නීති රීති හා කොන්දේසි

    නීති රීති හා කොන්දේසි


  • ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සදහා මුදල් ගෙවිමේදි ඔබ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය සදහා බලාපොරාත්තු වන මිලට 30% සේවා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ. එනම් මෙම මුදලින් 30% ක් myschool.lk වෙබ් අඩවිය විසින් අය කරනු ලබයි. මුදල් ගෙවීමේ දී අප විසින් බැංකුව වෙත සේවා ගාස්තු ලෙස රු. 39.00 සහ ගෙවීම් වටිනාකමින් 3.9% මුදලක් ගෙවිය යුතු වේ. එමනිසා ඔබ ඔබට ලැබිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ස්ථාවර කිරීම සදහා අප විසින් ඉහත සදහන් සියලු සේවා ගාස්තු ඇතුලත් කර ඔබ‌ගේ ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ වටිනාකම තක්සේරු කර එය පරිශිලකයින් වෙත යොමු කරනු ලබයි.
    උදාහරණ ලෙස ප්‍රශ්ණ පත්‍රයට ඔබ බලාපොරාත්තු වන මිල 100ක් නම් සියළු ගාස්තුද අදාලව රුපියල් 172.90 ලෙස විකුණුම් මිල සටහන් වේ.

  • ලිපි පල කිරිමේදි වචන 450 නොවැඩි විය යුතුයි. ලිපියේ ගුණාත්මක බව, විෂය කරුණු වලට අදාල හා තොරතුරු වල වැදගත් කම අනුව අවම රු.45 හා උපරිම රු.55 අතර ගෙවිමක් කරනු ලබයි.

  • English ලිපි අප වෙබ් අඩවියේ පල කරද ඒ සදහා මුදල් ගෙවිමක් සිදු නොවේ. වෙනත් වෙබ් අඩවියක යම් ලිපියක් උපුටා පල කලද, මුදල් ගෙවිමක් සිදු නොවේ. නමුත් අප වෙබ් අඩවියේ පල කර හැකිය.

  • ලිපි සදහා හිමිවන like මත එක like එකකට සත 50 බැගින් හිමිවේ. නමුත් ලිපියට අදාල මුදල් ලබාගත් පසු හිමිවන like මත නැවත ගෙවිම් සිදු නොකරයි.

  • ඔබේ ලිපි හෝ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර වලට අදාල හිමි වි ඇති මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් 1000ක් වූ පසු ඔබේ බැංකු ගිණුමට බැර කරගත හැකිය.

  • අවසාන තීරණ myschool ඇඩිමින් මඩුල්ල සතු බැවින් ඒ පිළිබද ගැටළු ඇත්නම් hotline මගින් අපව අමතා ගැටළු නිරාකරණය කරගත හැකිය.