ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සැකසීම

  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සැකසීමේ පියවර


 • ලියාපදිංචියේ ලබා දුන් දුරකතන අංකය හා මුරපදය යොදා ඇතුලත් වූ පසු මගේ ගිණුම ඔබට දිස්වේ.

 • වම්පස ඇති ඇති icon කිහිපයෙන් තුන්වන icon එක වන ප්‍රශ්ණ පත්‍ර icon එක ක්ලික් කරන්න.

 • නව ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් යන Button එක ක්ලික් කර පළමුව ඇති තීරුව තුල ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට අදාල මාතෘකාව ඇතුලත් කරන්න.

 • ඉන්පසුව ඇති තීරුවේ ඔබේ ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට ඇති ප්‍රශ්ණ ගණන හා එක් ප්‍රශ්ණයට ඇති පිළිතුරු ගණන ලබා දෙන්න.
  (උදාහරණ ලෙස පිළිතුරු ගණන 2ක් හෝ ඊට වැඩි නම් එය ලබා දෙන්න)

 • ඉන්පසුව ඇති තීරුව තුල ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සකසන ලද ශ්‍රෙණිය හා ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සකසන ලද විෂය ලබා දෙන්න.

 • ඉන්පසු ඇති තීරු වල ප්‍රශ්ණ පත්‍රය කිරිමට යන කාලය හා පිළිතුරු සැපයිය හැකි වාර ගණන සදහන් කල යුතුය

 • අවසානයේ ඇති තීරුව තුල ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට අදාල සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාව හා සමත් විමට අවශ්‍ය අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇතුලත් කරන්න.

 • මෙය විවෘත ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක්ද යන්න සදහන් කරන්න. විවෘත ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් නම් මුදල් ලබාගත නොහැක. විවෘත ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක් නොවේ නම් ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සදහා ගෙවිය යුතු මිල සදහන් කරන්න. (එහි ඔබේ ගෙවිය යුතු මිලට 30% ප්‍රමාණයක් සේවා ගාස්තු ලෙස Myschool.lk වෙබ් අඩවිය විසින් අයකරනු ලබයි. සේවා ගාස්තු ද එකතු කල පසු ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ මිල ඔබට එම අවස්තාවේම පෙන්වනු ලැබේ.) අවසානයේ සියලු තොරතුරු එකතු කල පසු save කරන්න. • ප්‍රශ්ණ පත්‍රය save වූ පසු ඔබට ඔබේ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සැකසීමට මූලික පියවර පෙන්වනු ඇත.

 • එය ක්ලික් කර ඉහතින් ඇති ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු icon එක ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසුව ඔබට ප්‍රශ්ණ තීරුව වම් පසින් දක්නට ලැබේ. දකුනු පසින් ඇති සුදු පැහැති කොටුවේ ඔබේ ප්‍රශ්ණ අංකයට අදාල ප්‍රශ්ණය type කර ඊට අදාල පිළිතුරු පහතින් ඇති පිළිතුරු තීරුවල සදහන් කරන්න • ඔබේ එම ප්‍රශණයට අදාල පිළිතුර උදාහරණ ලෙස අංක 4 නම් ඊට පහතින් ඇති නිවැරදි පිළිතුර select කරන්න එවිට ඔබට නැවත සුදු පැහැති කොටුවක් ලැබෙනු ඇත. එහි ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දක්වන්න

 • ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සැකසු පසු යම් වෙනස්කමක් කිරිමට අවශ්‍ය නම් අදාල ප්‍රශ්ණ පත්‍රය click කරන්න. ඉහතින් ඇති විස්තර තීරුවෙන් ප්‍රශණ පත්‍රයේ මූලික වෙනස්කම් නැවත සිදු කිරිමට හැකිවේ.

 • ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට අදාල වෙනස්කම් කිරිමට ඇත්නම් ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු button එක click කරන්න. එවිට ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ සැකැස්ම ලැබෙනු ඇත. අදාල ප්‍රශ්ණ අංකය click කිරිමෙන් වෙනස් කල හැක.

 • ප්‍රතිඵල -

 • ප්‍රශ්ණ පත්‍රය වෙබ් අඩවියේ ශිෂ්‍යයන්ට පෙනෙන ආකාරය දැක ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පෙනෙන ආකාරය button එක click කරන්න.