මිතුරන් සමග සම්බන්ධ විම

    මිතුරන් සමග සම්බන්ධ විම


  • ඔබට myschool.lk හි මිතුරන් ඇති කර ගැනීමේ පහසුකම අප විසින් සපයා දී ඇත.

  • ඔබ පරිශිලකයෙකු ලෙස ඇතුලත් වි දකුණු පස වම් තීරුවේ ඇති මගේ ගිණුම icon එක් ක්ලික් කරන්න.

  • එවිට ඔබට ඔබේ පරිශිලක ගිණුම ලැබේ. එහි වම් අත කෙලවර ඇති icon කිහිපයෙන් පස්වන icon එක වන මිතුරන් Button එක ක්ලික් කරන්න.

  • එහි ඔබට අවශ්‍ය මිතුරන්ගේ නම search bar එකේ යොදා ඉදිරියෙන් ඇති button එක click කරන්න. එවිට අදාල නම් ඔබට පෙන්වනු ඇත. ඔහුට හෝ ඇයට request එකක් යැවිමට අවශ්‍ය නම් පහතින් ඇති send friend request button එක click කරන්න

  • ඔබට යම් මිතුරෙකුගෙන් request එකක් පැමිණ ඇත්නම් එය මිතුරන් තීරුවේ පෙන්වනු ලැබේ. ඔබට මිතුරාගේ profile එක බැලීමට අවශ්‍ය නම් course myschool click කරන්න. මිතුරාගේ ගිණුම, ඔහු ලියා ඇති ලිපි, ප්‍රශ්ණ පත්‍ර, සහභාගී වන පාඨමාලා පිලිබද බැලීමට හැකිවේ.

  • මිතුරා විසින් එවන ලද request එක පිළිගැනීමට කැමති නම් accept request button එකද පිළිගැනීමට අකමැති නම් පහතින් ඇති button එකද click කරන්න

  • ඔබට ඔබේ List එකේ ඇති යම් මිතුරෙකු ඉවත් කිරිමට අවශ්‍ය නම් unfriend button එක click කිරිමෙන් සිදුකල හැක