ඇතුලත් වන ආකාරය

වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් විම
  • ඔබ දැනටම ලියාපදිංචි පරිශිලකයෙකු නම් ඇතුලත් වන්න යන icon එක ක්ලික් කර ඔබ පෙර ලියාපදිංචියේදි ඇතුලත් කරන ලද ජංගම දුරකතන අංකය හා මුරපදය ඇතුලත් කිරිමෙන් පසු ඇතුලත් විය හැකිය.