පාඨමාලා සැකසීමේ පියවර


 • ලියාපදිංචියේ ලබා දුන් දුරකතන අංකය හා මුරපදය යොදා ඇතුලත් වූ පසු මගේ ගිණුම ඔබට දිස්වේ.

 • වම් අත කෙලවර ඇති icon කිහිපයෙන් හතරවන එක වන පාඨමාලා icon එක ක්ලික් කරන්න.

 • ඉන්පසු නව පාඨමාලාවක් නිර්මාණය කරන්න button එක් ක්ලික් කර පළමුව ඇති තීරුව තුල ඔබගේ පාඨමාලාවේ නම, දෙවන තීරුවේ පාඨමාලාව පවත්නවන ශ්‍රේණිය. තුන්වන තීරුවෙන් පාඨමාලාවට අදාල විෂය ඇතුලත් කරන්න.

 • පහලින් ඇති සුදු පැහැති කොටුවේ ඔබ සිදු කරන පාඨමාලාවට අදාල කෙටි විස්තරයක් ඇතුලත් කල යුතු වේ.

 • සුදු පැහැති කොටුවට පහතින් ඇති තීරුවේ පාඨමාලාවේ ස්වභාවය ඇතුලත් කල යුතුයි. එනම් පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ myschool.lk හි සියළු පරිශිලකයන්ටද නැතිනම් තෝරාගත් පෞද්ගලික පරිශිලකට පිරිසකටද යන්න තෝරා ගත යුතුයි.

 • අවසානයේ පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ මුදල් ගෙවිමකින් තොරව නම් free යන්න click කරන්න. පාඨමාලාවට සහභාගී විය හැක්කේ මුදල් ගෙවිමකින් පසුව නම් අදාල පාඨමාලා ගාස්තුවද සදහන් කරන්න. අවසානයේ save කරන්න.

 • save වූ පසු පාඨමාලාවට අදාල ක්‍රියාවලිය ඔබට පෙන්වනු ඇත. එය click කිරිමෙන් පසු ඔබට පාඨමාලාවට අදාල අතුරු මුහුණතක් ලැබෙනු ඇත. එහි ඔබේ පාඨමාලාවට අදාල සියළු තොරතුරු ලැබෙනු ඇත.

 • පාඩම් icon එක ක්ලික් කිරිමෙන් ඔබේ පාඨමාලාවට අදාල පාඩමක් නිර්මාණය කිරිම සදහා නව පාඩමක් නිර්මාණය කරන්න යන button එක click කරන්න. එවිට ඔබට පාඩමේ නම කෙටි විස්තරයක් යන තොරතුරු ලබා දී මෙම පාඩම මුදල් ගෙවිමක් මගින්ද නොමිලේ ද යන්න සදහන් කරන්න ඉන්පසුව save කරන්න.

 • පාඨමාලාවට අදාල නව පාඩමක් නිර්මාණය කිරිමට lessons icon එක click කරන්න. පාඩම් නිර්මාණය කර පාඩමේ නම කෙටි විස්තරයක් දී මුදල් ගෙවිය යුතු පාඩමක්ද යන්න හා ගාස්තුව සටහන් කර save කරන්න. නව ඒකකයක් නිර්මාණය කර එකකයේ නම හා upload කරන ආකාරය තෝරා save කරන්න.

 • ඉන්පසුව ඔබේ පාඨමාලාවට අදාල url එක ලබා දෙන්න නැතිනම් විඩියෝ ගොනුව තෝරා ගෙන upload කරන්න. පහතින් ඇති general settings තුලින් ඔබේ විඩියෝව සක්‍රිය හා අක්‍රිය කිරිම, ශිෂ්‍යයාට විඩියෝව ඉදිරියට හා පසුපසට ගැනීමේ අවසරය ලබා දීම, තත්පර කිහිපයක් ඉදිරියට ගැනීම අවසරය ලබා දීම, විඩියෝව නැරඹීමට අවසරය ලබා දෙන වාර ගණන, විඩියෝව ආපස්සට ගැනීමට ලබා දෙන කාලය හා අවසානයට විඩියෝව නැරඹිමට අවසරය ලබා දෙන දින ගණන සැකසිය හැක.

 • පාඩමට අදාල ප්‍රශ්ණ සිසුන්ගෙන් ඇසීමට අවශ්‍යනම් පහතින් ඇති පාඩම අවසානයේ ඇසිය යුතු ප්‍රශ්ණ තුල ඔබේ ප්‍රශ්ණ type කර පිළිතුර ප්‍රමාණය දෙකක් හෝ හතරක් නම් එය ලබා දී එය save කරන්න.

