පාඨමාලාවක් නිර්මාණය කිරිම

  පාඨමාලාවක් නිර්මාණය කිරිමේ පියවර


 • ලියාපදිංචියේ ලබා දුන් දුරකතන අංකය හා මුරපදය යොදා ඇතුලත් වූ පසු මගේ ගිණුම ඔබට දිස්වේ.

 • වම් අත කෙලවර ඇති icon කිහිපයෙන් හතරවන එක වන පාඨමාලා icon එක ක්ලික් කරන්න.

 • ඉන්පසු නව පාඨමාලාවක් නිර්මාණය කරන්න button එක් ක්ලික් කර පළමුව ඇති තීරුව තුල ඔබගේ පාඨමාලාවේ නම, දෙවන තීරුවේ පාඨමාලාව පවත්නවන ශ්‍රේණිය. තුන්වන තීරුවෙන් පාඨමාලාවට අදාල විෂය ඇතුලත් කරන්න. • පහලින් ඇති සුදු පැහැති කොටුවේ ඔබ සිදු කරන පාඨමාලාවට අදාල කෙටි විස්තරයක් ඇතුලත් කල යුතු වේ.

 • සුදු පැහැති කොටුවට පහතින් ඇති තීරුවේ පාඨමාලාවේ ස්වභාවය ඇතුලත් කල යුතුයි. එනම් පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ myschool.lk හි සියළු පරිශිලකයන්ටද නැතිනම් තෝරාගත් පෞද්ගලික පරිශිලකට පිරිසකටද යන්න තෝරා ගත යුතුයි.

 • අවසානයේ පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ මුදල් ගෙවිමකින් තොරව නම් free යන්න click කරන්න. පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ මුදල් ගෙවිමකින් පසුව නම් අදාල පාඨමාලා ගාස්තුවද සදහන් කරන්න. අවසානයේ save කරන්න.

 • save වූ පසු පාඨමාලාවට අදාල ක්‍රියාවලිය ඔබට පෙන්වනු ඇත. එය click කිරිමෙන් පසු ඔබට පාඨමාලාවට අදාල අතුරු මුහුණතක් ලැබෙනු ඇත. එහි ඔබේ පාඨමාලාවට අදාල සියළු තොරතුරු ලැබෙනු ඇත.

 • පාඩම් icon එක ක්ලික් කිරිමෙන් ඔබේ පාඨමාලාවට අදාල පාඩමක් නිර්මාණය කිරිම සදහා නව පාඩමක් නිර්මාණය කරන්න යන button එක click කරන්න. එවිට ඔබට පාඩමේ නම කෙටි විස්තරයක් යන තොරතුරු ලබා දී මෙම පාඩම මුදල් ගෙවිමක් මගින්ද නොමිලේ ද යන්න සදහන් කරන්න ඉන්පසුව save කරන්න. • එම පාඩම් වල අදාල අනු ඒකක පාඩම් නිර්මාණය කිරිමට අවශ්‍ය නම් නව ඒකකයක් යන්න click කර එකකයේ නම හා upload කරන ඒකකයේ මාධ්‍ය තෝරා save කරන්න. • Vimeo මාධ්‍යයෙන් course upload කිරිමේදි ඒකකයේ නම සදහන් කර ඒකකයේ මාධ්‍ය vimeo ලෙස තෝරා දිය යුතුය. ඉන්පසු නිර්මාණය කරන්න යන button එක Click කරන්න. • ඉන්පසුව එම ඒකකයට අදාල vimeo url එක ලබා දී save කරන්න.

 • පාඨමාලාව සිදු කරන්නේ zoom තාක්ෂණය මගින් නම් ඒකකයේ මාධ්‍ය zoom link ලෙස වෙනස් විය යුතු වේ. • පාඨමාලාවට අදාල විස්තරයක් සමග අදාල zoom link එක ලබා දෙන්න. ඉන්පසුව පාඨමාලාවට ප්‍රවේශ විය හැකි වේලාව සදහන් කර save කරන්න. • ඒකකයට අදාල පාඩමක් upload කල පසු පහතින් ඇති status icon එක කොල පාට select කර විට එම පාඨමාලාවට අවසර ලබා දී ඇති සියළු දෙනාට නැරඹීමට හැකියාව ලැබේ. ඉන්පසුව ඇති seek button එක මගින් ශිෂ්‍යයාට විඩියෝව ඉදිරියට හෝ පසුපසට ගැනීමට අවසරය ලබා දීම සිදු වේ. අවසරය ලබා නොදීම සදහා රතු පැහැයත් අවසරය ලබා දීමට නම් කොල පැහැ කිරිම මගිනුත් ඔබට එය පාලනය කල හැක. • view count එක මගින් එම ඒකකයට අදාල පාඩම ශිෂ්‍යයාට නැරඹීමට හැකියාව පවතින වාර ගණන සදහන් කල හැකිය. ඉන්පසුව ඇති backword button එක මගින් මගින් විනාඩි කිහිපයක් ආපස්සට ගැනීමට හැකියාව පවතී.

