ලිපි පල කිරීම

    ලිපි පල කිරිමේ පියවර


  • ලියාපදිංචියේ ලබා දුන් දුරකතන අංකය හා මුරපදය යොදා ඇතුලත් වූ පසු මගේ ගිණුම ඔබට දිස්වේ.

  • වම්පස ඇති ඇති icon කිහිපයෙන් දෙවන icon එක වන ලිිපි icon එක ක්ලික් කර මගේ ලිපි පිටුව තෝරා ගන්න.

  • එහි නව ලිපියක් ලියන්න button එක් ක්ලික් කර පළමුව ඇති කොටුව තුල ඔබේ ලිපියේ නම, දෙවන කොටුවේ ඔබ ලිවිමට සූදානම් කර ඇති ලිපි වර්ගය තෝරා ගන්න. උදාහරණ ලෙස විෂයකට අදාල ලිපියක් නම් එය තෝරාගන්න. තුන්වෙනුවට කොටුවේ ලිපිය පල කිරිමට අදහස් කරන ශේුණිය තෝරා ගන්න. ඔබ ශ්‍රෙණියකට අදාල නොවන පොදු මාතෘකාවක් නම් වෙනත් තීරුව තෝරා ගන්න.  • පහලින් ඇති කොටුවේ ඔබේ ලිපිය paste කර ඔබට අවශ්‍ය කරන වෙනස්කම් ඉහතින් ඇති icon තුලින් සිදු කල හැකිය. උදාහරණ ලෙස font size වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය නම් ඉහළින් ඇති font size icon එක ක්ලික් කර අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කල හැකිය.

  • ඔබේ ලිපිය පල විමට අවසර ලබා දීමට මද වේලාවක් ගත වන බැවින් ඔබේ ලිපිය පල කල අවස්තාවේම වෙනත් අයට බැලීමට නොහැකි වේ. මෙහි ඔබේ ලිපිය ඉදිරියෙන් icon තුනක් දක්නට ලැබේ. නැවත වතාවක් ලිපියේ අඩංගු කරුණු වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය නම් පැන්සල වැනි icon එක click කරන්න. ඉන්පසුව ඇති icon එක click කිරිමෙන් ඔබේ ලිපිය පලවන ආකාරය දැකගත හැකි වේ. එහි පහතින් ඔබේ ලිපියට කියවූ පරිශිලක ගණන හා ලිපිය සදහා කැමැත්ත දැක්වූ (likes) ප්‍රමාණය දැක ගැනීමට හැකිවේ.  • ලිපියක් පලවූ පසු ලිපිය සම්බන්ධ යම් සංස්කරණයක් සිදුකලේ නම් නැවත ඇඩ්මින් මඩුල්ල පරික්ෂා කර බලා අවසර ලබා දීමට මද කාලයක් ගත විය හැක.