 • ඔබේ පාඨමාලා විඩියෝ පෙන්විමට හා නොපෙන්විමට සම්බන්ධ තළමනාකරණය කිරිම් සදහා lessons management icon එක click කරන්න. පළමුව show/hide button එකෙන් video එක පෙන්විම හො නොපෙන්විම කල හැක. ඉන්පසුව ඇති ඇති රතු පැහැති seek button එක මගින් ශිෂ්‍යයාට විඩියෝව ඉදිරියට හෝ පසුපසට ගැනීමට අවසරය ලබා දීම සිදුවේ. අවසරය ලබා නොදීම සදහා රතු පැහැයත් අවසරය ලබා දීමට කොලය පැහැය ලබා දීම මගින් ඔබට එය පාලනය කල හැක. ශීෂ්‍යාට විඩියෝව පාලනය කිරිමට අවසර ලබා නොදෙන්නේ නම් තත්පර පහක් පමණක් ඉදිරියට ගැනීමට අවසරය ලබා දීම සදහා ඊට ඉදිරියෙන් ඇති Button එක click කර කොල පැහැය ලබා දීම මගින් කළ හැකිය. රතු පැහැය ලබා දුනහොත් එයද පාලනය කිරිමට නොහැකි වේ.

 • ඉන්පසුව ඇති Button එක මගින් විනාඩි කිහිපයක් ආපස්සට ගැනීමට හැකියාව ඇත. පසුව ඇති button එක මගින් ශිෂ්‍යයාට නැරඹීමට හැකියාව පවතින් වාර ගණන සදහන් කල හැක.

 • පාඩමට අදාල විඩියෝව පෙන්විමට පටන් ගන්නා දවස හා අවසන් කරන දිනය කළමනාකරණය කිරිම සදහා schedule button එක click කරන්න.

 • පාඨමාලාවට අදාල පරිශීලකයින් කළමනාකරණය කිරිම සදහා User Button එක click කරන්න. මෙහි ඔබට අවසරය ලබා දිය හැකි පාර්ශව හා ඔවුන්ට අවසරය ලබා දිය යුතු මට්ටම්ට කළමනාකරණය කල හැක

 • පාඨමාලාවට සම්බන්ධ ශිෂ්‍යයකු සොයා ගැනිමට අවශ්‍ය නම් දුරකතන අංකය හෝ නම search bar එකේ ටයිප් කරන්න.

 • මෙහි පරිශීලක නමට ඉදිරියෙන් ඇති කුඩා button කිහිපයෙන් දෙවෙනියට ඇති පැන්සල වැනි button එක click කර ඔබට අවශ්‍ය පරිශිලකයාගේ අවසර මට්ටම තිරණය කල හැක. full access, admin access, ලබා දිය හැක custom access මගින් පාඩමට අදාල මාසයට පමණක් අවසරය ලබා දිය හැක.

 • i වැනි button එක click කිරිමෙන් පාඨමාලාවට අදාල විඩියෝව නරඹා ඇතිද එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස කොපමණද යන්න දක්වා ඇත. ඉන්පසුව ඇති button එක click කිරිමෙන් පරිශිලකට කෙටි පණිවිඩ නැවත යැවිමට හැකියාව ඇත.

 • යම් පරිශිලකයෙකු අක්‍රයි හෝ සක්‍රිය අවශ්‍ය නම් පස් වෙනුවට ඇති button එක click කරන්න. පරිශිලකයෙකු ඉවත් කිරිමට අවශ්‍ය නම් අවසානයට ඇති button එක click කරන්න.

 • සෑම ඒකකයක් අවසානයේම සිසුවාට MCQ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සැපයිය හැකි අතර එය සම්පූර්ණ කරන සිසුවන්ගේ ප්‍රතිඵල MCQ වාර්ථා click කිරිම මගින් දැකීමට හැකියාව ඇත.

 • custom report click කිරිම මගින් අදාල ඒකකයන් සදහා ඇතුලත් කර ඇති ළමුන් දැකගත හැකිය.

 • Income Button එක click කර පාඨමාලාවට අදාල ආදායම් වාර්තා දැකගත හැකිය.

 • online මගින් මුදල් ගෙවිය යුතු ඒකකයන් වලට අදාල සිසුන් කළමනාකරණය සිදුකිරිමට Income button එක click කරන්න.

 • ඉහතින් ඇති settings icon එක ක්ලික් කිරිමෙන් පාඨාමාලවේ තොරතුරු වෙනස් කිරිමට හැකියාව ලැබේ.