මුර පදය වෙනස් කිරීම

මුර පදය වෙනස් කිරිම
  • ඔබට අමතක විමෙන් හො වෙනත් හේතුවක් මත රහස් වචනය වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය නම් පලමුව මුරපදය අමතයි යන button එක ක්ලික් කර පළමුවන පියවර ලෙස ඔබේ ජංගම දුරකතන අංකය ඇතුලත් කරන්න (ලියාපදිංචියේදි ලබාදුන් අංකය)

  • දෙවන පියවර ලෙස ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට කෙටි පණිවිඩයක් ඔස්සේ එවා ඇති අංක 6කින් සමන්විත OTP code එක ඇතුලත් කරන්න.

  • තුන්වන පියවර ලෙස ඔබගේ නව මුරපදය ඇතුලත් කරන්න. තහවුරු කිරිම සදහා නැවත පහතින් ඇති කොටුවේ මුරපදය ඇතුලත් කරන්න

  • දැන් ඔබට නව මුරපදය ඔස්සේ ඇතුලත් විය හැකිය.