 • පාඩමට අදාල විඩියෝව පෙන්විමට පටන් ගන්නා දවස හා අවසන් කරන දිනය කළමනාකරණය කිරිම සදහා schedule button එක click කරන්න

 • ඔබේ පාඨමාලාට අදාල සියළුම විඩියෝ පෙන්විමට හා නොපෙන්විමට සම්බන්ධ කළමනාකරණය කිරිම් සදහා lessons management icon එක click කරන්න. පළමුව show/hide button එකෙන් video එක පෙන්විම හො නොපෙන්විම කල හැක. ඉන්පසුව ඇති ඇති රතු පැහැති seek button එක මගින් ශිෂ්‍යයාට විඩියෝව ඉදිරියට හෝ පසුපසට ගැනීමට අවසරය ලබා දීම සිදුවේ. අවසරය ලබා නොදීම සදහා රතු පැහැයත් අවසරය ලබා දීමට කොලය පැහැය ලබා දීම මගින් ඔබට එය පාලනය කල හැක. ශීෂ්‍යාට විඩියෝව පාලනය කිරිමට අවසර ලබා නොදෙන්නේ නම් තත්පර පහක් පමණක් ඉදිරියට ගැනීමට අවසරය ලබා දීම සදහා ඊට ඉදිරියෙන් ඇති Button එක click කර කොල පැහැය ලබා දීම මගින් කළ හැකිය. රතු පැහැය ලබා දුනහොත් එයද පාලනය කිරිමට නොහැකි වේ. • ඉන්පසුව ඇති Button එක මගින් විනාඩි කිහිපයක් ආපස්සට ගැනීමට හැකියාව ඇත. පසුව ඇති button එක මගින් ශිෂ්‍යයාට නැරඹීමට හැකියාව පවතින් වාර ගණන සදහන් කල හැක.

 • පාඩමට අදාල විඩියෝව පෙන්විමට පටන් ගන්නා දවස හා අවසන් කරන දිනය කළමනාකරණය කිරිම සදහා schedule button එක click කරන්න.

 • පාඨමාලාවට අදාල පරිශීලකයින් කළමනාකරණය කිරිම සදහා User Button එක click කරන්න. මෙහි ඔබට අවසරය ලබා දිය හැකි පාර්ශව හා ඔවුන්ට අවසරය ලබා දිය යුතු මට්ටම්ට කළමනාකරණය කල හැක • පාඨමාලාවට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යයකු සොයා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් දුරකතන අංකය හෝ නම search bar එකේ ටයිප් කරන්න.

 • මෙහි පරිශීලක නමට ඉදිරියෙන් ඇති කුඩා button කිහිපයෙන් දෙවෙනියට ඇති පැන්සල වැනි button එක click කර ඔබට අවශ්‍ය පරිශිලකයාගේ අවසර මට්ටම තිරණය කල හැක. full access, admin access, ලබා දිය හැක custom access මගින් පාඩමට අදාල මාසයට පමණක් අවසරය ලබා දිය හැක.

 • i වැනි button එක click කිරිමෙන් පාඨමාලාවට අදාල විඩියෝව නරඹා ඇතිද එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස කොපමණද යන්න දක්වා ඇත. ඉන්පසුව ඇති button එක click කිරිමෙන් පරිශිලකට කෙටි පණිවිඩ නැවත යැවිමට හැකියාව ඇත.

 • යම් පරිශිලකයෙකු අක්‍රයි හෝ සක්‍රිය අවශ්‍ය නම් පස් වෙනුවට ඇති button එක click කරන්න. පරිශිලකයෙකු ඉවත් කිරිමට අවශ්‍ය නම් අවසානයට ඇති button එක click කරන්න.

 • සෑම ඒකකයක් අවසානයේම සිසුවාට MCQ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සැපයිය හැකි අතර එය සම්පූර්ණ කරන සිසුවන්ගේ ප්‍රතිඵල MCQ වාර්ථා click කිරිම මගින් දැකීමට හැකියාව ඇත. • custom report click කිරිම මගින් අදාල ඒකකයන් සදහා ඇතුලත් කර ඇති ළමුන් ගණන දැකගත හැකිය. එහි ඇති user icon එක click කිරිමෙන් පසු එම මාසයට අදාල ශිෂ්‍යයින් පහතින් දක්වනු ලැබේ. • පාඨමාලාවට අදාල ගෙවිම් සම්බන්ධව බලා ගැනීමට paid lessons icon එක click කරන්න. පාඩමට අදාල ශිෂ්‍යයින් ඇතුලත් කිරිම සදහා manage payment button එක click කර, add user button එක click කරන්න. එවිට ලැබෙන form එකේ ශිෂ්‍යයාට අදාල දුරකතන අංකය ඇතුලත් කරන්න. • නව ශිෂයයෙකු ඇතුලත් කිරිමට අවශ්‍ය නම් register new student click කරන්න. නව ශිෂ්‍යයාට අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කර register and add student button එක click කරන්න • පාඨමාලාවට අදාල යම් තොරතුරක් වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය නම් අවසානයට ඇති settings icon එක ක්ලික් කරන්න.