු ඔබට form එකක් ලැබෙනු ඇත.

  • ඔබේ පළමු නම හා දෙවන නම ලබා දෙන්න.

  • ඉන් පසුව ජංගම දුරකතන අංකය හා මුරපදය යොදන්න. නැවතත් මුරපදය යොදන්න එවිට ඔබ Myschool හි පරිශිලකයෙකු ලෙස ඇතුලත් විය හැක.